Profoon PDX-6520 handleiding

Profoon PDX-6520

Bekijk hier de Profoon PDX-6520 handleiding. Het bekijken en downloaden van deze Dect/voip-telefoon handleiding is geheel gratis.

Merk
Profoon
Model
PDX-6520
Product
Dect/voip-telefoon
EAN
8712412561971
Taal
Nederlands
Bestandstype
PDF
Website
http://www.profoon.com/
11109876
GEBRUIKSAANWIJZING
INSTALLATIE
Basis:
1. het kleine stekkertje aan het telefoonsnoer achter in de basis steken
2. de telefoonstekker in de telefoonwandcontactdoos steken
3. het laagspanningsstekkertje van de adapter achter in de telefoon
steken en de adapter in een 230Volt stopcontact doen
Handset:
1. open het batterijcompartiment van de handset door de batterij-deksel
naar onder weg te schuiven
2. plaats de batterijen in het batterijcompartiment; let hierbij op de
polariteit (+ en -)
3. schuif de batterijdeksel terug op de handset en plaats de handset in
de basis
4. de handset gedurende 15 uur onafgebroken in de basis laten staan
om de batterijen goed op te laden
Extra handsets en opladers:
Is uw telefoon geleverd met meerdere handsets, dan wordt voor elke extra
handset 2 batterijen en een oplader met adapter meegeleverd. Doe de adap-
ter van deze opladers in een 230 Volt stopcontact, plaats de batterijen in de
handset(s) en plaats de handset(s) gedurende 15 uur in de oplader(s) om de
batterijen op te laden.
GEBRUIK ALLEEN DE MEEGELEVERDE ADAPTERS. HET
AANSLUITEN VAN ANDERE ADAPTERS ZAL GEVAARLIJKE
SITUATIES TOT GEVOLG HEBBEN OF ZAL SCHADE AAN DE
ELEKTRONICA VAN DE TELEFOON TOEBRENGEN.
PLAATS ALLEEN OPLAADBARE NiMH (NIKKEL-METAAL-
HYDRIDE) BATTERIJEN. HET GEBRUIK VAN NIET OPLAAD-
BARE BATTERIJEN ZAL TOT GEVAARLIJKE SITUATIES OF
ONTPLOFFINGSGEVAAR LEIDEN.
GEBRUIKEN
Handenvrij:
1. druk tijdens een gesprek nogmaals op de telefoon-aan toets om de
luidsprekerfunctie in te schakelen. Nogmaals indrukken om over te
schakelen naar telefoneren met de hoorn tegen uw oor
Oproep aannemen:
1. druk op de telefoon-aan toets om een oproep aan te nemen
Opbellen:
blokkiezen:
1. voer via het toetsenbord het telefoonnummer in
een foutieve invoer kunt u met toets C wissen; een kiespauze
kunt u toevoegen door gedurende 1 seconde toets 0 in te drukken
2. druk op de telefoon-aan toets om het nummer te kiezen
direct kiezen:
1. druk op de telefoon-aan toets en wacht op de kiestoon
2. voer via het toetsenbord het telefoonnummer in, dit nummer wordt
nu direct gekozen
Oproep beëindigen:
1. druk op de telefoon-uit toets om een oproep te beëindigen
u kunt ook de handset terug in de basis of oplader plaatsen om de
oproep te beëindigen
Toetsblokkering:
1. druk gedurende ruim 2 seconden op toets # om de toetsblokkering in
te schakelen
inkomende oproepen kunnen normaal aangenomen worden
2. nogmaals toets # ruim 2 seconden indrukken om de toetsblokkering
op te heffen
R/Flash:
1. druk tijdens het gesprek op toets OK om een FLASH puls te geven
de verbreeksduur van de FLASH puls is instelbaar; zie hiervoor het
hoofdstuk INSTELLEN
Conferentie:
1. druk tijdens het gesprek met de buitenlijn kort op toets INT
2. voer via het toetsenbord het interne nummer in van de handset die u
aan het gesprek met de buitenlijn wilt laten deelnemen
3. druk, zodra de handset de oproep beantwoord, gedurende 2 seconden
op toets INT, de buitenlijn wordt nu bij het interne gesprek geschakeld
Aanmelden extra handsets:
DE STANDAARD MEEGELEVERDE HANDSETS ZIJN REEDS BIJ DE
BASIS AANGEMELD EN KUNNEN DIRECT GEBRUIKT WORDEN.
DE NU VOLGENDE AANMELDPROCEDURE IS ALLEEN VOOR
NIEUWE, EXTRA AANGESCHAFTE, HANDSETS OF VOOR HAND-
SETS DIE DOOR EEN STORING DE AANMELDING BIJ DE BASIS ZIJN
KWIJTGERAAKT
1. koppel de voedingsadapter van de basis even los van de basis en
sluit deze na een paar seconden weer aan; de basis staat nu gedu-
rende 1 minuut in de aanmeld-modus
De nu volgende instructies zijn geschreven voor een handset van
het type PDX-6500. In het geval u een ander type handset wilt aan-
melden, volg dan de instructies die bij die handset zijn geleverd.
2. druk op de aan te melden handset op toets OK en zoek met de toetsen
en de optie [ AANMELDEN ]
3. druk 2x op toets OK
4. voer via het toetsenbord de PIN-code in (de fabriekscode 0000 of uw
persoonlijke code) en druk op toets OK
in het display verschijnt nu [ DRUK BASIS ] maar u hoeft niets te
doen
5. na enkele seconden klinkt uit de handset een beeptoon en is de hand-
set aangemeld; rechts in het display wordt het interne nummer van de
handset weergegeven (1~5)
Afmelden handsets:
Handsets die defect of kwijt zijn, dienen te worden afgemeld. Let op dat
dit afmelden vanaf een andere handset dient te geschieden; u kunt niet
uw eigen handset afmelden
1. druk op toets
OK
2. zoek met de toetsen
en de optie
[ HANDSET AFM ] en druk op toets OK
3. voer via het toetsenbord de PIN-code in (de fabriekscode 0000 of uw
persoonlijke code) en druk op toets OK
4. geef via het toetsenbord het interne nummer in van de handset die u
wilt afmelden en druk op toets OK
5. na enkele seconden is de betreffende handset afgemeld
Tips betreffende multihandset:
Opbellen en opgebeld worden geschiedt bij alle PDX-6500 type
handsets op dezelfde wijze.
Intercomgesprekken zijn kosteloos.
Wordt u van buitenaf opgebeld tijdens een intercomgesprek, dan
klinkt er in de handsets een aankloptoon. Beëindig het interne
gesprek, wacht totdat de bel normaal overgaat en beantwoord de
oproep.
In het geval u meer dan 2 handsets aan de basis heeft aangemeld,
dan kunt u ook de buitenlijn met een van de andere handsets
aannemen.
Bij een inkomende oproep van buiten gaan de bellen van alle
handsets over. De handset die als eerste de oproep aanneemt krijgt
verbinding met de buitenlijn.
als er een naam wordt weergegeven, op toets drukken om het
nummer te zien
druk (nogmaals) op toets
om de datum en de tijd van de op-
roep te zien (alleen indien dit wordt ondersteund door de telefoon-
maatschappij)
3. druk op de telefoon-aan toets om deze abonnee terug te bellen
Kopiëren naar het telefoonboekgeheugen:
1. druk op toets
; de naam of het nummer van de laatst ontvangen
oproep verschijnt in het display
2. zoek met behulp van de toetsen
en de gewenste oproep op
3. druk 2x op toets OK
4. voer via het toetsenbord de naam in
5. druk 2x op toets OK
6. zoek met de toetsen
en het gewenste belmelodie die moet klin-
ken als u door deze abonnee gebeld wordt
7. druk op toets OK
Selectief oproep wissen:
1. druk op toets ; de naam of het nummer van de laatst ontvangen
oproep verschijnt in het display
2. zoek met behulp van de toetsen en de gewenste oproep op
3. druk op toets
4. selecteer met de toetsen en de optie [ WIS ]
5. druk op toets OK om dit geheugen te wissen
Gehele NummerMeldergeheugen wissen:
1. druk op toets
; de naam of het nummer van de laatst ontvangen
oproep verschijnt in het display
2. druk op toets
3. selecteer met de toetsen en de optie [ WIS ALLES ]
4. druk 2x op toets OK om het gehele NummerMeldergeheugen te wis-
sen
VoiceMail indicatie:
In het geval er een VoiceMail bericht voor u is achtergelaten bij de telefoon-
maatschappij, dan wordt dit in het display gemeld door het oplichten van
het symbool
. Zodra u dit bericht heeft beluisterd, dooft dit symbool.
Deze indicatie kunt u handmatig uitschakelen door de batterijen even uit de
handset te nemen.
Deze functie is alleen beschikbaar op het FSK systeem en indien
ondersteund door de telefoonmaatschappij.
MULTIHANDSET
Introductie:
Op de PDX-6500 serie kunt u tot 5 draadloze handsets aansluiten (aan-
melden). Met meerdere handsets aangemeld, kunt u gratis in en rond
het huis met elkaar telefoneren en gesprekken doorverbinden of zelfs
met z’n drieën telefoneren.
Indien de telefoon is geleverd met één handset, dan kunt u extra hand
sets
(*) aanschaffen die u eerst moet aanmelden (zie de desbetreffende
instructies verderop in deze gebruiksaanwijzing). Is de telefoon reeds in-
clusief meerdere handsets geleverd, dan kunt u direct intern telefoneren
en gesprekken doorverbinden.
* Let op dat dit ‘GAP COMPATIBLE’ handsets moeten zijn; GAP houdt
in dat handsets en basisstations van andere typen en/of merken door
elkaar gebruikt kunnen worden. Attentie: het GAP-protocol beschrijft dat
de handset moet kunnen bellen en gebeld moet kunnen worden; overige
functies worden niet gegarandeerd.
Intercom:
1. druk kort op toets INT
2. voer via het toetsenbord het interne nummer in van de handset waar-
mee u het intercomgesprek wilt voeren
3. zodra de opgeroepen handset beantwoord, kunt u het intercomge-
sprek voeren
Doorverbinden:
1. druk tijdens het gesprek met de buitenlijn kort op toets INT
2. voer via het toetsenbord het interne nummer in van de handset waar
u de buitenlijn naar toe wilt doorverbinden
3. druk, zodra de opgeroepen handset beantwoord, op de telefoon-uit
toets, de buitenlijn wordt nu doorgeschakeld
10.selecteer met behulp van de toetsen en het de gewenste bel-
melodie voor dit nummer
11.druk op toets OK
Selectief geheugen wissen:
1. druk op toets
; het eerste geheugen verschijnt in het display
2. zoek met behulp van de toetsen
en het gewenste geheugen op
3. druk op toets
4. selecteer met de toetsen en de optie [ WIS ]
5. druk 2x op toets OK om dit geheugen te wissen
Gehele geheugen wissen:
1. druk op toets
; het eerste geheugen verschijnt in het display
2. druk op toets
3. selecteer met de toetsen en de optie [ WIS ALLES ]
4. druk 2x op toets OK om het gehele geheugen te wissen
LAATSTE NUMMER GEHEUGEN
Nummerherhaling:
1. druk op toets
, het laatste door u gekozen nummer verschijnt in
het display
2. zoek met behulp van de toetsen
en het gewenste nummer op
de handset heeft een geheugen voor de laatste 3 gekozen nummers
3. druk op de telefoon-aan toets om dit nummer opnieuw te kiezen
Kopiëren naar het telefoonboekgeheugen:
1. druk op toets
, het laatst gekozen nummer verschijnt in het display
2. zoek met behulp van de toetsen en het gewenste geheugen op
3. druk 2x op toets OK
4. voer via het toetsenbord de naam in
5. druk 2x op toets OK
6. zoek met de toetsen
en het gewenste belmelodie die moet klin-
ken als u door deze abonnee gebeld wordt (*)
7. druk op toets OK
*: voor deze functie dient u te beschikken over of geabonneerd te zijn op
de dienst NummerWeergave
Selectief laatste gekozen nummer wissen:
1. druk op toets
, het laatste door u gekozen nummer verschijnt in
het display
2. zoek met behulp van de toetsen en het gewenste geheugen op
3. druk op toets
4. selecteer met de toetsen en de optie [ WIS ]
5. druk op toets OK om dit geheugen te wissen
Gehele laatste nummer geheugen wissen:
1. druk op toets
, het laatst gekozen nummer verschijnt in het display
2. druk op toets
3. selecteer met de toetsen en de optie [ WIS ALLES ]
4. druk 2x op toets OK om het gehele laatste nummer geheugen te
wissen
NUMMERWEERGAVE
Introductie:
Indien u beschikt over de dienst NummerWeergave, dan wordt het num-
mer van de opbellende partij op het display van uw handset(s) weerge-
geven. Stuurt uw telefoonmaatschappij ook namen door of heeft u dit
nummer, inclusief naam, in het telefoonboekgeheugen van de handset
geprogrammeerd, dan wordt tevens deze naam op het display weerge-
geven. Het NummerWeergave geheugen heeft een capaciteit van 20
nummers. Let op: is dit geheugen vol dan zal elke volgende inkomende
oproep de oudste oproep in het geheugen overschrijven.
Indicatie nieuwe oproep:
Het symbool
knippert in het display als er nieuwe oproepen in het
NummerWeergavegeheugen zijn opgeslagen die u nog niet gezien
heeft. Tevens geeft het display aan hoeveel oproepen u gemist heeft.
Zodra u het geheugen heeft ingezien, stopt het knipperen.
Geheugen inzien & terugbellen:
1. druk op toets
; de naam of het nummer van de laatst ontvangen
oproep verschijnt in het display
2. gebruik de toetsen
en om door het geheugen te bladeren
Hoornvolume:
1.
druk tijdens het gesprek kort op toets
2. druk herhaaldelijk op toets of gebruik de toetsen
en
om het
hoornvolume in te stellen; enkele seconden na het instellen wordt de
instelling automatisch in het geheugen vastgelegd
u kunt aparte volume-niveaus instellen voor handenvrij telefoneren
of telefoneren met de hoorn tegen uw oor
Mute (microfoon uit):
1. druk tijdens het gesprek kort op toets
om de microfoon uit te scha-
kelen
u kunt de andere partij nog wel horen, zij kunnen u echter niet
meer horen
2. nogmaals kort toets indrukken om de microfoon weer in te schakelen
Gesprekstimer:
1. gedurende het telefoongesprek wordt de verlopen gespreksduur in
het display weergegeven; 3 seconden nadat u de verbinding ver-
breekt, dooft deze uitlezing
Sneltoets bel-uit:
1. druk gedurende ruim 2 seconden op toets * om de bel van de hand-
set uit te schakelen
2. nogmaals toets * ruim 2 seconden indrukken om de bel weer in te
schakelen
TELEFOONBOEKGEHEUGEN
Introductie:
De handset heeft een telefoonboekgeheugen met een capaciteit van 20 te-
lefoonnummers van 24 cijfers maximaal. Bij elk nummer kunt u een
naam
van maximaal 16 karakters programmeren.
Het telefoonboekgeheugen in de handset is gekoppeld aan de functie
NummerWeergave, wordt u gebeld door iemand wiens naam met nummer
u in het geheugen heeft geprogrammeerd dan wordt naast het nummer
ook de naam van deze persoon op het display van uw handset getoond. U
dient hiervoor wel geabonneerd te zijn op de dienst NummerWeergave.
Inprogrammeren:
1. druk achtereenvolgens op toets
en 2x op toets OK
2. voer via het toetsenbord de naam in
zie het ABC op de kiestoetsen
voor een spatie op toets 0 drukken
een foutieve invoer kunt u met toets C wissen
3. druk op toets OK
4. voer via het toetsenbord het telefoonnummer in
een foutieve invoer kunt u met toets
C
wissen
een kiespauze kunt u toevoegen door toets 0 gedurende 2 secon-
den in te drukken
5. druk op toets OK
6. zoek met de toetsen
en het gewenste belmelodie die moet klin-
ken als u door deze abonnee gebeld wordt (*)
7. druk op toets OK
*: voor deze functie dient u te beschikken over of geabonneerd te zijn op
de dienst NummerWeergave
Kiezen:
1. druk op toets
; het eerste geheugen verschijnt in het display
2. zoek met behulp van de toetsen
en het gewenste geheugen op
3. druk op de telefoon-aan toets om dit nummer te kiezen
Wijzigen:
1. druk op toets
; het eerste geheugen verschijnt in het display
2. zoek met behulp van de toetsen
en het gewenste geheugen op
3. druk op toets OK
4. selecteer met de toetsen
en de optie [ BEWERK ]
5. druk op toets OK
6. gebruik toets C om de oude naam te wissen en voer via het
toetsenbord de nieuwe naam in
7. druk op toets OK
8. gebruik toets C om het oude nummer te wissen en voer via het
toetsenbord het nieuwe nummer in
9. druk op toets OK
INSTELLINGEN TELEFOON
Introductie:
1. u opent het menu door op toets
te drukken
2. gebruik de toetsen
en om door de menu-opties te bladeren
3. druk op de OK-toets om de gewenste optie te openen
4. met de toetsen
en maakt u dan een keuze of selecteert u ‘aan’ of
‘uit’
5. druk tot slot op de OK-toets om de instelling op te slaan.
Menustructuur:
De menustructuur van de PDX-65xx serie ziet er als volgt uit:
TELEFOONBOEK
HANDSET BELTOON EXTERN
INTERN
VOLUME
AUTOM ANTW
HANDSET NAAM
TOETSTOON
KIES BASIS AUTO
MANUEEL
RESET
TAAL
BASIS RECALL
SYSTEEM PIN
AANMELDEN
HANDSET AFM
Gebruik toets ESC om een stap terug te gaan in de menustructuur.
Beltoon:
Hier stelt u de diverse geluiden van de handsetbel in:
bij ‘Extern’ stelt u het belsignaal in dat klinkt bij een oproep van buiten
af
bij ‘Intern’ stelt u het belsignaal in dat klinkt bij een intercom-oproep
bij ‘Belvolume’ stelt u het volume van de bel in; u kunt kiezen uit 5
volume niveaus en bel-uit
Sneltoets bel-uit: houd toets ingedrukt totdat na ruim 2 seconden
het ikoon
in het display verschijnt, de bel is nu uitgeschakeld. Nogmaals
toets
ruim 2 seconden indrukken om de bel weer in te schakelen.
Autom antw: (automatisch aannemen)
Met deze functie ingeschakeld kunt u oproepen aannemen door al-
leen de handset uit de houder / oplader te nemen; u hoeft dan niet de
telefoon-aan toets te gebruiken.
Handsetnaam:
Via de optie [ HANDSETNAAM ] kunt u uw handset een naam geven.
Gebruik toets C om de oude naam te wissen en voer via het toetsenbord
de nieuwe naam in van maximaal 9 karakters.
Toetstoon:
Toetstoontjes zijn de toontjes die klinken als u een toets indrukt. Deze
kunt u in dit menu in- of uitschakelen.
Kies basis:
Als de handset op meer basis-stations is aangemeld, kunt u hier instel-
len via welke basis de handset moet telefoneren.
Auto = de handset zoekt contact met de basis waarvan het signaal het
sterkst ontvangen wordt.
Manueel = hier kunt u zelf de basis ingeven waarmee de handset
contact moet maken.
Reset (terug naar de Fabrieksinstellingen):
Via de optie [ RESET ] kunt u de instellingen terug zetten zoals ze waren
toen de telefoon de fabriek verliet:
Belmelodie: 8 (extern)
9 (intern)
Belvolume: 4
Toetstoon: aan
Auto aannemen: uit
SPECIFICATIES
Protocol: DECT / GAP, 5 handsets
NummerMelder: DTMF & FSK, automatische herkenning,
20 geheugens
Kiezen: toon (DTMF)
FLASH : 100 of 250mS,
Geheugen: 20 Contacten
Voeding basis: via adapter (model 5E-AD060050-E)
in: 100-240VAC, 0.15A
uit: 6VDC 0.5A
Voeding handset: via batterijen (model: AAA , Potloodcel)
spanning: 1,2V
capaciteit: 450mAh
materiaal: NiMH
aantal: 2
Voeding oplader: via adapter (model 5E-AD0700042-E)
in: 100-240VAC, 0.15A
uit: 7VDC 0.42A
Aansluitfactor: 12,5 (dit komt overeen met een aansluitfactor van
0,5 volgens de oude meetmethode)
Bereik: 50m binnenshuis
300m buitenshuis
Gebruiksduur (bij volle batterijen):
stand-by: > 100 uur
gebruik: > 10 uur
Gebruiks temp.: 0°C tot 40°C
Opslag temp.: -20°C tot 60°C
GARANTIE
Op de Profoon PDX-65xx serie DECT telefoons heeft u een garantie
van 24 maanden na aankoopdatum. Wij garanderen gedurende die
periode de kosteloze herstelling van defecten ontstaan door materiaal-
en constructiefouten. Een en ander ter uiteindelijke beoordeling van de
importeur.
HOE TE HANDELEN: Bemerkt u een defect, raadpleeg dan eerst deze
gebruiksaanwijzing. Geeft deze hieromtrent geen uitsluitsel, raadpleeg
dan de leverancier van deze telefoon of de serviceafdeling van Profoon
op telefoonnummer +31 (0) 73 6411 355.
DE GARANTIE VERVALT: Bij ondeskundig gebruik, foutieve aansluiting,
lekkende en/of verkeerd geplaatste batterijen, gebruik van niet originele
onderdelen of toebehoren, gebruik van niet oplaadbare batterijen,
verwaarlozing en bij defecten ontstaan door vocht, vuur, overstroming,
blikseminslag en natuurrampen. Bij onbevoegde wijzigingen en/of
reparaties door derden. Bij onjuist transport van het apparaat zonder
geschikte verpakking en indien het apparaat niet vergezeld is van dit
garantiebewijs en de aankoopbon.
Aansluitsnoeren, stekkers en batterijen vallen niet onder de garantie.
Iedere verdere aansprakelijkheid, met name voor eventuele
gevolgschade, is uitgesloten.
VERKLARING VAN CONFORMITEIT
Het toestel voldoet aan de essentiële voorwaarden en voorzieningen zoals
omschreven in de Europese richtlijn 1999/5/EC
.
De verklaring van conformiteit is
beschikbaar op de website
WWW.PROFOON.COM
Problemen tijdens telefoneren:
Beeptonen tijdens intercomgesprek:
- U wordt van buiten af opgebeld tijdens een intercomgesprek;
beëindig het intercomgesprek, wacht tot de bel normaal overgaat
en beantwoord de telefoonoproep.
Ruis en andere bijgeluiden:
- U raakt buiten bereik van de basis; verklein de afstand.
- In de nabijheid bevinden zich andere elektrische apparaten die
storend inwerken op de radiogolven van uw DECT telefoon;
probeer een andere locatie.
Problemen met NummerWeergave:
U ontvangt geen NummerWeergaveinformatie op het display van uw
handset.
- Controleer of uw telefoonmaatschappij deze signalen doorstuurt.
(bij sommige telefoonmaatschappijen dient u zich te abonneren op
deze dienst)
- Controleer of uw telefoon via een huistelefoon-centrale is
aangesloten. Sommige huiscentrale’s sturen de NummerWeergave
signalen niet door.
U ontvangt wel de nummers maar niet de naam op het display van
uw telefoon.
- De telefoonmaatschappij stuurt geen namen door; informeer
hiervoor bij uw telefoonmaatschappij.
- De naam is niet in het telefoonboekgeheugen van uw handset
geprogrammeerd; programmeer deze.
- De naam is wel in het telefoonboekgeheugen geprogrammeerd
maar het bijbehorende telefoonnummer is ingeprogrammeerd
zonder kengetal; programmeer het nummer inclusief kengetal.
Overig:
Het display blijft blanco:
- De batterijen zijn leeg. Plaats de handset in de basis of in de
oplader om de batterijen op te laden en laat de handset minimaal
15 uur onafgebroken opladen. Let op dat als u de handset in de
basis of oplader plaatst, het tot enkele minuten kan duren alvorens
het display oplicht.
De handset wil niet inschakelen:
- De batterijspanning is te laag; plaats de handset in de basis of
oplader en laad de batterijen gedurende 15 uren op.
- De batterijen zijn niet geplaatst; controleer dit.
De batterijen raken te snel leeg:
- Controleer de oplaadcontacten van de basis of oplader en van de
handset en reinig deze desgewenst.
- De batterijen zijn aan vervanging toe; vervang deze.
De handset heeft geen contact met de basis:
- U bent te ver van de basis verwijderd; verklein de afstand.
- De basis is uitgeschakeld (adapter uit stopcontact); herstel dit.
- De handset is niet (meer) aangemeld aan de basis; meld deze
opnieuw aan.
In het geval de storing met de boven-genoemde oplossingen nog niet
verholpen is:
Neem de batterijen uit de handset en neem de voedingsadapter en
de telefoonstekker uit de respectievelijke contactdozen; sluit alles na
enkele minuten weer aan.
U kunt ook contact opnemen met de Profoon servicedienst op
telefoonnummer +31 (0) 73 6411 355 of met de leverancier van deze
telefoon.
Plaatsing:
Bij voorkeur het toestel niet op met cellulose behandelde oppervlakken
plaatsen; de rubber voetjes kunnen hierop sporen achterlaten.
Plaats de telefoon niet in de directe nabij-heid van andere telefoons
of andere elektronische (medische) apparatuur, TL buizen en andere
gasontladingslampen; de uitgestraalde radiogolven van deze (en andere)
draadloze telefoon(s) kunnen het functioneren van de apparatuur
verstoren of de uitgestraalde signalen van de apparaten verstoren het
functioneren van de telefoon.
Bereik:
Het bereik van de telefoon bedraagt tot 300 meter in het open veld en
tot 50 meter in huis; het bereik is afhankelijk van lokale
omstandigheden. Komt u buiten bereik van de basis dan gaat het
antenne symbool (
) knipperen.
Afluisteren:
Het afluisteren van een DECT telefoon is vrijwel onmogelijk. Niet alleen
dient men zich in het bereik van de DECT telefoon te bevinden, men
heeft hier ook kostbare apparatuur voor nodig.
Onderhoud:
Reinig de telefoon uitsluitend met een vochtige doek; gebruik geen
chemische reinigingsmiddelen.
Vóór het reinigen dienen de adapter en het telefoonsnoer
losgekoppeld te worden.
Medische apparatuur:
Het kan voorkomen dat ingeschakelde DECT telefoons gevoelige
medische apparatuur storen. Storing zou kunnen optreden wanneer
de telefoon in de onmiddellijke nabijheid van het medisch apparaat
wordt gehouden. Leg een DECT-telefoon niet op of tegen een medisch
apparaat, ook niet als deze in de stand-by mode staat.
Voeding handset:
Het display van de handset heeft een ingebouwde
batterijcapaciteits
meter ( ). Is het batterijsymbool vol, dan is het
batterijpakket geladen; is het batterijsymbool leeg of voor de helft
gevuld, dan dient het batterijpakket opgeladen te worden. Tijdens het
laden verloopt dit symbool totdat het batterijpakket volledig geladen is
Voor een optimaal gebruik raden wij u aan om de handset iedere
avond in de basis of oplader terug te plaatsen. Dit heeft geen nadelig
effect voor de oplaadbare batterijen.
Oplaadbare batterijen of batterijpakketten mogen niet blootgesteld
worden aan vuur of extreme warmte.
Batterijen of batterijpakketten nooit opensnijden of zagen, de inhoud
is chemisch en giftig.
Milieu:
De verpakking van deze telefoon kunt u als oud papier inleveren. Wij
adviseren echter om deze te bewaren zodat bij transport, de telefoon
adequaat verpakt kan worden.
Wordt de telefoon vervangen, lever deze dan in bij uw leverancier; zij
zorgen voor een milieuvriendelijke verwerking.
Defecte of uitgewerkte batterijen dient u in te leveren bij uw
plaatselijk depot voor klein chemisch afval of bij de speciaal
daarvoor bestemde batterij inzamelpunten.
Gooi batterijen
nooit bij uw huishoudelijk afval.
MOGELIJKE PROBLEMEN EN OPLOSSINGEN
Problemen met inkomende oproepen:
Inkomende oproepen worden niet gemeld:
- Het belsignaal staat uitgeschakeld; schakel deze in.
U bent continu in gesprek:
- Controleer of u een 2e telefoon heeft waarvan de hoorn naast de
telefoon ligt.
- Controleer of een 2e handset die op de basis is aangemeld, de lijn
heeft belegd.
- Sluit een andere telefoon aan op uw aansluiting en controleer op
deze wijze of de storing in uw telefoon of in uw aansluiting of bij uw
telefoonmaatschappij ligt.
Taal:
Hier kunt u de taal instellen waarmee de diverse instructies op het dis-
play weergegeven worden.
Instructies om terug te keren naar een voor u leesbare taal in het geval
u per ongeluk een vreemde taal heeft ingesteld:
1. 2x op telefoon-uit toets drukken
2. 1x toets OK drukken
3. 1x toets
drukken
4. 1x toets OK drukken
5. 6x toets
drukken
6. 1x toets OK drukken
7. met
en de gewenste taal selecteren
8. 1x toets OK drukken
Recall: (Flashduur)
Een flashpuls is een hele korte onderbreking van de telefoonverbinding
waarmee u bijvoorbeeld een wisselgesprek kunt aannemen. De ver-
breeksduur van de FLASH-puls kunt u hier instellen op KORT (100mS)
of LANG (250mS). 100mS (instelling KORT) is de gestandaardiseerde
verbreeksduur en deze tijd is vanaf de fabriek ingesteld.
Systeem PIN:
Hier kunt u de PIN-code wijzigen die u nodig heeft bij het aan- en afmel-
den van (nieuwe) handsets. De fabrieks PIN-code is 0000.
Neem contact op met de servicedienst van Profoon in het geval u
de nieuwe PIN-code kwijt of vergeten bent.
TIPS EN WAARSCHUWINGEN
Algemeen:
Lees de gebruikershandleiding goed door en volg alle aanwijzingen op.
Plaats of gebruik de telefoon nooit in een natte of vochtige
ruimte of omgeving.
Zorg voor een goede afvloeiing van warmte; bedek nooit de telefoon
en/of de voedingsadapter(s) en plaats deze niet direct naast een
warmtebron.
Gebruik uitsluitend de meegeleverde adapter(s); het aansluiten van
een ander type adapter kan schade aan de elektronica toebrengen.
Zorg dat het telefoonsnoer en het adaptersnoer niet beschadigd
raken
en voorkom dat deze draden tot struikelen of vallen kunnen
leiden.
De basis, de handset(s), de oplader(s) en de adapter(s) nooit
demon
teren; dit dient alleen door gekwalificeerd personeel te
gebeuren.
Installatie:
Het telefoonsnoer en de voedingsadapter alleen aan de basis
aansluiten of losnemen als de voedingsadapter uit het stopcontact en
de telefoonstekker uit de telefoonwandcontactdoos is genomen.
Installeer de telefoon niet tijdens een onweersbui.
Installeer geen telefoonaansluitpunt in een natte of vochtige
omgeving.
Raak geen ongeïsoleerde telefoon- of adaptersnoeren aan tenzij deze
zijn losgekoppeld van het telefoonnet of van de voeding.
Lichtnetuitval:
Deze telefoon betrekt zijn voeding uit het lichtnet. In geval van uitval
van het lichtnet kan deze telefoon niet gebruikt worden. Het is daarom
raadzaam om een draadge-bonden telefoon achter de hand te houden.
Let op dat de PDX-6500 serie ECO modellen zijn. Als de telefoon in rust is,
is er geen communicatie tussen de handset en de basis. Indien het lichtnet
uitvalt, dan krijgt de handset hiervan geen signaaltje en blijft het display
van de handset(s) er als gewoon uitzien. Pas als u wilt gaan bellen, geeft
het display aan dat u geen verbinding met de basis heeft.
Hoortoestellen:
Dragers van oudere generatie hoortoestellen
moeten bij gebruik van DECT telefoons nog steeds rekening houden
met een mogelijke onaangename bromtoon.
DISPLAYSYMBOLEN
verschijnt tijdens het programmeren van telefoonnummers en
tijdens het raadplegen van het telefoonboek
batterij indicatie
batterij vol
batterij half vol
batterij bijna leeg, opladen wordt geadviseerd
batterij leeg, telefoon zal weldra uitschakelen
tijdens het opladen verloopt dit symbool totdat de batterijen
geladen zijn
verschijnt als het belvolume voor deze handset is uitgeschakeld
verschijnt als de luidsprekerfunctie is ingeschakeld
verschijnt als de toetsblokkering is ingeschakeld is
knippert als u opgebeld wordt, verschijnt continu tijdens het
gesprek
verschijnt als de microfoon is uitgeschakeld (MUTE)
knippert als u nieuwe oproepen heeft ontvangen die u nog niet
heeft gezien (let op; hiervoor dient u te beschikken over de
functie NummerWeergave);
verschijnt
continu als er nummers
in
het nummermeldergeheugen
staan (deze weergave dooft pas
nadat u alle oproepen uit dit geheugen heeft gewist)
knippert als de handset buiten bereik van de basis is of als
de basis is uitgeschakeld, verschijnt continu als de handset in
bereik van de basis is
verschijnt bij een intercomgesprek
verschijnt als u een VoiceMail bericht heeft ontvangen (let op:
dit werkt alleen op het FSK systeem en voor zover dit door de
telefoonmaatschappij wordt ondersteund)
verschijnt als het nummer in het display langer is dan in het
display kan worden weergegeven
1 2 3 4 5
Service Help
+31 (0) 73 6411 355
Aziëlaan 12
‘s-Hertogenbosch
WWW.HESDO-SERVICE.NL
INFO@HESDO-SERVICE.NL
ver 1.0
LCD taal: Nederlands
Handsetnaam: handset
Ontvangstvolume: niveau 4
Flash: 100mS (‘kort’)
PIN-code: 0000
PDX-6500
PDX-6520
PDX-6530

Vraag over de Profoon PDX-6520?

Wanneer u een vraag heeft over de "Profoon PDX-6520" kunt u die hier stellen. Zorg voor een duidelijke omschrijving van uw probleem zodat andere gebruikers en/of de redactie u van een passend antwoord kunnen voorzien.

Koop gerelateerde producten:

Product specificaties

Prestatie
Soort DECT-telefoon
Antwoordapparaat no
Design
Montagewijze Bureau
Kleur van het product Black, Silver
Grote knoppen yes
Ouderentelefoon -
Telefoonfuncties
Luidspreker   yes
Microfoon mute yes
Aantal handsets mogelijk 5
Capaciteit telefoonboek 20 entries
Oproep-management
Nummerherkenning yes
Conferentiegesprek mogelijk yes
Gesprekstijd timer yes
Capaciteit nummerlijst 20
Capaciteit nummerherhalingslijst 3
Beheerfuncties
Navigatietoets yes
Beeldscherm
Ingebouwd display yes
Beeldscherm   TFT
Backlight display   yes
Beeldscherm, aantal kleuren Monochroom
Touchscreen no
Poorten & interfaces
Draadloze verbindingen yes
Energie
Gesprekstijd 10
Standby tijd 100
Certificaten
Energy Star-certificaat -
Inhoud van de verpakking
Aantal handsets inclusief 2

Gerelateerde producten: