Profoon PDX-8125 handleiding

Profoon PDX-8125

Bekijk hier de Profoon PDX-8125 handleiding. Het bekijken en downloaden van deze Dect/voip-telefoon handleiding is geheel gratis.

Merk
Profoon
Model
PDX-8125
Product
Dect/voip-telefoon
EAN
8712412560820
Taal
Nederlands
Bestandstype
PDF
Website
http://www.profoon.com/
Inprogrammeren:
1. druk achtereenvolgens op toets
en 2x op toets
OK
2. voer via het toetsenbord de naam in (*)
zie het ABC op de kiestoetsen
voor een spatie op toets 1 drukken
een foutieve invoer kunt u met toets
wis-
sen
3. druk op toets OK
de melding [ DUBBELE INV ] verschijnt als deze
naam reeds in het telefoonboek voor komt, ge-
bruik een andere naam
4. voer via het toetsenbord het telefoonnummer in
een foutieve invoer kunt u met toets wissen
een kiespauze kunt u toevoegen door toets #
gedurende 2 seconden in te drukken
5. druk op toets OK
Kiezen:
1. druk op toets
; het eerste geheugen verschijnt in
het display
2. zoek met behulp van de toetsen
en het ge-
wenste geheugen op
3. druk op de telefoon-aan toets om dit nummer te
kiezen
Wijzigen:
1. druk op toets
; het eerste geheugen verschijnt in
het display
2. zoek met behulp van de toetsen
en het ge-
wenste geheugen op
3. druk op toets
4. selecteer met de toetsen en de optie
[ BEWERK GEGEV ]
5. druk op toets OK
Gesprekstimer:
1. gedurende het telefoongesprek wordt de verlopen
gespreksduur in het display weergegeven; 10
seconden nadat u de verbinding verbreekt, dooft
deze uitlezing
Sneltoets bel-uit:
1. druk gedurende ruim 2 seconden op toets # om de
bel van de handset uit te schakelen
2. nogmaals toets # ruim 2 seconden indrukken om
de bel weer in te schakelen
Handset uitschakelen:
1. druk gedurende ruim 3 seconden op de telefoon-uit
toets om de handset uit te schakelen
2. nogmaals de telefoon-uit toets ruim 3 seconden
indrukken om de handset weer in te schakelen
ook als u de handset terug in de basis of in de
oplader plaatst, wordt deze weer ingeschakeld
TELEFOONBOEKGEHEUGEN
Introductie:
De handset heeft een telefoonboekgeheugen met een
capaciteit van 50 telefoonnummers van 24 cijfers maxi-
maal. Bij elk nummer kunt u een
naam van maximaal 12
karakters programmeren.
Het telefoonboekgeheugen in de handset is gekoppeld
aan de functie NummerWeergave, wordt u gebeld door
iemand wiens naam met nummer u in het geheugen
heeft geprogrammeerd dan wordt naast het nummer
ook de naam van deze persoon op het display van uw
handset getoond. U dient hiervoor wel geabonneerd te
zijn op de dienst NummerWeergave.
Toetsblokkering:
1. druk gedurende ruim 2 seconden op toets *
(= toets sterretje) om de toetsblokkering in te scha-
kelen
inkomende oproepen kunnen normaal aangeno-
men worden
2. nogmaals toets * ruim 2 seconden indrukken om
de toetsblokkering op te heffen
Hoornvolume:
1. druk tijdens het gesprek op de toetsen
of om
het volume te verhogen of te verlagen
R/Flash:
1. druk op toets R om een FLASH puls te geven
de verbreeksduur van de FLASH puls is instel-
baar; zie hiervoor het hoofdstuk INSTELLEN
Mute (microfoon uit):
1. druk tijdens het gesprek kort op toets
om de
microfoon uit te schakelen
u kunt de andere partij nog wel horen, zij kunnen
u echter niet meer horen
2. nogmaals kort toets
indrukken om de microfoon
weer in te schakelen
Handset zoeken:
1. druk achter op de basis op toets
gedurende 30 seconden klinkt uit de handset
een signaal en licht ‘PAGING’ in het display van
de handset op; druk op de telefoon-uit toets om
het signaal voortijdig te beëindigen
PLAATS ALLEEN OPLAADBARE NiMH (NIKKEL-
METAAL-HYDRIDE) BATTERIJEN. HET GEBRUIK
VAN NIET OPLAADBARE BATTERIJEN LEID TOT
GEVAARLIJKE SITUATIES OF ONTPLOFFINGSGE-
VAAR.
GEBRUIKEN
Oproep aannemen:
1. druk op de telefoon-aan toets om een oproep aan
te nemen
Opbellen:
blokkiezen:
1. voer via het toetsenbord het telefoonnummer in
een foutieve invoer kunt u met toets
wis-
sen
een kiespauze kunt u toevoegen door toets #
gedurende 2 seconden in te drukken
2. druk op de telefoon-aan toets om het nummer te
kiezen
direct kiezen:
1. druk op de telefoon-aan toets en wacht op de
kiestoon
2. voer via het toetsenbord het telefoonnummer in, dit
nummer wordt nu direct gekozen
Oproep beëindigen:
1. druk op de telefoon-uit toets om een oproep te
beëindigen
u kunt ook de handset terug in de basis of opla-
der plaatsen om de oproep te beëindigen, zie
hiervoor echter ook het hoofdstuk INSTELLEN,
item Automatisch verbreken’
INSTALLATIE
Basis:
1. het kleine stekkertje aan het telefoonsnoer achter
in de basis steken
2. de telefoonstekker in de telefoonwandcontactdoos
steken
3. het laagspanningsstekkertje van de adapter ach ter
in de telefoon steken en de adapter in een 230Volt
stopcontact doen
Handset:
1. open het batterijcompartiment van de handset
door de batterijdeksel naar onder weg te schuiven
2. plaats de batterijen in het batterijcompartiment; let
hierbij op de polariteit (+ en -)
3. schuif de batterijdeksel terug op de handset en
plaats de handset in de basis
4. de handset gedurende 15 uur onafgebroken in de
basis laten staan om de batterijen goed op te laden
Extra handsets en opladers:
Is uw telefoon geleverd met meerdere handsets, dan
wordt voor elke extra handset 2 batterijen en een oplader
met adapter meegeleverd. Doe de adapter van deze
opladers in een 230 Volt stopcontact, plaats de batterijen
in de handset(s) en plaats de handset(s) gedurende 15
uur in de oplader(s) om de batterijen op te laden.
GEBRUIK ALLEEN DE MEEGELEVERDE
ADAPTERS. HET AANSLUITEN VAN AN-
DERE ADAPTERS ZAL GEVAARLIJKE SI-
TUATIES TOT GEVOLG HEBBEN OF ZAL SCHADE
AAN DE ELECTRONICA VAN DE TELEFOON
TOEBRENGEN.
6. gebruik toets
om de oude naam te wissen en
voer via het toetsenbord de nieuwe naam in
7. druk op toets OK
8. gebruik toets
om het oude nummer te wissen
en voer via het toetsenbord het nieuwe nummer in
9. druk op toets OK
Selectief geheugen wissen:
1. druk op toets
; het eerste geheugen verschijnt in
het display
2. zoek met behulp van de toetsen
en het ge-
wenste geheugen op
3. druk op toets
4. selecteer met de toetsen en de optie
[ WISSEN ]
5. druk 2x op toets OK om dit geheugen te wissen
Gehele geheugen wissen:
1. druk op toets
; het eerste geheugen verschijnt in
het display
2. druk op toets
3. selecteer met de toetsen en de optie [ ALLES
WISSEN ]
4. druk 2x op toets OK om het gehele geheugen te
wissen
DIRECT GEHEUGENS
Introductie:
Onder de nummertoetsen 1 en 2 kunt u direct-geheu-
gens programmeren. Deze nummers kunnen met een
enkele handeling gekozen worden.
instructies verderop in deze gebruiksaanwijzing). Is de
telefoon reeds inclusief meerdere handsets geleverd,
dan kunt u direct intern telefoneren en gesprekken
doorverbinden.
* Let op dat dit ‘GAP COMPATIBLE’ handsets moeten
zijn; GAP houdt in dat handsets en basisstations
van andere typen en/of merken door elkaar gebruikt
kunnen worden. Attentie: het GAP-protocol beschrijft
dat de handset moet kunnen bellen en gebeld moet
kunnen worden; overige functies worden niet gega-
randeerd.
Intercom:
1. druk op toets INT
2. 2 handsets in gebruik:
in het geval er 2 handsets aan uw telefoon zijn
aangemeld, dan gaat nu direct de bel van de
andere handset over
meer dan 2 handsets in gebruik:
in het geval er meer dan 2 handsets aan uw
telefoon zijn aangemeld, dan dient u nu het num-
mer van de gewenste handset in te voeren (of
druk op toets * (sterretje) om alle handsets op te
roepen)
3. zodra de opgeroepen handset beantwoordt, kunt u
het intercomgesprek voeren
Doorverbinden:
1. druk tijdens het gesprek met de buitenlijn op toets
INT
2. 2 handsets in gebruik:
in het geval er 2 handsets aan uw telefoon zijn
aangemeld, dan gaat nu direct de bel van de
andere handset over
OK-toets heeft gedrukt kunt u de alarmtijd instellen.
(bij een 12-uur klok met de toetsen
of de toevoe-
ging AM of PM selecteren).
Bij de optie [ ALARMMELODIE ] kunt u de
(wek)melodie instellen.
Indicatie ‘alarm ingeschakeld’:
Bij een ingeschakeld alarm-functie licht in het display
het symbool
op.
Werking:
Op het ingestelde tijdstip klinkt het alarmsignaal gedu-
rende 60 seconden of druk op een willekeurige toets
om het alarmsignaal voortijdig te stoppen. Naar gelang
de instelling klinkt het alarm eenmalig of dagelijks.
Verander PIN:
Hier kunt u de PIN-code wijzigen die u nodig heeft bij
het aan- en afmelden van (nieuwe) handsets en bij
het op afstand afl uisteren van de beantwoorder. De
fabrieks PIN-code is 0000.
Zie het volgende hoofdstuk ‘RESETTEN’ in het
geval u de nieuwe PIN-code kwijt of vergeten bent.
Resetten (terug naar de Fabrieksinstellingen):
Via de optie [ RESETTEN ] kunt u de instellingen te-
rug zetten zoals ze waren toen de telefoon de fabriek
verliet:
Belmelodie: 1
Belvolume: 3
Handsetvolume: 2
toetstoontjes: aan
PIN-code: 0000
Inprogrammeren:
1. druk achtereenvolgens op toets
en op toets
OK
2. selecteer met de toetsen
en de optie [ DIR.
GEHEUGEN ]
3. druk op toets OK
4. selecteer met de toetsen
en [ TOETS 1 ] of
[ TOETS 2]
5. druk op toets OK
6. in het display verschijnt nu de tekst [ GEEN NUM-
MER ] of de naam van een voorheen geprogram-
meerd direct geheugen
7. druk achtereenvolgens op toets
en op toets
OK
8. voer via het toetsenbord de naam in (*)
een eventuele oude naam kunt u met toets
wissen
de melding [ DUBBELE INV ] verschijnt als deze
naam reeds in het telefoonboek voor komt;
gebruik een andere naam
9. druk op toets OK
10. voer via het toetsenbord het telefoonnummer in
een eventuele oud nummer kunt u met toets
wissen
11. druk op toets OK
Kiezen:
1. houd toets 1 of toets 2 ingedrukt; na ruim 2 secon-
den wordt volautomatisch het geprogrammeerde
nummer gekozen
meer dan 2 handsets in gebruik:
in het geval er meer dan 2 handsets aan uw
telefoon zijn aangemeld, dan dient u nu het num-
mer van de gewenste handset in te voeren (of
druk op toets * (sterretje) om alle handsets op te
roepen)
3. druk, zodra de opgeroepen handset beantwoord,
op de telefoon-uit toets, de buitenlijn wordt nu door-
geschakeld
Conferentie:
1. druk tijdens het gesprek met de buitenlijn op toets
INT
2. 2 handsets in gebruik:
in het geval er 2 handsets aan uw telefoon zijn
aangemeld, dan gaat nu direct de bel van de
andere handset over
meer dan 2 handsets in gebruik:
in het geval er meer dan 2 handsets aan uw
telefoon zijn aangemeld, dan dient u nu het num-
mer van de gewenste handset in te voeren (of
druk op toets * (sterretje) om alle handsets op te
roepen)
3. druk, zodra de handset de oproep beantwoord,
gedurende 2 seconden op toets INT, de buitenlijn
wordt nu bij het interne gesprek geschakeld
Aanmelden extra handsets:
DE STANDAARD MEEGELEVERDE HANDSETS
ZIJN REEDS BIJ DE BASIS AANGEMELD EN KUN-
NEN DIRECT GEBRUIKT WORDEN. DE NU VOL-
GENDE AANMELDPROCEDURE IS ALLEEN VOOR
NIEUWE, EXTRA AANGESCHAFTE, HANDSETS.
Bellen via telecom provider:
U kunt de telefoon zo instellen dat alle of alleen speci-
eke uitgaande gesprekken via een telecom provider
lopen.
Alle gesprekken:
Ga naar de optie [ VOORKIEZEN ] en voer daar het
nummer in van de provider.
Bij alle telefoonnummers die u nu kiest (inclusief de
nummers uit het telefoonboekgeheugen en de num-
mers uit het Nummerweergavegeheugen wordt eerst
het nummer van de provider gekozen, dan wacht de
telefoon ongeveer 2 seconden en wordt het feitelijke
telefoonnummer gekozen. Uitzonderingen zijn de
nummers die u direct kiest (dus nadat u eerst op de
telefoon-aan toets heeft gedrukt)
ATTENTIE: Bij deze functie dient u er op toe te zien
dat er GEEN nummer geprogrammeerd is bij de optie
‘DETECT NR’. Zie hiervoor de volgende instructie.
Specifi eke gesprekken:
Ga naar de optie [ DETECT NR ] en voer daar de
begincijfers in (max 5) van de telefoonnummers die u
via de provider wilt laten lopen
Ga naar de optie [ VOORKIEZEN ] en voer daar het
nummer in van de provider EN VOEG DAAR DE
NUMMERS AAN TOE DIE U BIJ [ DETECT NR ]
HEEFT GEPROGRAMMEERD.
Alleen de nummers die beginnen met de begincijfers
die u bij [ DETECT NR ] heeft ingevoerd worden nu via
de provider gekozen.
Alle overige nummers worden
via uw standaard telefoonmaatschappij gekozen.
1. houd bij de basis toets
ingedrukt totdat na ruim
2 seconden beeptonen klinken
2. druk nu bij de handset achtereenvolgens op de
toetsen
- - OK - - OK
3. voer via het toetsenbord de PIN-code in (de fa-
briekscode 0000 of uw eigen PIN-code en druk op
toets OK
de handset gaat nu op zoek naar het betreffende
basisstation
4. na enkele seconden klinkt uit de handset een
beeptoon en is de handset aangemeld
rechts in het display wordt het handsetnummer
weergegeven
Afmelden handsets:
Handsets die defect of kwijt zijn, dienen te worden
afgemeld.
1. druk achtereenvolgens op de toetsen
- - - OK - - - OK
2. voer via het toetsenbord de PIN-code in (de fabrieks-
code 0000 of uw eigen PIN-code en druk op toets OK
3. selecteer met de toetsen en de af te melden
handset
4. druk op toets OK
5. de geselecteerde handset wordt nu afgemeld
Tips betreffende multihandset:
Opbellen en opgebeld worden geschiedt bij alle
PDX-81x5 type handsets op dezelfde wijze.
Intercomgesprekken zijn kosteloos.
Wordt u van buitenaf opgebeld tijdens een
intercomgesprek, dan klinkt er in de handsets een
aankloptoon. Beëindig het interne gesprek, wacht
totdat de bel normaal overgaat en beantwoord de
oproep.
Flashduur:
Een flashpuls is een hele korte onderbreking van de
telefoonverbinding. De verbreeksduur van de FLASH-
puls kunt u hier instellen op KORT (110mS), MIDDEL
(300mS) of LANG (600mS). 110mS (instelling KORT)
is de gestandaardiseerde verbreeksduur en deze tijd is
vanaf de fabriek ingesteld.
Kiesmodus:
Hier kunt u de telefoon instellen op toonkiezen of
pulskiezen.
Negeren 1e belsignaal:
Bij het FSK systeem klinkt eerst een korte beltoon
alvorens het normale belsignaal klinkt. Deze korte
beltoon kan door de telefoon worden genegeerd:
Open optie [ 1E BELTOON] en gebruik de toetsen
of om het eerste belsignaal wel (optie AAN) of niet
(optie UIT) te laten klinken.
BEANTWOORDER
Introductie:
De PDX-81x5 series DECT is voorzien van een digi-
tale
beantwoorder die bij uw afwezigheid de telefoon-
oproep
aanneemt en een boodschap kan registreren.
De totale geheugencapaciteit van de beantwoorder
bedraagt 15 minuten. Direct bij aanschaf kunt u de
telefoonbeantwoorder in gebruik nemen; vanaf
de fabriek zijn meldteksten voorgeprogrammeerd
waarmee de opbeller te woord wordt gestaan. Zie
verderop hoe u een eigen meldtekst kunt opnemen.
Via zowel de handset als via de basis kunt u de
opgenomen boodschappen beluisteren en wissen; het
instellen van de diverse functies dient via de handset
te geschieden.
Selectief laatste gekozen nummer wissen:
1. druk op toets
, het laatste door u gekozen num-
mer verschijnt in het display
2. zoek met behulp van de toetsen en het ge-
wenste geheugen op
3. druk op toets
4. selecteer met de toetsen en de optie [ WISSEN ]
5. druk 2x op toets OK om dit geheugen te wissen
Gehele laatste nummer geheugen wissen:
1. druk op toets
, het laatste door u gekozen num-
mer verschijnt in het display
2. druk op toets
3. selecteer met de toetsen en de optie [ ALLES
WISSEN ]
4. druk 2x op toets OK om het gehele laatste nummer
geheugen te wissen
NUMMERWEERGAVE
Introductie:
Indien u beschikt over de dienst NummerWeergave,
dan wordt het nummer van de opbellende partij op het
display van uw handset(s) weergegeven. Stuurt uw
telefoonmaatschappij ook namen door of heeft u dit
nummer, inclusief naam, in het telefoonboek-
geheugen van de handset geprogrammeerd, dan
wordt tevens deze naam op het display weergegeven.
Het NummerWeergave geheugen heeft een capaciteit
van 10 nummers. Let op: is dit geheugen vol dan zal
elke volgende inkomende oproep de oudste oproep in
het geheugen overschrijven.
In het geval u meer dan 2 handsets aan de basis
heeft aangemeld, dan kunt u ook de buitenlijn
met een van de andere handsets aannemen.
Bij een inkomende oproep van buiten gaan de
bellen van alle handsets over. De handset die als
eerste de oproep aanneemt krijgt verbinding met
de buitenlijn.
INSTELLINGEN TELEFOON
Introductie:
1. u opent het menu door op toets te drukken
2. gebruik de toetsen en om door de menu
opties te bladeren
3. druk op de OK-toets om de gewenste optie te
openen
4. met de toetsen en maakt u dan een keuze of
selecteert u ‘aan’ of ‘uit’
5. druk tot slot op de OK-toets om de instelling op te
slaan.
Menustructuur:
De menustructuur van de PDX-81x5 serie ziet er als
volgt uit:
TELEFOONBOEK
PERS. INSTEL
HANDSETNAAM
MELODIE BEL VOLUME
BELTONEN
TOETS TONEN
TAAL
AUT. OPHANG
Bedienen via de basis:
om de antwoordfunctie in- en uit te schakelen
om de huidige boodschap te wissen; lang
indrukken om alle boodschappen te wissen
en insteltoetsen voor het afspeelvolume
om het afspelen te starten en te stoppen
herhaal de boodschap (1x drukken) of ga naar de
vorige boodschap (2x drukken)
ga naar de volgende boodschap
Instellen beantwoorderfuncties:
Het instellen en bedienen van de diverse beantwoorder-
functies via de handset is menugestuurd. De menu-
structuur van de beantwoorder ziet er als volgt uit:
1. open het menu door op toets te drukken
2. druk op toets
en selecteer [ ANTW APP ]
3. druk op toets OK, u komt nu in het antwoord-menu
AFSPELEN
ALLES WISSEN
ANTW. AAN/UIT
UITG. BDS. OPN
ANTW & REC
AFSPELEN
UITG. BDS. OPN
WISSEN
Z. OPNEM
AFSPELEN
UITG. BDS. OPN
WISSEN
ANTW. MODUS
Z. OPNEM
ANTW & REC
INSTELLINGEN
TOON VERTRA
REMOTE MODUS
TAAL MELDT.
Indicatie nieuwe oproep:
Het ikoon
verschijnt in het display indien er nieuwe
oproepen in het NummerWeergavegeheugen zijn
opgeslagen die u nog niet gezien heeft. Zodra u het
geheugen heeft ingezien, dooft deze ikoon.
Geheugen inzien & terugbellen:
1. druk op toets
; de naam of het nummer van de
laatst ontvangen oproep verschijnt in het display
2. gebruik de toetsen
en om door het geheugen
te bladeren
als er een naam wordt weergegeven, op toets
OK drukken om het nummer te zien
druk (nogmaals) op toets OK om de datum en
de tijd van de oproep te zien
3. druk op de telefoon-aan toets om deze abonnee
terug te bellen
Kopiëren naar het telefoonboekgeheugen:
1. druk op toets
; de naam of het nummer van de
laatst ontvangen oproep verschijnt in het display
2. zoek met behulp van de toetsen en de ge-
wenste oproep op
3. druk achtereenvolgens op toets
en op toets
OK
4. voer via het toetsenbord de naam in (of druk op
toets OK indien het netwerk reeds een naam heeft
meegestuurd)
5. druk op toets OK
Selectief oproep wissen:
1. druk op toets
; de naam of het nummer van de
laatst ontvangen oproep verschijnt in het display
2. zoek met behulp van de toetsen en de ge-
wenste oproep op
3. druk op toets
Taal:
Hier kunt u de taal instellen waarmee de diverse
instructies op het display weergegeven worden.
Instructies om terug te keren naar een voor u lees-
bare taal in het geval u per ongeluk een vreemde taal
heeft ingesteld:
1. 2x op telefoon-uit toets drukken
2. 1x toets
drukken
3. 1x toets
drukken
4. 1x toets OK drukken
5. 2x toets
drukken
6. 1x toets OK drukken
7. met
en de gewenste taal selecteren
8. 1x toets OK drukken
Automatisch verbreken: (AUT. OPHANG)
Zodra u de handset terug in de basis of in de houder/
oplader plaatst wordt de verbinding automatisch
verbroken. Indien u dit wenst kunt u deze functie uit-
schakelen zodat de verbinding alleen verbroken wordt
door op de telefoon-uit toets te drukken:
selecteer:
AAN: de verbinding wordt verbroken zodra u de
handset in de basis of oplader plaatst
UIT: de verbinding wordt NIET verbroken bij het
terugplaatsen van de handset in de basis of
oplader
ATTENTIE: Let op dat u deze functie niet per abuis
instelt of vergeet dat de verbinding nog open staat
nadat u de handset in de basis of in de oplader
heeft geplaatst. Druk bij twijfel altijd op de telefoon-
uit toets om de telefoonverbinding te beëindigen.
Antwoordfunctie in/uitschakelen:
Op de basis:
Druk op toets
om de antwoordfunctie in- of uit te
schakelen
Via de handset:
Via de optie [ ANTW APP ] - [ ANTW AAN/UIT ] kunt u
de antwoordfunctie in- of uitschakelen
Antwoordfunctie aan/uit indicatie:
Als de antwoordfunctie is ingeschakeld licht op de hand-
set het symbool op in het display.
Meeluisteren & overnemen:
Via de basis kunt u meeluisteren naar wat er inge-
sproken wordt; regel het volume hierbij met de toet-
sen + en -.
Druk op de handset op de telefoon-aan toets om de
oproep over te nemen; de opname stopt nu.
Eigen meldteksten:
U kunt 2 eigen meldteksten inspreken, een waarbij u
de opbeller uitnodigt om na de beeptoon een bericht
achter te laten (volg optie [ ANTW & REC ] ) en een
waarbij na de beeptoon de verbinding wordt verbro-
ken (volg optie [ Z. OPNEM ]).
1. selecteer [ UITG. BDS. OPN ] en druk op OK
2. spreek uw meldtekst in de handset
microfoon in
3. na de maximale opnametijd van 120 seconden
wordt de opname beëindigd (of druk op toets OK
om de opname voortijdig te beëindigen)
Via de optie [ AFSPELEN ] kunt u de meldtekst
beluisteren.
Via de optie [ WISSEN ] wordt uw eigen meldtekst
gewist en is de fabrieksmeldtekst weer actief.
4. selecteer met de toetsen en de optie [ WISSEN ]
5. druk 2x op toets OK om deze oproep te wissen
Gehele NummerMeldergeheugen wissen:
1. druk op toets
; de naam of het nummer van de
laatst ontvangen oproep verschijnt in het display
2. druk op toets
3. selecteer met de toetsen en de optie [ ALLES
WISSEN ]
4. druk 2x op toets OK om het gehele Nummer-
Meldergeheugen te wissen
VoiceMail indicatie:
In het geval er een VoiceMail bericht voor u is achterge-
laten bij de telefoonmaatschappij, dan wordt dit in het
display gemeld door het knipperen van het symbool
en de melding [ VOICEMAIL ]. Zodra u dit bericht heeft
beluisterd, dooft dit symbool.
let op dat deze melding ook direct na het inzien van
het NummerMeldergeheugen dooft
deze functie is alleen beschikbaar op het FSK
systeem en indien ondersteund door de telefoon-
maatschappij
MULTIHANDSET
Introductie:
Op de PDX-81x5 serie kunt u tot 4 draadloze hand-
sets aansluiten (aanmelden). Met meerdere handsets
aangemeld, kunt u gratis in en rond het huis met
elkaar telefoneren en gesprekken doorverbinden of
zelfs met z’n drieën telefoneren.
Indien de telefoon is geleverd met één handset, dan
kunt u extra handsets (*) aanschaffen die u eerst
moet aanmelden (zie de desbetreffende
Een openstaande telefoonverbinding is in het display
van de handset zichtbaar door het doorlopen van de
gesprekstimer.
Datum en tijd:
In rust kan het display van de handset de tijd weerge-
ven en bij NummerWeergave wordt de tijd en de da-
tum van de oproep geregistreerd. Deze tijd en datum
dient u eenmaal in de handset te programmeren.
Let op: bent u aangesloten op een centrale die Num-
merWeergave met FSK signalen doorgeeft, dan krijgt
u de tijd en de datum van deze centrale. In dat geval
gewoon even wachten totdat u opgebeld wordt.
1. Ga naar optie [ TIJDSFORMAAT ] en geef hier het
gewenste tijdformaat in (24-uurs klok of 12-uurs
klok); druk op toets OK
2. Ga naar optie [ DATUMFORMAAT ] en geef hier
het gewenste datum-formaat in (Dag-Maand of
Maand-Dag); druk op toets OK
3. Ga naar optie [ DATUM/TIJD ] en voer hier de
actuele datum in
4. druk op toets OK en voer de actuele tijd in; druk op
toets OK
Weergave van tijd of handsetnaam:
Houd toets
gedurende ruim 2 seconden ingedrukt
om te wisselen tussen weergave van de handset-
naam of weergave van de tijd en datum.
Alarm (wek) functie:
Op een vooraf ingesteld tijdstip kan de handset een-
malig of dagelijks een alarm(wek)toon laten klinken.
De alarmtoon is daarbij instelbaar.
Via de optie [ ALARM ] kunt u eerst instellen of deze
eenmalig of dagelijks moet klinken en nadat u op de
Afspelen opgenomen boodschappen:
Let op: eerst worden de boodschappen afgespeeld
die u nog niet heeft beluisterd. Herhaal het afspelen
om alle boodschappen af te spelen.
De laatste boodschap wordt als eerste afgespeeld,
daarna de voorlaatste etc.
Via de handset :
Selecteer de optie [ AFSPELEN ] en druk op toets
OK; het volume kunt u met de toetsen
en instel-
len.
In het display wordt de tijd en de datum van de betref-
fende boodschap weergegeven.
Druk tijdens het afspelen op toets
en gebruik de
toetsen
en om de boodschap te herhalen, de
volgende of de vorige boodschappen te beluisteren,
of om de boodschap te wissen. Druk op de telefoon-
uit toets om het afspelen te stoppen.
Via de basis:
Druk op toets
om het afspelen te starten en regel
het volume met de toetsen
en .
Functies tijdens het afspelen:
: herhaal de boodschap
2x
: speel de vorige boodschap af
: speel de volgende boodschap af
: wis deze boodschap
: beëindig het afspelen
Alleen meldtekst of meldtekst + registreren boodschap:
Naar keuze kunt u elke oproep laten beantwoorden
met alleen het afspelen van de meldtekst
4. u heeft nu de keuze uit de volgende functies:
2 = afspelen
1 = herhaal bericht
3 = volgend bericht
6 = dit bericht wissen
8 = stop afspelen
7 = antwoordfunctie inschakelen
9 = antwoordfunctie uitschakelen
5. leg de hoorn neer om de verbinding te verbreken
Op afstand de antwoordfunctie inschakelen:
Let op dat bij deze functie de PIN-code gewijzigd moet
zijn, als de PIN-code nog steeds 0000 is dan kunt u de
antwoordfunctie NIET op afstand inschakelen.
1. bel uw eigen nummer en wacht totdat na 10 bel-
signalen de beantwoorder de oproep aanneemt
2. druk op toets # en voer de PIN-code in
3. druk op toets 7 om de antwoordfunctie in te scha-
kelen (ter controle wordt de meldtekst nu afge-
speeld)
4. verbreek de verbinding
Uitschakelen afstandsfuncties:
Via de optie
[ INSTELLINGEN ] -
[ REMOTE MODUS ]
kunt u het op afstand bedienen van de beantwoorder
in zijn geheel uitschakelen.
Nieuwe berichten indicatie:
Basis:
Indien er nieuwe boodschappen zijn geregistreerd,
dan knippert het lampje onder toets
.
Handset:
Indien er nieuwe boodschappen zijn geregistreerd,
dan knippert het beantwoordersymbool (
)
in het
display.
Defecte of uitgewerkte batterijen dient u in te
leveren bij uw plaatselijk depot voor klein chemisch
afval of bij de speciaal daarvoor bestemde batterij
inzamelpunten. Gooi batterijen nooit bij uw
huishoudelijk afval.
Onderhoud:
Reinig de telefoon uitsluitend met een vochtige doek;
gebruik geen chemische reinigingsmiddelen.
Vóór het reinigen dienen de adapter en het telefoonsnoer
losgekoppeld te worden.
MOGELIJKE PROBLEMEN EN OPLOSSINGEN
Problemen met inkomende oproepen:
Inkomende oproepen worden niet gemeld:
- Het belsignaal staat uitgeschakeld; schakel deze in.
U bent continu in gesprek:
- Controleer of u een 2e telefoon heeft waarvan de hoorn
naast de telefoon ligt.
- Controleer of een 2e handset die op de basis is
aangemeld, de lijn heeft belegd.
- Sluit een andere telefoon aan op uw telefoonaansluiting
en controleer op deze wijze of de storing in uw telefoon
of in uw aansluiting of bij uw telefoonmaatschappij ligt.
Problemen tijdens telefoneren:
Beeptonen tijdens intercomgesprek:
- U wordt van buiten af opgebeld tijdens een
intercomgesprek; beëindig het intercomgesprek, wacht
tot de bel normaal overgaat en beantwoord de
telefoonoproep.
Ruis en andere bijgeluiden:
- U raakt buiten bereik van de basis; verklein de afstand.
- In de nabijheid bevinden zich andere elektrische
apparaten die storend inwerken op de radiogolven van
uw DECT telefoon; probeer een andere locatie.
Problemen met NummerWeergave:
U ontvangt geen Naam- of NummerWeergave informatie
op het display van uw handset.
- Controleer of uw telefoonmaatschappij deze signalen
doorstuurt.
Voeding handset:
Het display van de handset heeft een ingebouwde
batterijindicatie
( ). Is het batterijsymbool vol, dan zijn de
batterijen geladen;
is het batterijsymbool leeg ( ), dan
dienen de batterijen opgeladen te worden. Tijdens het
laden knippert het symbool totdat de batterijen volledig
geladen zijn.
Voor een optimaal gebruik raden wij u aan om de handset
iedere avond in de basis of oplader terug te plaatsen. Dit
heeft geen nadelig effect voor het oplaadbare
batterijpakket.
Oplaadbare batterijen of batterijpakketten mogen niet
blootgesteld worden aan vuur of extreme warmte.
Batterijen of batterijpakketten nooit opensnijden of zagen.
De inhoud is chemisch en giftig.
Hoortoestellen:
Dragers van oudere generatie (analoge) hoortoestellen
moeten bij gebruik van DECT telefoons nog steeds rekening
houden met een mogelijke onaangename bromtoon.
Afluisteren:
Het afluisteren van een DECT telefoon is vrijwel onmogelijk.
Niet alleen dient men zich in het bereik van de DECT telefoon
te bevinden, men heeft hier ook kostbare apparatuur voor
nodig.
Medische apparatuur:
Het kan voorkomen dat ingeschakelde DECT telefoons
gevoelige medische apparatuur storen. Storing zou kunnen
optreden wanneer de telefoon in de onmiddellijke nabijheid
van het medisch apparaat wordt gehouden. Leg een DECT-
telefoon niet op of tegen een medisch apparaat, ook niet als
deze in de stand-by mode staat.
Milieu:
De verpakking van deze telefoon kunt u als oud papier
inleveren. Wij adviseren
echter om deze te bewaren zodat
bij transport, de telefoon adequaat verpakt kan worden.
Wordt de telefoon vervangen, lever deze dan in bij uw
leverancier; zij zorgen voor een milieuvriendelijke
verwerking.
Installatie:
Het telefoonsnoer en de voedingsadapter alleen aan de
basis aansluiten of losnemen als de voedingsadapter uit
het stopcontact en de telefoonstekker uit de telefoon-
wandcontactdoos is genomen.
Installeer de telefoon niet tijdens een onweersbui.
Installeer geen telefoonaansluitpunt in een natte of
vochtige omgeving.
Raak geen ongeïsoleerde telefoon- of adaptersnoeren aan
tenzij deze zijn losgekoppeld van het telefoonnet of van de
voeding.
Lichtnetuitval:
Deze telefoon betrekt zijn voeding uit het lichtnet. In geval van
uitval van het lichtnet kan deze telefoon niet gebruikt worden.
Het is daarom raadzaam om een draadgebonden telefoon
achter de hand te houden.
Plaatsing:
Bij voorkeur het toestel niet op met cellulose behandelde
opper
vlakken plaatsen; de rubber voetjes kunnen hierop
sporen achter
laten.
Plaats de telefoon niet in de directe nabijheid van andere
telefoons of andere elektronische (medische) apparatuur,
TL buizen en andere gasontladingslampen; de
uitgestraalde radiogolven van deze (en andere) draadloze
telefoon(s) kunnen het functioneren van de apparatuur
verstoren of de uitgestraalde signalen van de apparaten
verstoren het functioneren van de telefoon.
Bereik:
Het bereik van de telefoon bedraagt tot 300 meter in het open
veld en tot 50 meter in huis; het bereik is afhankelijk van
lokale omstandigheden. Komt u buiten bereik van de basis
dan gaat het antenne symbool (
) knipperen en verschijnt
de tekst [ ZOEKEN... ] in het display. In deze toestand kunt
u niet gebeld worden en kunt u zelf ook niet uitbellen. Ook in
het geval de voedingsadapter van de basis uit het stopcontact
genomen wordt, verliest de handset het contact met de
basis en zal het display [ ZOEKEN... ] weergeven en zal het
antennesymbool gaan knipperen. Enige minuten nadat de
voedingsadapter weer aangesloten is, heeft de handset het
contact met de basis hersteld.
Aantal belsignalen bij instelling [ SPAARFUNCTIE ]:
Indien u bij het aantal belsignalen de keuze ‘spaar-
modus’ heeft geselecteerd en er zijn geen nieuwe
boodschappen geregistreerd, dan neemt de beant-
woorder de oproep na 5 belsignalen aan. Zijn er wel
nieuwe boodschappen geregistreerd, dan wordt de
oproep na 3 belsignalen aangenomen. Wilt u dus op
afstand afluisteren en hoort u de bel 3x overgaan, dan
zijn er dus geen nieuwe boodschappen en kunt u de
verbinding verbreken.
Geheugen vol:
Zodra het opnamegeheugen vol is, gaat het lampje
op de basis in een zeer snel ritme knipperen en wordt
elke volgende opbeller begroet met de meldtekst
waarbij geen boodsschap achter gelaten kan worden.
Luister de boodschappen nu af en wis er enkele of
allemaal.
TIPS EN WAARSCHUWINGEN
Algemeen:
Lees de gebruikershandleiding goed door en volg alle
aanwijzingen op.
Plaats of gebruik de telefoon nooit in een natte of vochtige
ruimte of omgeving.
Zorg voor een goede afvloeiing van warmte; bedek nooit
de telefoon en/of de voedingsadapter(s) en plaats deze
niet direct naast een warmtebron.
Gebruik uitsluitend de meegeleverde adapter(s); het
aansluiten van een ander type adapter kan schade aan de
elektronica toebrengen.
Zorg dat het telefoonsnoer en het adaptersnoer niet
beschadigd ra
ken en voorkom dat deze draden tot struikelen
of vallen kunnen leiden.
De basis, de handset(s), de oplader(s) en de adapter(s)
nooit demon
teren; dit dient alleen door gekwalificeerd
personeel te gebeuren.
SPECIFICATIES
Protocol: DECT / GAP, 4 handsets
NummerMelder: DTMF & FSK, automatische
herkenning, 10 geheugens
FLASH : 110, 300 of 600mS, instelbaar
Telefoonboek: 50 geheugens
Voeding basis: via adapter (model: S0031V0600050)
in: 100-240VAC, 50-60Hz, 150mA
uit: 6VDC, 500mA,
Voeding handset: via 2 batterijen:
spanning: 2x 1,2V
capaciteit: 400mAh
materiaal: NiMH
formaat: AAA
Voeding oplader: via adapter (model: S0031V0600015)
in: 100-240VAC, 50-60Hz, 150mA
uit: 6VDC, 150mA
Bereik: 50m binnenshuis
300m buitenshuis
Gebruiksduur (bij volle batterijen):
stand-by: > 100 uur
gebruik: > 10 uur
Gebruiks temp.: 0°C tot 40°C
Opslag temp.: -20°C tot 60°C
Aansluitfactor: 37,5 (dit komt overeen met een
aansluitfactor van 1,5 volgens de
oude meetmethode)
De handset wil niet inschakelen:
- De batterijspanning is te laag; plaats de handset in de
basis of oplader en laad de batterijen gedurende 15
uren op.
- De batterijen zijn niet geplaatst; controleer dit.
De batterijen raken te snel leeg:
- Controleer de oplaadcontacten van de basis of oplader
en van de handset en reinig deze desgewenst.
- De batterijen zijn aan vervanging toe; vervang deze.
De handset heeft geen contact met de basis:
- U bent te ver van de basis verwijderd; verklein de
afstand.
- De basis is uitgeschakeld (adapter uit stopcontact);
herstel dit.
- De handset is niet (meer) aangemeld aan de basis;
meld deze (opnieuw) aan.
In het geval de storing met de bovengenoemde oplossingen
nog niet verholpen is:
Neem de batterijen uit de handset en neem de voedings-
adapter en de telefoonstekker uit de respectievelijke
contactdozen; sluit alles na enkele minuten weer aan.
U kunt ook contact opnemen met de Profoon servicedienst op
telefoonnummer +31 (0) 73 6411 355 of met de leverancier
van deze telefoon.
U ontvangt wel de nummers maar niet de naam op het
display van uw telefoon.
- De telefoonmaatschappij stuurt geen namen door;
informeer hiervoor bij uw telefoonmaatschappij.
- De naam is niet in het telefoonboekgeheugen van uw
handset geprogrammeerd; programmeer deze.
- De naam is wel in het telefoonboekgeheugen
geprogrammeerd maar het bijbehorende
telefoonnummer is ingeprogrammeerd zonder kengetal;
programmeer het nummer inclusief kengetal.
Problemen met de beantwoorder:
Neemt geen boodschappen op:
- De beantwoorder is ingesteld op ‘alleen beantwoorden’.
Voor het
opnemen van boodschappen dient de beantwoorder te zijn
ingesteld op [
ANTW & REC ]
.
- De volledige opnamecapaciteit is benut. Maak opname-
capaciteit vrij door de boodschappen af te spelen en
sommige of allemaal te wissen.
Kan niet op afstand bedient worden:
- U belt via een draaischijftelefoon. De beantwoorder van de
PDX-81x5 kan alleen via een toon-telefoon op afstand
bedient worden.
- U voert de verkeerde afstandscode in. Alleen als de juiste
afstandscode wordt ingevoerd, kan de beantwoorder op
afstand bedient worden.
- U heeft de toegang tot de afstandsfunctie uitgeschakeld,
schakel deze in.
De antwoordfunctie kan niet op afstand ingeschakeld
worden:
- De PIN-code staat ingesteld op 0000. Om de
antwoordfunctie op afstand in te kunnen schakelen,
moet u de PIN-code eerst wijzigen.
Overig:
Het display blijft blanco:
- De batterijen zijn leeg. Plaats de handset in de basis of
in de oplader om de batterijen op te laden en laat de
handset minimaal 15 uur onafgebroken opladen. Let op
dat als u de handset in de basis of oplader plaatst, het
tot enkele minuten kan duren alvorens het display
oplicht.
GEBRUIKSAANWIJZING
1
3
2
76
54
11109 15141312
20191817 24232221
282726 32313029 33
Wissen:
1. druk achtereenvolgens op toets
en op toets
OK
2. selecteer met de toetsen
en de optie [ DIR.
GEHEUGEN ]
3. druk op toets OK
4. selecteer met de toetsen
en [ TOETS 1 ] of
[ TOETS 2]
5. druk achtereenvolgens op toets OK en
6. selecteer met de toetsen en de optie [ WIS-
SEN ]
7. druk 2x op toets OK
LAATSTE NUMMER GEHEUGEN
Nummerherhaling:
1. druk op toets
, het laatst door u gekozen num-
mer verschijnt in het display
2. zoek met behulp van de toetsen
en het ge-
wenste nummer op
de handset heeft een geheugen voor de laatste
5 gekozen nummers
3. druk op de telefoon-aan toets om dit nummer
opnieuw te kiezen
Kopiëren naar het telefoonboekgeheugen:
1. druk op toets
, het laatste door u gekozen num-
mer verschijnt in het display
2. zoek met behulp van de toetsen en het ge-
wenste geheugen op
3. druk achtereenvolgens op toets en op toets
OK
4. voer via het toetsenbord de naam in
5. druk op toets OK
KLOK & ALARM
DATUM/TIJD
FORMAAT INST TIJDSFORMAAT
DATUMFORMAAT
ALARM
ALARMMELODIE
GEAVANC. INST
VERANDER PIN
REGISTRERING
AFMELDEN
RESETTEN
VOORK. NR DETECT NR
VOORKIEZEN
FLASHDUUR
KIESMODUS
1E BELTOON
ANTW. APP
Handsetnaam:
Via de optie [ HANDSETNAAM ] kunt u uw handset
een naam geven. Gebruik toets
om de oude naam
te wissen en voer via het toetsenbord de nieuwe
naam in van maximaal 10 karakters.
Melodie:
Hier stelt u de diverse geluiden van de handset in:
* bij ‘Belvolume’ stelt u het volume van de bel in; u
kunt kiezen uit 4 volume niveaus en bel-uit
* bij ‘Beltonen’ stelt u het ritme van de bel in; u heeft
de keuze uit 10 verschillende belritme’s
* bij ‘Toets tonen’ schakelt u de toetstoon (de toon
die klinkt bij het indrukken van een toets) in of uit
( kies optie [ ANTW MODUS ] - [ Z. OPNEM ]) of kan
de opbeller na de beeptoon een boodschap achterla-
ten (kies optie [ ANTW MODUS ] - [ ANTW & REC ])
Instellen aantal belsignalen:
Via de optie
[
TOON VERTRA ] kunt u het aantal bel-
signalen instellen voordat de beantwoorder de oproep
aanneemt. Zie het hoofdstuk ‘Op afstand bedienen’
voor de instelling [ SPAARFUNCTIE ]
Taal van de fabrieksmeldteksten:
Via de optie [ TAAL MELDT. ] kunt u de gewenste taal
selecteren. U heeft de keuze uit: Nederlands, Engels,
Frans of Duits.
Alle oude boodschappen wissen:
Via de handset:
Selecteer de optie [ALLES WISSEN ] en druk 2x op
toets OK om alle oude boodschappen te wissen.
Via de basis:
zorg dat de beantwoorder is rust is en houd toets
gedurende ruim 3 seconden ingedrukt. Alle oude
boodschappen worden nu gewist.
nieuwe boodschappen die nog niet beluisterd zijn,
kunnen niet gewist worden
Op afstand bedienen:
1. bel naar uw beantwoorder en wacht totdat de op-
roep aangenomen wordt
2. druk tijdens het afspelen van uw meldtekst op
toets # (hekje)
3. voer via het toetsenbord de PIN-code in (de
fabriekscode 0000 of uw persoonlijke code, zie het
hoofdstuk ‘Verander PIN’)
VERKLARING VAN CONFORMITEIT
Het toestel voldoet aan de essentiële voorwaarden en
voorzieningen zoals
omschreven in de Europese richtlijn
1999/5/EC
.
De verklaring van conformiteit is
beschikbaar op de website
WWW.PROFOON.COM
GARANTIE
Op de Profoon PDX-81x5 serie DECT telefoons heeft u een
garantie van 24 maanden na aankoopdatum. Wij garanderen
gedurende die periode de kosteloze herstelling van defecten
ontstaan door materiaal- en constructiefouten. Een en ander
ter uiteindelijke beoordeling van de importeur.
HOE TE HANDELEN: Bemerkt u een defect, raadpleeg dan
eerst deze gebruiksaanwijzing. Geeft deze hieromtrent geen
uitsluitsel, raadpleeg dan de leverancier van deze telefoon of
de serviceafdeling van Profoon op telefoonnummer
+31 (0) 73 6411 355.
DE GARANTIE VERVALT: Bij ondeskundig gebruik, foutieve
aansluiting, lekkende en/of verkeerd geplaatste batterijen,
gebruik van niet originele onderdelen of toebehoren, gebruik
van niet oplaadbare batterijen, verwaarlozing en bij defecten
ontstaan door vocht, vuur, overstroming, blikseminslag en
natuurrampen. Bij onbevoegde wijzigingen en/of reparaties
door derden. Bij onjuist transport van het apparaat zonder
geschikte verpakking en indien het apparaat niet vergezeld is
van dit garantiebewijs en de aankoopbon.
Aansluitsnoeren, stekkers en batterijen vallen niet onder de
garantie. Iedere verdere aansprakelijkheid, met name voor
eventuele gevolgschade, is uitgesloten.
8
16
25
34
PDX-8115
PDX-8125
PDX-8135
Tijd/datum: 2011/01/01, 00-00
Flahstijd: 110mS
Taal: Nederlands
Alarm (wekker): uit
Automatisch verbreken: aan
Service Help
+31 (0) 73 6411 355
Aziëlaan 12
‘s-Hertogenbosch
WWW.HESDO-SERVICE.NL
INFO@HESDO-SERVICE.NL
ver 1.0

Vraag over de Profoon PDX-8125?

Wanneer u een vraag heeft over de "Profoon PDX-8125" kunt u die hier stellen. Zorg voor een duidelijke omschrijving van uw probleem zodat andere gebruikers en/of de redactie u van een passend antwoord kunnen voorzien.

Koop gerelateerde producten:

Product specificaties

Prestatie
Soort DECT-telefoon
Intercom yes
Maximum indoorbereik 50 m
Maximum outdoorbereik 300 m
Antwoordapparaat no
Telefoonfuncties
Luidspreker   yes
Aantal handsets mogelijk 4
Capaciteit telefoonboek 50 entries
Oproep-management
Nummerherkenning yes
Conferentiegesprek mogelijk yes
Beeldscherm
Ingebouwd display yes
Touchscreen no
Poorten & interfaces
Draadloze verbindingen yes
Design
Montagewijze Bureau
Kleur van het product Zwart
Ouderentelefoon -
Overige specificaties
Mac-compatibiliteit   -
Eisen aan de omgeving
Temperatuur, in bedrijf 0 - 40 °C
Temperatuur bij opslag -20 - 60 °C
Energie
Soort voeding   2 x 1.2V
Type accu/batterij   AAA
Standby tijd 100
Stroomvoorziening via USB no
Ondersteund aantal accu's/batterijen 2
Capaciteit van de accu/batterij 400 mAh
Stroomvoorziening   230V, 50-60Hz
Certificaten
Energy Star-certificaat -
Inhoud van de verpakking
Inclusief basisstation yes
Aantal handsets inclusief 2
Indicatie
Voicemail indicatie yes

Gerelateerde producten: