Profoon PDX-1530 handleiding

Profoon PDX-1530

Bekijk hier de Profoon PDX-1530 handleiding. Het bekijken en downloaden van deze Dect/voip-telefoon handleiding is geheel gratis.

Merk
Profoon
Model
PDX-1530
Product
Dect/voip-telefoon
EAN
8712412560387
Taal
Nederlands
Bestandstype
PDF
Website
http://www.profoon.com/
handsets en basisstations van andere
typen en/of merken door elkaar gebruikt
kunnen worden. Attentie: het GAP-protocol
beschrijft dat de handset moet kunnen bel-
len en gebeld moet kunnen worden; overige
functies worden niet gegarandeerd.
Intercom:
1. druk kort op toets INT
2. voer via het toetsenbord het interne num-
mer in van de handset waarmee u het
intercomgesprek wilt voeren
3. zodra de opgeroepen handset beant-
woord, kunt u het intercomgesprek
voeren
Doorverbinden:
1. druk tijdens het gesprek met de buitenlijn
kort op toets INT
2. voer via het toetsenbord het interne
nummer in van de handset waar u de
buitenlijn naar toe wilt doorverbinden
3. druk, zodra de opgeroepen handset
beantwoord, op de telefoon-uit toets, de
buitenlijn wordt nu doorgeschakeld
Conferentie:
1. druk tijdens het gesprek met de buitenlijn
kort op toets INT
2. voer via het toetsenbord het interne
nummer in van de handset die u aan
het gesprek met de buitenlijn wilt laten
deelnemen
3. druk, zodra de handset de oproep beant-
woord, gedurende 2 seconden
op toets
INT, de buitenlijn wordt nu bij het interne
gesprek geschakeld
Aanmelden extra handsets:
DE STANDAARD MEEGELEVERDE
HANDSETS ZIJN REEDS BIJ DE BASIS
AANGEMELD EN KUNNEN DIRECT GE-
BRUIKT WORDEN. DE NU VOLGENDE
AANMELDPROCEDURE IS ALLEEN
VOOR
NIEUWE, EXTRA AANGESCHAFTE,
HANDSETS OF VOOR HANDSETS DIE
DOOR EEN STORING DE AANMELDING
BIJ DE BASIS ZIJN KWIJTGERAAKT
1. koppel de voedingsadapter van de basis
even los van de basis en sluit deze na
een paar seconden weer aan; de basis
staat nu gedurende 1 minuut in de
aanmeld-modus
De nu volgende instructies zijn ge-
schreven voor een handset van het
type PDX-1500. In het geval u een an-
der type handset wilt aanmelden, volg
dan de instructies die bij die handset
zijn geleverd.
2. druk op de aan te melden handset op
toets OK en zoek met de toetsen
en
de optie [ AANMELDEN ]
3. druk 2x op toets OK
4. voer via het toetsenbord de PIN-code in
(de fabriekscode 0000 of uw persoonlijke
code) en druk op toets OK
in het display verschijnt nu [ DRUK
BASIS ] maar u hoeft niets te doen
5. na enkele seconden klinkt uit de handset
een beeptoon en is de handset aan-
gemeld; rechts in het display wordt het
interne nummer van de handset weerge-
geven (1~5)
Afmelden handsets:
Handsets die defect of kwijt zijn, dienen te
worden afgemeld. Let op dat dit afmelden
vanaf een andere handset dient te geschie-
den; u kunt niet uw eigen handset afmelden
1. druk op toets
OK
als een naam weergegeven wordt, op
toets drukken om het nummer te
zien
(nogmaals) op toets drukken om de
tijd en de datum van de oproep te zien
2. gebruik de toetsen
en om door het
geheugen te bladeren
3. druk op de telefoon-aam toets om het
nummer te kiezen
Kopiëren naar het nummergeheugen:
1. druk kort op toets
en zoek het ge-
wenste nummer op
2. druk 2x op toets OK
3. voer via het toetsenbord de naam in die
bij dit nummer hoort
4. druk 2x op toets OK
5. zoek met de toetsen
en de gewenste
belmelodie die moet klinken als u door
deze abonnee gebeld wordt (*)
6. druk op toets OK
7. u hoort een uittoon en het nummer is
opgeslagen
8. op de telefoon-uit toets drukken om het
inprogrammeren
te beëindigen
*: voor deze functie dient u te beschikken
over of geabonneerd te zijn op de dienst
NummerWeergave
Selectief ingekomen oproep wissen:
1. druk kort op toets
en zoek het ge-
wenste nummer op
2. druk op toets OK
3. zoek met de toetsen
en de optie
[ Wis ]
4. druk op toets OK
5. een uittoon klinkt en het nummer is
gewist
Alle ingekomen oproepen wissen:
1. druk kort op toets
2. druk op toets OK
3. zoek met de toetsen en de optie
[ Wis alles ]
4. druk 2x op toets OK
5. een uittoon klinkt en alle nummers zijn
gewist
Ingekomen oproepen die u nog niet heeft inge-
zien, kunnen niet gewist worden.
VoiceMail indicatie (*):
In het geval er een VoiceMail bericht voor
u is achtergelaten bij de telefoonmaat-
schappij, dan wordt dit in het display van
de handset gemeld door het oplichten van
het symbool
. Zodra u dit bericht heeft
beluisterd (of door de handset even geheel
uit te schakelen), dooft dit symbool.
*: Deze functie is alleen beschikbaar op het
FSK systeem en indien ondersteund door
de telefoonmaatschappij.
MULTIHANDSET
Introductie:
Op de PDX-1500 serie kunt u tot 5 draad-
loze handsets aansluiten (aanmelden).
Met meerdere handsets aangemeld, kunt
u gratis in en rond het huis met elkaar
telefoneren en gesprekken doorverbinden
of zelfs met z’n drieën telefoneren.
Indien de telefoon is geleverd met één hand-
set, dan kunt u extra hand
sets (*) aanschaf-
fen die u eerst moet aanmelden (zie de
desbetreffende instructies verderop in deze
gebruiksaanwijzing). Is de telefoon reeds
inclusief meerdere handsets geleverd, dan
kunt u direct intern telefoneren en gesprek-
ken doorverbinden.
* Let op dat dit ‘GAP COMPATIBLE’ hand-
sets moeten zijn; GAP houdt in dat
Gehele geheugen wissen:
1. druk op toets
2. druk op toets OK
3. selecteer met de toetsen en de optie
[ WIS ALLES ]
4. druk 2x op toets OK om het gehele
geheugen te wissen
LAATSTE NUMMER GEHEUGEN
De handset onthoudt de laatste 3 nummers
die u met die handset heeft gekozen.
Nummerherhaling:
1. druk kort op toets
, het laatst door u
gekozen nummer verschijnt in het display
2. zoek met behulp van de toetsen en
het gewenste nummer op
3. druk op de telefoon-aan toets om dit
nummer te kiezen
Kopiëren naar het nummergeheugen:
1. druk kort op toets
en zoek het ge-
wenste nummer op
2. druk 2x op toets OK
3. voer via het toetsenbord de naam in die
bij dit nummer hoort
4. druk 2x op toets OK
5. zoek met de toetsen
en het ge-
wenste belmelodie die moet klinken als u
door deze abonnee gebeld wordt (*)
6. druk op toets OK
7. u hoort een uittoon en het nummer is
opgeslagen
8. op toets
drukken om het inprogram-
meren te beëindigen
*: voor deze functie dient u te beschikken
over of geabonneerd te zijn op de dienst
NummerWeergave
Selectief laatste gekozen nummer wis-
sen:
1. druk kort op toets
en zoek het ge-
wenste nummer op
2. druk op toets OK
3. zoek met de toetsen en de optie
[ Wis ]
4. druk op toets OK
5. een uittoon klinkt en het nummer is
gewist
Alle laatst gekozen nummer wissen:
1. druk kort op toets
2. druk op toets OK
3. zoek met de toetsen
en de optie
[ Wis alles ]
4. druk 2x op toets OK
5. een uittoon klinkt en alle nummers zijn
gewist
NUMMERWEERGAVE
Introductie:
Indien u beschikt over de dienst Nummer-
Weergave, dan wordt het nummer van de
opbellende partij op het display van uw
handset(s) weergegeven. Het Nummer-
Weergave geheugen heeft een capaciteit
van 20 nummers. Let op: is dit geheugen
vol dan zal elke volgende inkomende
oproep de oudste oproep in het geheugen
overschrijven.
Indicatie nieuwe oproep:
Het symbool
knippert in het display als er
nieuwe oproepen in het NummerWeergave-
geheugen zijn opgeslagen die u nog niet
gezien heeft. Zodra u het geheugen heeft
ingezien, stopt het knipperen.
Geheugen inzien & terugbellen:
1. druk kort op toets
; de naam of het
nummer van de laatst ontvangen oproep
verschijnt in het display
NUMMERGEHEUGEN
Introductie:
De handset heeft een telefoonboekgeheu-
gen met een capaciteit van 20 telefoon-
nummers van 24 cijfers maximaal. Bij elk
nummer kunt u een naam van maximaal 16
karakters programmeren.
Het telefoonboekgeheugen in de handset
is gekoppeld aan de functie NummerWeer-
gave, wordt u gebeld door iemand wiens
naam met nummer u in het geheugen heeft
geprogrammeerd dan wordt naast het num-
mer ook de naam van deze persoon op het
display van uw handset getoond. U dient
hiervoor wel geabonneerd te zijn op de
dienst NummerWeergave.
Inprogrammeren:
1. druk achtereenvolgens 4x op toets OK
2. voer via het toetsenbord de naam in
zie het ABC op de kiestoetsen
voor een spatie op toets 0 drukken
een foutieve invoer kunt u met toets C
wissen
3. druk op toets OK
4. voer via het toetsenbord het telefoon-
nummer in
een foutieve invoer kunt u met toets C
wissen
een kiespauze kunt u toevoegen door
toets 0 gedurende 2 seconden in te
drukken
5. druk op toets OK
6. zoek met de toetsen
en het ge-
wenste belmelodie die moet klinken als u
door deze abonnee gebeld wordt (*)
7. druk op toets OK
*: voor deze functie dient u te beschikken
over of geabonneerd te zijn op de dienst
NummerWeergave
Kiezen:
1. druk op toets
; het eerste geheugen
verschijnt in het display
2. zoek met behulp van de toetsen en
het gewenste geheugen op
3. druk op de telefoon-aan toets om dit
nummer te kiezen
Wijzigen:
1. druk op toets
; het eerste geheugen
verschijnt in het display
2. zoek met behulp van de toetsen en
het gewenste geheugen op
3. druk op toets OK
4. selecteer met de toetsen
en de optie
[ BEWERK ]
5. druk op toets OK
6. gebruik toets C om de oude naam te
wissen en voer via het toetsenbord de
nieuwe naam in
7. druk op toets OK
8. gebruik toets C om het oude nummer te
wissen en voer via het toetsenbord het
nieuwe nummer in
9. druk op toets OK
10.wijzig met behulp van de toetsen
en
het belsignaal voor dit nummer
11. druk op toets OK
Selectief geheugen wissen:
1. druk op toets
; het eerste geheugen
verschijnt in het display
2. zoek met behulp van de toetsen en
het gewenste geheugen op
3. druk op toets OK
4. selecteer met de toetsen en de optie
[ WIS ]
5. druk 2x op toets OK om dit geheugen te
wissen
Oproep beëindigen:
1. druk op de telefoon-uit toets ( ) om een
oproep te beëindigen
u kunt ook de handset terug in de ba-
sis of oplader plaatsen om de oproep
te beëindigen.
Hoornvolume:
1.
druk tijdens het gesprek kort op toets
2. druk herhaaldelijk op toets of gebruik
de toetsen en om het hoornvolume in
te stellen; enkele seconden na het instel-
len wordt de instelling automatisch in het
geheugen vastgelegd
u kunt aparte volume-niveaus instellen
voor handenvrij telefoneren of telefo-
neren met de hoorn tegen uw oor
Toetsblokkering:
1. druk gedurende ruim 2 seconden op
toets
om de toetsblokkering in te
schakelen; in het display verschijnt het
symbool
inkomende oproepen kunnen normaal
aangenomen worden
2. nogmaals toets
ruim 2 seconden
indrukken om de toetsblokkering op te
heffen
R/Flash:
1. druk kort op toets R om een FLASH puls
te geven
Zie voor uitleg en voor het instellen
van de verbreeksduur van de FLASH
puls het hoofdstuk INSTELLINGEN.
Bij sommige telefoonmaatschappijen
moet u na het geven van een FLASH puls
nog een cijfertoets indrukken om bijvoor-
beeld ‘WisselGesprek’ te gebruiken; raad-
pleeg hiervoor uw telefoonmaatschappij;
Mute (microfoon uit):
1. druk tijdens het gesprek kort op toets
om de microfoon uit te schakelen
u kunt de andere partij nog wel horen,
zij kunnen u echter niet meer horen
2. nogmaals toets
kort indrukken om de
microfoon weer in te schakelen
Gesprekstimer:
1. Gedurende het telefoongesprek wordt
de verlopen gespreks
duur in het display
weergegeven; 2 seconden nadat u de
verbinding verbreekt, dooft deze uitlezing
Sneltoets bel-uit:
1. druk gedurende ruim 2 seconden op
toets
om de bel van de handset uit
te schakelen; in het display verschijnt het
symbool
2. nogmaals toets ruim 2 seconden
indrukken om de bel weer in te schakelen
Handset uitschakelen:
Om batterijspanning te sparen of indien u in
het geheel niet gestoord wenst te worden,
kunt u de handset volledig uitschakelen:
uitschakelen:
neem de handset uit de basis of oplader
en druk gedurende ruim 2 seconden op de
telefoon-uit toets om de handset volledig uit
te schakelen
inschakelen:
kort op de telefoon-uit toets drukken om de
handset weer in te schakelen
Ook als u de handset terug in de basis
of in de oplader plaatst, wordt deze
weer ingeschakeld.
Let op dat u met een uitgeschakelde
handset niet kunt bellen of opgebeld
kunt worden.
INSTALLATIE
Basis:
1. het kleine stekkertje aan het telefoon-
snoer onder in de basis steken (het stek-
kertje aandrukken tot u een klik hoort)
2. de telefoonstekker in de telefoonwand-
contactdoos steken
3. het laagspanningsstekkertje van de
adapter achter in de telefoon steken en
de adapter in een 230 Volt stopcontact
doen
Handset:
1. open het batterijcompartiment van de
handset door de batterijdeksel naar
onder weg te schuiven
2. plaats de batterijen in het batterijcompar-
timent; let hierbij op de polariteit (+ en -)
3. schuif de batterijdeksel terug op de hand-
set en plaats de handset in de basis
4. de handset gedurende 15 uur onafgebro-
ken in de basis
laten staan om de bat-
terijen goed op te laden
Extra handsets en opladers:
Is uw telefoon geleverd met meerdere
handsets, dan wordt voor elke extra hand-
set 2 batterijen en een oplader met adapter
meegeleverd. Doe de adapter van elke
oplader in een 230 Volt stopcontact, plaats
de batterijen in de handset(s) en plaats
de handset(s) gedurende 15 uur in de
oplader(s) om de batterijen op te laden.
GEBRUIK ALLEEN DE MEE-
GELEVERDE ADAPTERS.
HET
AANSLUITEN VAN ANDERE
ADAPTERS ZAL GEVAARLIJKE SITU-
ATIES TOT GEVOLG HEBBEN OF ZAL
SCHADE AAN DE ELECTRONICA VAN DE
TELEFOON TOEBRENGEN.
PLAATS ALLEEN OPLAADBARE
NiMH (NIKKEL-METAAL-HYDRI-
DE) BATTERIJEN. HET GEBRUIK
VAN NIET OPLAADBARE BATTERIJEN
LEIDT TOT GEVAARLIJKE SITUATIES OF
ONTPLOFFINGSGEVAAR.
GEBRUIKEN
Handenvrij:
1. druk tijdens het gesprek nogmaals op de
telefoon-aan toets (
) om de luidspre-
kerfunctie in te schakelen. Nogmaals
indrukken om terug te gaan naar telefo-
neren met de hoorn tegen uw oor.
Oproep aannemen:
1. druk op de telefoon-aan toets om een
oproep aan te nemen
Opbellen:
blokkiezen:
1. voer via het toetsenbord het telefoon-
nummer in
een foutieve invoer kunt u met toets
Wissen
een kiespauze kunt u met toets 0
toevoegen (toets 0 even ingedrukt
houden)
2. druk op de telefoon-aan toets om het
nummer te kiezen
direct kiezen:
1. druk op de telefoon-aan toets en wacht
op de kiestoon
2. voer via het toetsenbord het telefoon-
nummer in, dit nummer wordt nu direct
gekozen
-7--6--5--4--3--2-
Service Help
+31 (0) 73 6411 355
Aziëlaan 12
‘s-Hertogenbosch
WWW.HESDO-SERVICE.NL
INFO@HESDO-SERVICE.NL
ver1.0
GEBRUIKS-
AANWIJZING
PDX-1530

Vraag over de Profoon PDX-1530?

Wanneer u een vraag heeft over de "Profoon PDX-1530" kunt u die hier stellen. Zorg voor een duidelijke omschrijving van uw probleem zodat andere gebruikers en/of de redactie u van een passend antwoord kunnen voorzien.

alle binnen komende telefoon gesprekken worden als gemist geregistreerd, of je nu opneemt op tijd of niet. dus zo kun je niet zien wat je daadwerkelijk gemist hebt, in de handleiding lees ik hier niks over

, 5 jaar geleden
0

Koop gerelateerde producten:

Product specificaties

Prestatie
Soort DECT-telefoon
Antwoordapparaat no
Intercom yes
Type ringtone Polyfonisch
Design
Montagewijze Bureau
Kleur van het product Black, Silver
Telefoonfuncties
Luidspreker   yes
Aantal handsets mogelijk 5
Capaciteit telefoonboek 20 entries
Oproep-management
Nummerherkenning yes
Conferentiegesprek mogelijk yes
Opnieuw bellen yes
Capaciteit nummerlijst 20
Capaciteit nummerherhalingslijst 3
Beheerfuncties
Beheerprotocollen   GAP
Volumeregeling Digitaal
Beeldscherm
Ingebouwd display yes
Beeldscherm   LCD
Beeldscherm, aantal kleuren Monochroom
Poorten & interfaces
Draadloze verbindingen yes
Overige specificaties
Mac-compatibiliteit   -
Energie
Gesprekstijd 10
Standby tijd 100
Certificaten
Energy Star-certificaat -