Eton E1100 handleiding

Eton E1100

Bekijk hier de Eton E1100 handleiding. Het bekijken en downloaden van deze Radio handleiding is geheel gratis.

Merk
Eton
Model
E1100
Product
Radio
EAN
Taal
Nederlands
Bestandstype
PDF
Samsung E1110
Printed in Korea
Code No.: GH68-20522A
Dutch. 09/2008. Rev. 1.0
Mobiele telefoon
Gebruiksaanwijzing
Sommige beschrijvingen in deze gebruiksaanwijzing kunnen
afwijken van uw telefoon. Dit is afhankelijk
van de telefoonsoftware of uw serviceprovider.
www.samsungmobile.com
Informatie over veiligheid en gebruik
Houd u aan de volgende richtlijnen om gevaarlijke of onwettige situaties te voorkomen en
ervoor te zorgen dat uw mobiele telefoon altijd topprestaties kan leveren.
Veiligheidsmaatregelen
Houd de telefoon buiten het bereik van kleine
kinderen en huisdieren
Houd de telefoon en alle bijbehorende onderdelen
en accessoires buiten het bereik van kleine
kinderen en huisdieren. Kleine onderdelen kunnen
verstikkingsgevaar opleveren of schadelijk zijn wanneer
zij worden ingeslikt.
Bescherm uw gehoor
Als u naar muziek luistert met een headset
op hoog volume, kan uw gehoor worden
beschadigd. Gebruik altijd een zo laag
mogelijk gespreks- of muziekvolume.
Wees voorzichtig bij het installeren van mobiele
telefoons en apparatuur
Controleer of mobiele telefoons of bijbehorende
apparatuur veilig in de auto zijn bevestigd. Plaats de
telefoon en accessoires niet over de airbag heen of in
de ruimte waar de airbag wordt opgeblazen. Verkeerd
geïnstalleerde draadloze apparaten kunnen ernstig
letsel veroorzaken doordat de airbags snel worden
opgeblazen.
Veiligheidsinformatie
Verkeersveiligheid voor alles
Gebruik uw telefoon bij voorkeur niet tijdens het rijden
en houd u aan alle regels voor het gebruik van mobiele
telefoons in de auto. Gebruik handsfree accessoires
waar mogelijk.
Volg alle veiligheidsvoorschriften en
regelgevingen op
Houd u aan alle voorschriften die het gebruik van een
mobiele telefoon in een bepaald gebied beperken.
Gebruik alleen door Samsung goedgekeurde
accessoires
Het gebruik van incompatibele accessoires kan de
telefoon beschadigen of letsel veroorzaken.
Schakel de telefoon uit als u zich in de nabijheid
van medische apparatuur bevindt
De telefoon kan storingen veroorzaken in medische
apparatuur in ziekenhuizen en andere zorginstellingen.
Volg alle voorschriften, waarschuwingsmededelingen en
aanwijzingen van medisch personeel op.
Zet de telefoon uit of schakel de draadloze
functies uit wanneer u zich in een vliegtuig
bevindt
De telefoon kan storing in de apparatuur van het
vliegtuig veroorzaken. Houd u aan alle voorschriften
van de luchtvaartmaatschappij en zet uw telefoon
uit of schakel deze over naar een modus waarin alle
draadloze functionaliteit is uitgeschakeld als dit door de
bemanning van het vliegtuig wordt gevraagd.
Bescherm batterijen en opladers tegen
beschadiging
Vermijd blootstelling van batterijen aan extreme
temperaturen (onder 0 °C of boven 45 °C). Extreme
temperaturen kunnen het oplaadvermogen en de
levensduur van uw batterijen verminderen.
Bewaar de batterijen op een droge plaats.
Voorkom dat batterijen in aanraking komen met
metalen voorwerpen. Dit kan een verbinding vormen
tussen de plus- en minpolen van uw batterij en tijdelijke
of permanente kortsluiting veroorzaken.
Gebruik nooit een beschadigde oplader of batterij.
Behandel de telefoon voorzichtig en verstandig
Zorg ervoor dat de telefoon niet nat wordt. De telefoon
kan ernstig worden beschadigd door vloeibare stoffen.
Raak de telefoon niet aan met natte handen. De
garantie van de fabrikant is niet van toepassing op
waterschade aan de telefoon.
Gebruik of bewaar de telefoon niet in een stoffi ge,
vuile locatie om beschadiging van de bewegende
onderdelen te voorkomen.
Uw telefoon is een gevoelig elektronisch apparaat
dat door blootstelling aan externe invloeden en
onvoorzichtige behandeling ernstig kan worden
beschadigd.
Gebruik geen verf op de telefoon, omdat verf
bewegende delen kan verstoppen, waardoor de
telefoon niet goed meer kan worden gebruikt.
De telefoon en geheugenkaarten kunnen worden
beschadigd bij blootstelling aan magnetische velden.
Gebruik geen telefoonhoesjes of accessoires
met magnetische sluitingen en laat de telefoon
niet gedurende langere tijd in contact komen met
magnetische velden.
Voorkom interferentie met andere elektronische
apparatuur
De telefoon zendt radiofrequentiesignalen (RF-signalen)
uit die kunnen interfereren met niet of onvoldoende
afgeschermde elektronische apparaten, zoals
pacemakers, gehoorapparaten, medische apparatuur
in het algemeen en andere elektronische apparatuur
in woning of auto. Neem in het geval van interferentie
contact op met de fabrikant van de betreffende apparatuur.
Belangrijke gebruiksinformatie
Gebruik de telefoon in de normale positie
Voorkom contact met de interne antenne van de telefoon.
Laat de telefoon alleen repareren door bevoegd
personeel
Wanneer u de telefoon laat repareren door onbevoegd
personeel, kan de telefoon worden beschadigd en geldt
de garantie niet meer.
Zorg voor een maximale levensduur van batterij
en oplader
Laat batterijen niet langer dan een week achtereen
opladen, aangezien te veel opladen niet bevorderlijk is
voor de levensduur.
Batterijen die niet worden gebruikt, ontladen zich
na verloop van tijd en moeten voor gebruik opnieuw
worden opgeladen.
Laat de stekker van de oplader niet in het stopcontact
zitten als u de oplader niet gebruikt.
Gebruik de batterijen alleen voor het doel waarvoor ze
zijn bedoeld.
Interne antenneInterne antenne
Schakel de telefoon uit in omgevingen met
potentieel explosiegevaar
Gebruik de telefoon niet bij een tankstation of in de buurt
van brandstoffen of chemicaliën. Schakel de telefoon
uit wanneer dit wordt aangegeven met waarschuwings
aanwijzingen of -instructies. De telefoon kan explosies
of brand veroorzaken in en bij opslaglocaties voor
brandstof en chemicaliën en gebieden waarin explosies
plaatsvinden. Bewaar geen ontvlambare vloeistoffen,
gassen of explosief materiaal in dezelfde ruimte als
de telefoon of de onderdelen of accessoires van de
telefoon.
Beperk het risico van letsel door vaak herhaalde
bewegingen
Wanneer u SMS-berichten verzendt of games speelt
op de telefoon, houd de telefoon dan ontspannen vast,
druk licht op de toetsen, gebruik speciale functies
waardoor u op minder toetsen hoeft te drukken (zoals
standaardberichten en voorspellende tekst) en neem
regelmatig pauze.
Behandel batterijen en oplader voorzichtig en
voer deze af volgens de voorschriften
Gebruik alleen batterijen en opladers die door Samsung
zijn goedgekeurd en die specifi ek voor uw telefoon zijn
ontworpen.
Incompatibele batterijen en opladers kunnen ernstige
verwondingen veroorzaken of de telefoon beschadigen.
Gooi batterijen of de telefoon nooit in het vuur. Volg alle
lokale regelgevingen wanneer u gebruikte batterijen of
de telefoon verwijdert.
Leg batterijen of telefoons nooit in of op
verwarmingsapparaten, zoals een magnetron, kachel
of radiator. Batterijen kunnen exploderen als ze te heet
worden.
Voorkom vervorming of beschadiging van batterijen.
Stel batterijen niet bloot aan overmatige externe druk.
Dit kan leiden tot kortsluiting of oververhitting.
Voorkom storingen in pacemakers
Houd minimaal 15 cm afstand tussen mobiele telefoons en
pacemakers om mogelijke storingen te voorkomen. Dit
wordt aangeraden door fabrikanten en de onafhankelijke
onderzoeksgroep Wireless Technology Research.
Als u enige reden hebt om aan te nemen dat uw telefoon
interfereert met de werking van een pacemaker of
andere medische apparatuur, schakelt u de telefoon
onmiddellijk uit en neemt u voor nader advies contact
op met de fabrikant van de pacemaker of medische
apparatuur.
Wees voorzichtig met SIM-kaarten en
geheugenkaarten
Verwijder een kaart niet wanneer via de telefoon
gegevens worden overgedragen of geraadpleegd. Dit
kan leiden tot verlies van gegevens en/of beschadiging
van de kaart of telefoon.
Bescherm SIM- en geheugenkaarten tegen elektrische
schokken, statische elektriciteit en elektronische ruis
van andere apparaten.
Door veelvuldig wissen van en schrijven naar een
geheugenkaart verkort u de levensduur van de kaart.
Raak geen goudkleurige contactpunten of polen aan met
uw vingers of met metalen voorwerpen. Veeg, indien
nodig, geheugenkaarten schoon met een zachte doek.
Zorg dat contact met alarmdiensten mogelijk blijft
In bepaalde gebieden of omstandigheden kunt u mogelijk
geen alarmnummers bellen. Voordat u naar afgelegen
of minder ontwikkelde gebieden afreist, moet u daarom
een alternatieve manier plannen om contact op te kunnen
nemen met alarmdiensten.
SAR-informatie
Uw mobiele telefoon verzendt en ontvangt
radiofrequentiesignalen. De telefoon is zo ontworpen
en vervaardigd dat de grenzen voor blootstelling aan
RF-signalen (radio frequency), zoals aanbevolen door de
Raad van de Europese Unie, niet worden overschreden.
Deze grenzen zijn onderdeel van uitgebreide richtlijnen
en stellen toegestane niveaus van RF-energie vast
voor de Europese bevolking. De richtlijnen zijn
gebaseerd op veiligheidsnormen die zijn ontwikkeld door
onafhankelijke wetenschappelijke instellingen op basis
van periodieke onderzoeken en grondige evaluaties van
wetenschappelijke studies.
Deze normen houden rekening met een aanzienlijke
veiligheidsmarge zodat de veiligheid van alle personen
wordt gewaarborgd, ongeacht leeftijd en gezondheid.
Voor de norm voor blootstelling bij mobiele telefoons
wordt de zogenaamde SAR-maateenheid (Specifi c
Absorption Rate) gehanteerd. De SAR-grens die door de
Raad van de Europese Unie wordt aanbevolen, bedraagt
2,0 W/kg. De hoogste SAR-waarde voor dit model
telefoon was 0,782 W/kg.
De juiste manier om u van dit product te ontdoen
(Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur)
(Van toepassing in lidstaten van de EU en
andere Europese landen met systemen voor
gescheiden afvalverwerking.)
Dit logo op uw product of het meegeleverde
materiaal geeft aan dat u het product aan het
einde van zijn levensduur niet bij het gewone huisafval
mag wegwerpen.
Houd het product gescheiden van andere soorten afval
ter voorkoming van potentiële milieuverontreiniging en
letsel als gevolg van het ongecontroleerd inzamelen van
afval, en recycle het product op verantwoorde wijze om
een duurzaam gebruik van materialen te stimuleren.
Als particuliere gebruiker neemt u contact op met de
winkel waar u dit product hebt aangeschaft, of met de
gemeente, voor informatie over waar dit apparaat op
milieuvriendelijke wijze kan worden ingezameld.
Als zakelijke gebruiker neemt u contact op met uw
leverancier en raadpleegt u de voorwaarden van het
aankoopcontract. Dit product mag niet samen met ander
commercieel afval worden ingezameld.
Correcte behandeling van een gebruikte accu uit dit
product
(Van toepassing op de Europese Unie en andere Europese
landen met afzonderlijke inzamelingssystemen voor accu’s
en batterijen.)
Dit merkteken op de accu, handleiding of
verpakking geeft aan dat de accu in dit product
aan het einde van de levensduur niet samen
met ander huishoudelijk afval mag worden
weggegooid. De chemische symbolen Hg, Cd of
Pb geven aan dat het kwik-, cadmium- of loodgehalte in de
accu hoger is dan de referentieniveaus in de Richtlijn
2006/66/EC. Indien de gebruikte accu niet op de juiste wijze
wordt behandeld, kunnen deze stoffen schadelijk zijn voor
de gezondheid van mensen of het milieu.
Ter bescherming van de natuurlijke hulpbronnen en ter
bevordering van het hergebruik van materialen, verzoeken
wij u afgedankte accu’s en batterijen te scheiden van
andere soorten afval en voor recycling aan te bieden bij het
gratis inzamelingssysteem voor accu’s en batterijen in uw
omgeving.
Conformiteitsverklaring (R&TTE-richtlijn)
Wij,
Samsung Electronics
verklaren onder onze eigen verantwoordelijkheid dat het product
GSM mobiele telefoon : E1110
waarop deze verklaring van toepassing is, voldoet aan de volgende standaarden
en/of andere normatieve documenten.
Veiligheid EN 60950- 1 : 2001+A11:2004
EMC EN 301 489- 01 V1.5.1 (11-2004)
EN 301 489- 07 V1.2.1 (08-2002)
SAR EN 50360 : 2001
EN 62209- 1 : 2006
RADIO EN 301 511 V9.0.2 (03- 2003)
Hierbij verklaren we dat [alle essentiële radiotests zijn uitgevoerd en dat]
bovengenoemd product voldoet aan alle essentiële eisen die er in Richtlijn
1999/5/EC aan worden gesteld.
De conformiteitsbeoordelingsprocedure waarnaar wordt verwezen in Artikel 10
en die wordt beschreven in Bijlage [IV] van Richtlijn 1999/5/EC is uitgevoerd in
samenwerking met de volgende aangemelde instantie(s)
BABT, Balfour House, Churchfi eld Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Identifi cation mark: 0168
De technische documentatie wordt beheerd door:
Samsung Electronics QA Lab.
en wordt op verzoek ter beschikking gesteld.
(Vertegenwoordiging in de EU)
Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2008.09.03 Yong-Sang Park / verkoopmanager
(plaats en datum van uitgifte)
(naam en handtekening van bevoegde persoon)
* Dit is niet het adres van het Samsung Service Center. Zie de garantiekaart of
neem contact op met dewinkel waar u de telefoon hebt aangeschaft voor het
adres van het Samsung Service Center.
E1110_Dutch.indd 1 2008-09-25 �� 4:49:51

Vraag over de Eton E1100?

Wanneer u een vraag heeft over de "Eton E1100" kunt u die hier stellen. Zorg voor een duidelijke omschrijving van uw probleem zodat andere gebruikers en/of de redactie u van een passend antwoord kunnen voorzien.

Koop gerelateerde producten:

Product specificaties

Overige specificaties
Audiosysteem mono
Afmetingen (BxDxH)   130 x 79 x 29 mm
Radio
Soort tuner Analoog
Radio Draagbaar
FM-band 87.00 - 108.00 MHz
AM band bereik 520 - 1710 kHz
Kenmerken
Soort antenne aerial/internal ferrite bar
Luidsprekers
Ingebouwde luidsprekers yes
Beeldscherm
Beeldscherm type LCD
Klok
Geïntegreerde klok yes
Slaap-timer yes
Poorten & interfaces
Type aansluitplug 3, 5 mm
Accu/Batterij
Type accu/batterij   AA
Ondersteund aantal accu's/batterijen 2
Gewicht en omvang
Gewicht   190 g

Gerelateerde producten: