Samsung E1120 handleiding

Samsung E1120

Bekijk hier de Samsung E1120 handleiding. Het bekijken en downloaden van deze Smartphone handleiding is geheel gratis.

Merk
Samsung
Model
E1120
Product
Smartphone
EAN
8808993235469
Taal
Nederlands
Bestandstype
PDF
Website
http://www.samsung.com/
Samsung E1120
Printed in Korea
Code No.: GH68-21870A
Dutch. 05/2010. Rev. 1.1
Mobiele telefoon
Gebruiksaanwijzing
Uw telefoon kan afwijken van de afbeeldingen in deze
gebruiksaanwijzing. Dit is afhankelijk van de software van
de telefoon of uw serviceprovider.
www.samsungmobile.com
Informatie over veiligheid en gebruik
Houd u aan de volgende richtlijnen om gevaarlijke of onwettige situaties te voorkomen
en ervoor te zorgen dat uw mobiele telefoon altijd topprestaties kan leveren.
Veiligheidsmaatregelen
Houd de telefoon buiten het bereik van kleine
kinderen en huisdieren
Houd de telefoon en alle bijbehorende onderdelen en
accessoires buiten het bereik van kleine kinderen en
huisdieren. Kleine onderdelen kunnen verstikkingsgevaar
opleveren of schadelijk zijn wanneer zij worden ingeslikt.
Bescherm uw gehoor
Als u naar muziek luistert met een headset
op hoog volume, kan uw gehoor worden
beschadigd. Gebruik altijd een zo laag
mogelijk gespreks- of muziekvolume.
Wees voorzichtig bij het installeren van mobiele
telefoons en apparatuur
Zorg ervoor dat mobiele telefoons en bijbehorende
apparatuur veilig in de auto zijn bevestigd. Plaats de
telefoon en accessoires niet over de airbag heen of in
de ruimte waar de airbag wordt opgeblazen. Verkeerd
geïnstalleerde draadloze apparaten kunnen ernstig letsel
veroorzaken doordat de airbags snel worden opgeblazen.
Veiligheidsinformatie
Verkeersveiligheid voor alles
Gebruik uw telefoon bij voorkeur niet tijdens het rijden
en houd u aan alle regels voor het gebruik van mobiele
telefoons in de auto. Gebruik handsfree accessoires
waar mogelijk.
Volg alle veiligheidsvoorschriften
en regelgevingen op
Houd u aan alle voorschriften die het gebruik van een
mobiele telefoon in een bepaald gebied beperken.
Gebruik alleen door Samsung goedgekeurde
accessoires
Het gebruik van niet-compatibele accessoires kan
de telefoon beschadigen of letsel veroorzaken.
Schakel de telefoon uit in de nabijheid
van medische apparatuur
De telefoon kan storingen veroorzaken in medische
apparatuur in ziekenhuizen en andere zorginstellingen.
Volg alle voorschriften, waarschuwingsmededelingen
en aanwijzingen van medisch personeel op.
Schakel de telefoon of de draadloze functies uit
wanneer u zich in een vliegtuig bevindt
De telefoon kan storing in de apparatuur van het
vliegtuig veroorzaken. Houd u aan alle voorschriften van
de luchtvaartmaatschappij en zet uw telefoon uit of schakel
deze over naar een modus waarin alle draadloze functionaliteit
is uitgeschakeld als dit door de bemanning van het vliegtuig
wordt gevraagd.
Bescherm batterijen en opladers
tegen beschadiging
Vermijd blootstelling van batterijen aan extreme
temperaturen (onder 0 °C of boven 45 °C). Extreme
temperaturen kunnen het oplaadvermogen en de
levensduur van de batterijen verminderen.
Bewaar de batterijen op een droge plaats.
Voorkom dat batterijen in aanraking komen met metalen
voorwerpen. Dit kan een verbinding vormen tussen de
plus- en minpolen van uw batterijen en tijdelijke of
permanente kortsluiting veroorzaken.
Gebruik nooit een beschadigde oplader of batterij.
Behandel het apparaat voorzichtig en verstandig
Laat het apparaat niet nat worden. Vloeistoffen kunnen
ernstige schade veroorzaken. Raak het apparaat niet
aan met natte handen. Waterschade aan het apparaat
kan de garantie van de fabrikant laten vervallen.
Gebruik of bewaar het apparaat niet in stofge, vervuilde
omgevingen om schade aan bewegende delen te
vermijden.
Uw telefoon is een gevoelig elektronisch apparaat dat
door blootstelling aan externe invloeden en onvoorzichtige
behandeling ernstig kan worden beschadigd.
Gebruik geen verf op de telefoon, omdat verf bewegende
delen kan verstoppen, waardoor de telefoon niet goed
meer kan worden gebruikt.
Gebruik de cameraitser of het cameralicht van de telefoon
niet dicht bij de ogen van kinderen of dieren.
De telefoon en geheugenkaarten kunnen worden
beschadigd bij blootstelling aan magnetische velden.
Gebruik geen telefoonhoesjes of accessoires met
magnetische sluitingen en laat de telefoon niet
gedurende langere tijd in contact komen met
magnetische velden.
Voorkom interferentie met andere elektronische
apparatuur
De telefoon zendt radiofrequentiesignalen (RF-signalen)
uit die kunnen interfereren met niet of onvoldoende
afgeschermde elektronische apparaten, zoals pacemakers,
gehoorapparaten, medische apparatuur in het algemeen
en andere elektronische apparatuur in woning of auto.
Neem in het geval van interferentie contact op met de
fabrikant van de betreffende apparatuur.
Belangrijke gebruiksinformatie
Gebruik de telefoon in de normale positie
Voorkom contact met de interne antenne van de telefoon.
Laat de telefoon alleen repareren door bevoegd
personeel
Wanneer u de telefoon laat repareren door onbevoegden,
kan de telefoon worden beschadigd en geldt de garantie
niet meer.
Zorg voor een maximale levensduur van batterij
en oplader
Laat batterijen niet langer dan een week achtereen
opladen, aangezien te veel opladen niet bevorderlijk
is voor de levensduur.
Batterijen die niet worden gebruikt, ontladen zich na
verloop van tijd en moeten voor gebruik opnieuw worden
opgeladen.
Laat de stekker van de oplader niet in het stopcontact
zitten als u de oplader niet gebruikt.
Gebruik de batterijen alleen voor het doel waarvoor ze
zijn bedoeld.
Wees voorzichtig met SIM-kaarten
en geheugenkaarten
Verwijder een kaart niet wanneer via de telefoon
gegevens worden overgedragen of geraadpleegd. Dit
kan leiden tot verlies van gegevens en/of beschadiging
van de kaart of telefoon.
Bescherm SIM- en geheugenkaarten tegen elektrische
schokken, statische elektriciteit en elektronische ruis
van andere apparaten.
Door veelvuldig wissen van en schrijven naar een
geheugenkaart verkort u de levensduur van de kaart.
Raak de goudkleurige contactpunten of polen niet aan
met uw vingers of met metalen voorwerpen. Veeg, indien
nodig, geheugenkaarten schoon met een zachte doek.
Schakel de telefoon uit in omgevingen met
potentieel explosiegevaar
Gebruik het apparaat niet bij tankstations of in
de buurt van brandstoffen of chemicaliën. Schakel het
apparaat uit wanneer u daartoe aanwijzingen krijgt via
waarschuwingsborden of instructies. De telefoon kan
explosies of brand veroorzaken in en bij opslaglocaties
voor brandstof en chemicaliën en gebieden waarin
explosies plaatsvinden. Bewaar geen ontvlambare
vloeistoffen, gassen of explosief materiaal in dezelfde
ruimte als de telefoon of de onderdelen of accessoires
van de telefoon.
Beperk het risico van letsel door vaak herhaalde
bewegingen
Wanneer u SMS-berichten verzendt of games speelt op
de telefoon, houd de telefoon dan ontspannen vast, druk
licht op de toetsen, gebruik speciale functies waardoor u op
minder toetsen hoeft te drukken (zoals standaardberichten
en voorspellende tekst) en neem regelmatig pauze.
Behandel batterijen en oplader voorzichtig en
voer deze af volgens de voorschriften
Gebruik alleen batterijen en opladers die door Samsung
zijn goedgekeurd en die speciek voor uw telefoon zijn
ontworpen.
Niet-compatibele batterijen en opladers kunnen ernstig
letsel of schade aan uw apparaat veroorzaken.
Gooi de batterijen of het toestel nooit in open vuur. Volg
alle plaatselijke voorschriften bij het afvoeren van gebruikte
batterijen.
Leg batterijen of telefoons nooit in of op verwarmings-
apparaten, zoals een magnetron, kachel of radiator.
Batterijen kunnen exploderen als ze te heet worden.
Voorkom vervorming of beschadiging van batterijen.
Stel batterijen niet bloot aan overmatige externe druk.
Dit kan leiden tot kortsluiting of oververhitting.
Voorkom storingen in pacemakers
Houd minimaal 15 cm afstand tussen mobiele telefoons en
pacemakers om mogelijke storingen te voorkomen. Dit
wordt aangeraden door fabrikanten en de onafhankelijke
onderzoeksgroep Wireless Technology Research.
Als u enige reden hebt om aan te nemen dat uw telefoon
interfereert met de werking van een pacemaker of andere
medische apparatuur, schakelt u de telefoon onmiddellijk
uit en neemt u voor nader advies contact op met de fabrikant
van de pacemaker of medische apparatuur.
Zorg dat contact met alarmdiensten mogelijk blijft
In bepaalde gebieden of omstandigheden kunt u mogelijk
geen alarmnummers bellen. Voordat u naar afgelegen of
minder ontwikkelde gebieden afreist, moet u daarom een
alternatieve manier plannen om contact op te kunnen
nemen met alarmdiensten.
Informatie over het SAR-certicaat (Specic
Absorption Rate)
Uw telefoon voldoet aan de standaarden die in de EU
zijn opgesteld voor blootstelling aan radiofrequentie-
energie die wordt afgegeven door radio- en
telecommunicatieapparatuur. Deze standaarden
verbieden de verkoop van mobiele telefoons die het
maximumniveau voor blootstelling overschrijden, de
zogenaamde SAR (Specic Absorption Rate), van
2,0 watt per kilogram lichaamsgewicht.
Tijdens testen is de maximum-SAR voor dit model
vastgesteld op 0,633 watt per kilogram. Bij normaal
gebruik is de feitelijke SAR waarschijnlijk veel lager,
omdat de telefoon zo is ontworpen dat slechts de
minimaal benodigde hoeveelheid RF-energie wordt
gebruikt voor het verzenden van een signaal naar het
dichtstbijzijnde basisstation. Door waar mogelijk
automatisch lagere niveaus te gebruiken, wordt de
blootstelling aan RF-energie nog verder beperkt.
De conformiteitsverklaring achter in deze
gebruiksaanwijzing geeft aan dat de telefoon voldoet aan
de Richtlijn van de EU betreffende radioapparatuur en
telecommunicatie-eindapparatuur. Ga naar de website
van Samsung over mobiele telefoons voor meer informatie
over SAR en de gerelateerde EU-standaarden.
Juiste afvalverwerking van dit product
(Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur)
(Van toepassing in lidstaten van de EU en andere
Europese landen met systemen voor gescheiden
afvalverwerking)
Dit logo op uw product of het meegeleverde
materiaal geeft aan dat u het product aan het
einde van zijn levensduur niet bij het gewone huisafval
mag wegwerpen.
Houd het product gescheiden van andere soorten afval
ter voorkoming van potentiële milieuverontreiniging en
letsel als gevolg van het ongecontroleerd inzamelen van
afval, en recycle het product op verantwoorde wijze om
een duurzaam gebruik van materialen te stimuleren.
Als particuliere gebruiker neemt u contact op met de winkel
waar u dit product hebt aangeschaft, of met de gemeente,
voor informatie over waar dit apparaat op milieuvriendelijke
wijze kan worden ingezameld.
Als zakelijke gebruiker neemt u contact op met uw
leverancier en raadpleegt u de voorwaarden van het
aankoopcontract. Dit product mag niet samen met ander
commercieel afval worden ingezameld.
Juiste afvalverwerking van de batterijen in dit
product
(Van toepassing in lidstaten van de EU en andere Europese
landen met inzamelsystemen voor gebruikte batterijen)
Dit logo op de batterijen of het meegeleverde
materiaal geeft aan dat u de batterijen in dit
product aan het einde van hun levensduur
niet bij het gewone huisafval mag wegwerpen.
Indien batterijen zijn gemarkeerd met de
chemische symbolen Hg, Cd of Pb, betekent dit dat de
batterij kwik, cadmium of lood bevat in hoeveelheden
die uitstijgen boven de referentieniveaus in de EG-richtlijn
2006/66. Indien deze batterijen niet correct worden
verwijderd, kunnen deze stoffen schade veroorzaken
aan de gezondheid en het milieu.
U wordt verzocht om de natuurlijke hulpbronnen te
beschermen en hergebruik van materiaal te bevorderen,
door batterijen apart te houden van andere soorten afval
en ze te recycleren via uw lokale en kosteloze
inzamelsysteem voor batterijen.
Conformiteitsverklaring (R&TTE-richtlijn)
Wij,
Samsung Electronics
verklaren onder onze eigen verantwoordelijkheid dat het product
GSM mobiele telefoon: E1120
waarop deze verklaring van toepassing is, voldoet aan de volgende standaarden
en/of andere normatieve documenten.
VEILIGHEID EN 60950- 1 : 2001+A11:2004
EMC EN 301 489- 01 V1.6.1 (09-2005)
EN 301 489- 07 V1.3.1 (11-2005)
SAR EN 50360 : 2001
EN 62209-1 : 2006
RADIO EN 301 511 V9.0.2 (03- 2003)
Hierbij verklaren we dat [alle essentiële radiotests zijn uitgevoerd en dat]
bovengenoemd product voldoet aan alle essentiële eisen die er in Richtlijn
1999/5/EC aan worden gesteld.
De conformiteitsbeoordelingsprocedure waarnaar wordt verwezen in Artikel 10
en die wordt beschreven in Bijlage [IV] van Richtlijn 1999/5/EC is uitgevoerd in
samenwerking met de volgende aangemelde instantie(s):
BABT, Balfour House, Churcheld Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Kenmerk: 0168
De technische documentatie wordt beheerd door:
Samsung Electronics QA Lab.
en wordt op verzoek ter beschikking gesteld.
(Vertegenwoordiging in de EU)
Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2008.12.17 Yong-Sang Park / S. Manager
(plaats en datum van uitgifte) (naam en handtekening van bevoegde persoon)
* Dit is niet het adres van het Samsung Service Center. Zie de garantiekaart of
neem contact op met de winkel waar u de telefoon hebt aangeschaft voor het adres
van het Samsung Service Center.
Interne antenne
E1120_ENG.indd 1 2010-05-06 �� 3:00:27

Vraag over de Samsung E1120?

Wanneer u een vraag heeft over de "Samsung E1120" kunt u die hier stellen. Zorg voor een duidelijke omschrijving van uw probleem zodat andere gebruikers en/of de redactie u van een passend antwoord kunnen voorzien.

Koop gerelateerde producten:

Product specificaties

Beeldscherm
Resolutie   128 x 128
Beeldscherm, aantal kleuren 65536 kleuren
Beeldscherm type CSTN
Beeldschermdiagonaal   1.52
Touchscreen no
Geheugen
Intern geheugen   10
Flash card support no
Camera
Camera achterzijde no
Overige specificaties
Netwerkverbindingen GSM
Frequentie   900/1800 MHz
Afspeelformaat MP3
- no
Audio
FM-radio no
Type ringtone Polyfonisch
Aantal polyfone beltonen 40
Technische details
Kleur van het product Zilver
Gewicht en omvang
Gewicht   66.4 g
Breedte 43 mm
Diepte 105.6 mm
Hoogte   15.1 mm
Energie
Gesprekstijd (2G) 8.3
Standby time (2G) 540
Capaciteit van de accu/batterij 800 mAh
Energie-opslagtechnologie accu/batterij   Lithium-Ion (Li-Ion)
Telefoonfuncties
Trilalarm yes
Capaciteit telefoonboek 200 entries
Vormfactor   Rechthoek
Text voorspellingssysteem T9
Persoonlijke informatie management Alarm clock, To-do list
Tekstvoorspellingssysteem yes
Data-uitwisseling
Infrarood datapoort   no
Bluetooth   no
Netwerk
Datanetwerk EDGE, GPRS

Gerelateerde producten: