Samsung E1150 handleiding

Samsung E1150

Bekijk hier de Samsung E1150 handleiding. Het bekijken en downloaden van deze Smartphone handleiding is geheel gratis.

Merk
Samsung
Model
E1150
Product
Smartphone
EAN
3610170548799, 8806071090399, 8806071090429, 8806071100715, 8806071103655, 8808993704316
Taal
Nederlands
Bestandstype
PDF
Website
http://www.samsung.com/
Printed in Korea
Code No.: GH68-26837A
Dutch. 12/2009. Rev. 1.0
GT
-
E1150
Mobiele telefoon
Gebruiksaanwijzing
Uw telefoon en de accessoires kunnen afwijken van de
beschrijvingen in deze gebruiksaanwijzing. Dit is afhankelijk
van de geïnstalleerde software of uw serviceprovider.
www.samsungmobile.com
Informatie over veiligheid en gebruik
Zet de telefoon uit of schakel de draadloze functies
uit wanneer u zich in een vliegtuig bevindt
De telefoon kan storing in de apparatuur van het vliegtuig
veroorzaken. Houd u aan alle voorschriften van de
luchtvaartmaatschappij en zet uw telefoon uit of schakel
deze over naar een modus waarin alle draadloze functionaliteit
is uitgeschakeld als dit door de bemanning van het vliegtuig
wordt gevraagd.
Bescherm batterijen en opladers tegen beschadiging
Vermijd blootstelling van batterijen aan extreme temperaturen
(onder 0 °C/32 °F of boven 45 °C/113 °F). Extreme
temperaturen kunnen het oplaadvermogen en de levensduur
van uw batterijen verminderen.
Voorkom dat batterijen in aanraking komen met metalen
voorwerpen. Een metalen voorwerp kan een verbinding
vormen tussen de
plus- en minpolen van uw batterij en
tijdelijke of permanente
kortsluiting veroorzaken.
Gebruik nooit een beschadigde oplader of batterij.
Behandel de telefoon voorzichtig en verstandig
Haal de telefoon niet uit elkaar. Daardoor kunt u een
elektrische schok krijgen.
Laat uw telefoon niet nat worden. Vloeistoffen kunnen
ernstige schade veroorzaken; hierbij verandert het label
in de telefoon dat waterschade aanduidt, van kleur.
Raak het apparaat niet aan met natte handen.
Waterschade aan het apparaat kan de garantie
van de fabrikant laten vervallen.
Gebruik of bewaar de telefoon niet in een stofge, vuile
locatie om beschadiging van de bewegende onderdelen
te voorkomen.
Uw telefoon is een gevoelig elektronisch apparaat dat
door blootstelling aan externe invloeden en onvoorzichtige
behandeling ernstig kan worden beschadigd.
Gebruik geen verf op de telefoon, omdat verf bewegende
delen kan verstoppen, waardoor de telefoon niet goed
meer kan worden gebruikt.
Gebruik de cameraitser of het cameralicht van de
telefoon niet dicht bij de ogen van kinderen of dieren.
De telefoon en geheugenkaarten kunnen worden beschadigd
bij blootstelling aan magnetische velden. Gebruik geen
telefoonhoesjes of accessoires met magnetische sluitingen
en laat de telefoon niet gedurende langere tijd in contact
komen met magnetische velden.
Voorkom interferentie met andere elektronische
apparatuur
De telefoon zendt radiofrequentiesignalen (RF-signalen)
uit die kunnen interfereren met niet of onvoldoende
afgeschermde elektronische apparaten, zoals pacemakers,
gehoorapparaten, medische apparatuur in het algemeen
en andere elektronische apparatuur in woning of auto.
Neem in het geval van interferentie contact op met de
fabrikant van de betreffende apparatuur.
Belangrijke gebruiksinformatie
Gebruik de telefoon in de normale positie
Voorkom contact met de interne antenne van de telefoon.
Interne antenne
Laat de telefoon alleen repareren door bevoegd
personeel
Wanneer u de telefoon laat repareren door onbevoegd
personeel, kan de telefoon worden beschadigd en geldt
de garantie niet meer.
Zorg dat contact met alarmdiensten mogelijk blijft
In bepaalde gebieden of omstandigheden kunt u mogelijk
geen alarmnummers bellen. Voordat u naar afgelegen
of minder ontwikkelde gebieden afreist, moet u daarom
een alternatieve manier plannen om contact op te kunnen
nemen met alarmdiensten.
Informatie over het SAR-certicaat
(Specic Absorption Rate)
Uw telefoon voldoet aan de standaarden die in de EU zijn
opgesteld voor blootstelling aan radiofrequentie-energie
die wordt afgegeven door radio- en telecommunicatie-
apparatuur. Deze standaarden verbieden de verkoop van
mobiele telefoons die het maximumniveau voor blootstelling
overschrijden, de zogenaamde SAR (Specic Absorption
Rate), van 2,0 watt per kilogram lichaamsgewicht.
Tijdens testen is de maximum-SAR voor dit model vastgesteld
op 0,720 watt per kilogram. Bij normaal gebruik is de feitelijke
SAR waarschijnlijk veel lager, omdat de telefoon zo is
ontworpen dat slechts de minimaal benodigde hoeveelheid
RF-energie wordt gebruikt voor het verzenden van een
signaal naar het dichtstbijzijnde basisstation. Door waar
mogelijk automatisch lagere niveaus te gebruiken, wordt
de blootstelling aan RF-energie nog verder beperkt.
De conformiteitsverklaring achter in deze gebruiksaanwijzing
geeft aan dat de telefoon voldoet aan de Richtlijn van
de EU betreffende radioapparatuur en telecommunicatie-
eindapparatuur. Ga naar de website van Samsung over
mobiele telefoons voor meer informatie over SAR en de
gerelateerde EU-standaarden.
Veiligheidsinformatie
Verkeersveiligheid voor alles
Gebruik uw telefoon bij voorkeur niet tijdens het rijden
en houd u aan alle regels voor het gebruik van mobiele
telefoons in de auto. Gebruik handsfree accessoires
waar mogelijk.
Volg alle veiligheidsvoorschriften
en regelgevingen op
Houd u aan alle voorschriften die het gebruik van een
mobiele telefoon in een bepaald gebied beperken.
Gebruik alleen door Samsung goedgekeurde
accessoires
Het gebruik van incompatibele accessoires kan de telefoon
beschadigen of letsel veroorzaken.
Schakel de telefoon uit als u zich in de nabijheid
van medische apparatuur bevindt
De telefoon kan storingen veroorzaken in medische
apparatuur in ziekenhuizen en andere zorginstellingen.
Volg alle voorschriften, waarschuwingsmededelingen
en aanwijzingen van medisch personeel op.
Correcte verwijdering van dit product
(Elektrische & elektronische afvalapparatuur)
(Van toepassing in de Europese Unie en andere
Europese landen waar afval gescheiden wordt
ingezameld)
Dit merkteken op het product, de accessoires
of het informatiemateriaal duidt erop dat het
product en zijn elektronische accessoires (bv. lader, headset,
USB-kabel) niet met ander huishoudelijk afval verwijderd
mogen worden aan het einde van hun gebruiksduur.
Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke
gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te
voorkomen, moet u deze artikelen van andere soorten
afval scheiden en op een verantwoorde manier recyclen,
zodat het duurzame hergebruik van materiaalbronnen
wordt bevorderd.
Huishoudelijke gebruikers moeten contact opnemen met
de winkel waar ze dit product hebben gekocht of met de
gemeente waar ze wonen om te vernemen waar en hoe
ze deze artikelen milieuvriendelijk kunnen laten recyclen.
Zakelijke gebruikers moeten contact opnemen met hun
leverancier en de algemene voorwaarden van de
koopovereenkomst nalezen. Dit product en zijn elektronische
accessoires mogen niet met ander bedrijfsafval voor
verwijdering worden gemengd.
Correcte behandeling van een gebruikte batterij uit
dit product
(Van toepassing op de Europese Unie en
andere Europese landen met afzonderlijke
inzamelingssystemen voor accu’s en batterijen)
Dit merkteken op de batterij, handleiding
of verpakking geeft aan dat de batterij in dit
product aan het einde van de levensduur niet
samen met ander huishoudelijk afval mag worden
weggegooid. De chemische symbolen Hg, Cd of Pb
geven aan dat het kwik-, cadmium- of loodgehalte in de
batterij hoger is dan de referentieniveaus in de
Richtlijn 2006/66/EC. Indien de gebruikte batterij niet op
de juiste wijze wordt behandeld, kunnen deze stoffen
schadelijk zijn voor de gezondheid van mensen of het milieu.
Ter bescherming van de natuurlijke hulpbronnen en ter
bevordering van het hergebruik van materialen, verzoeken
wij u afgedankte batterijen en batterijen te scheiden van
andere soorten afval en voor recycling aan te bieden bij
het gratis inzamelingssysteem voor batterijen en batterijen
in uw omgeving.
Veiligheidsmaatregelen
Houd de telefoon buiten het bereik van kleine
kinderen en huisdieren
Houd de telefoon en alle bijbehorende onderdelen en
accessoires buiten het bereik van kleine kinderen en huisdieren.
Kleine onderdelen kunnen verstikkingsgevaar opleveren
of schadelijk zijn wanneer zij worden ingeslikt.
Bescherm uw gehoor
Overmatige blootstelling aan harde geluiden
kan leiden tot gehoorbeschadiging.
Zet het geluidsvolume altijd laag voordat
u de oortelefoons in de geluidsbron steekt.
Gebruik alleen het minimale geluidsniveau
dat nodig is om uw gesprek of muziek
te kunnen horen.
Wees voorzichtig bij het installeren van mobiele
telefoons en apparatuur
Zorg ervoor dat mobiele telefoons en accessoires veilig
in de auto zijn bevestigd. Plaats de telefoon en accessoires
niet over de airbag heen of in de ruimte waar de airbag
wordt opgeblazen. Verkeerd geïnstalleerde draadloze
apparaten kunnen ernstig letsel veroorzaken doordat
de airbags snel worden opgeblazen.
Behandel batterijen en oplader voorzichtig
en voer deze af volgens de voorschriften
Gebruik alleen batterijen en opladers die door Samsung
zijn goedgekeurd en die speciek voor uw telefoon zijn
ontworpen.
Incompatibele batterijen en opladers kunnen ernstige
verwondingen veroorzaken of de telefoon beschadigen.
Gooi batterijen of de telefoon nooit in het vuur. Volg alle
lokale regelgevingen wanneer u gebruikte batterijen of de
telefoon verwijdert.
Leg batterijen of telefoons nooit in of op verwarmingsapparaten,
zoals een magnetron, kachel of radiator. Batterijen kunnen
exploderen als ze te heet worden.
Voorkom vervorming of beschadiging van batterijen.
Stel batterijen niet bloot aan overmatige externe druk.
Dit kan leiden tot kortsluiting of oververhitting.
Voorkom storingen in pacemakers
Houd minimaal 15 cm afstand tussen mobiele telefoons
en pacemakers om mogelijke storingen te voorkomen.
Dit wordt aangeraden door fabrikanten en de onafhankelijke
onderzoeksgroep Wireless Technology Research.
Als u enige reden hebt om aan te nemen dat uw telefoon
interfereert met de werking van een pacemaker of andere
medische apparatuur, schakelt u de telefoon onmiddellijk
uit en neemt u voor nader advies contact op met de
fabrikant van de pacemaker of medische apparatuur.
Zorg voor een maximale levensduur van batterij
en oplader
Laat batterijen niet langer dan een week achtereen
opladen, aangezien te veel opladen niet bevorderlijk
is voor de levensduur.
Batterijen die niet worden gebruikt, ontladen zich na
verloop van tijd en moeten voor gebruik opnieuw
worden opgeladen.
Laat de stekker van de oplader niet in het stopcontact
zitten als u de oplader niet gebruikt.
Gebruik de batterijen alleen voor het doel waarvoor ze
zijn bedoeld.
Wees voorzichtig met SIM-kaarten
en geheugenkaarten
Verwijder een kaart niet wanneer via de telefoon gegevens
worden overgedragen of geraadpleegd. Dit kan leiden
tot verlies van gegevens en/of beschadiging van de kaart
of telefoon.
Bescherm SIM- en geheugenkaarten tegen elektrische
schokken, statische elektriciteit en elektronische ruis
van andere apparaten.
Door veelvuldig wissen van en schrijven naar een
geheugenkaart verkort u de levensduur van de kaart.
Raak geen goudkleurige contactpunten of polen aan met
uw vingers of met metalen voorwerpen. Veeg, indien
nodig, geheugenkaarten schoon met een zachte doek.
Schakel de telefoon uit in omgevingen met
potentieel explosiegevaar
Gebruik de telefoon niet bij een tankstation of in de buurt
van brandstoffen of chemicaliën. Schakel de telefoon uit
wanneer dit wordt aangegeven met waarschuwings-
aanwijzingen of -instructies. De telefoon kan explosies of
brand veroorzaken in en bij opslaglocaties voor brandstof
en chemicaliën en gebieden waarin explosies plaatsvinden.
Bewaar geen ontvlambare vloeistoffen, gassen of explosief
materiaal in dezelfde ruimte als de telefoon of de onderdelen
of accessoires van de telefoon.
Beperk het risico van letsel door vaak herhaalde
bewegingen
Wanneer u de telefoon gebruikt, houdt u de telefoon ontspannen
vast, drukt u licht op de toetsen, gebruikt u speciale functies
waardoor u op minder toetsen hoeft te drukken (zoals
standaardberichten en voorspellende tekst) en pauzeert
u regelmatig.
Gebruik de telefoon niet als het scherm gebarsten
of gebroken is
Glas- of acrylaatscherven kunnen leiden tot letsel aan uw hand
en gezicht. Laat het scherm vervangen bij een Samsung Service
Center. De garantie van de fabrikant is niet van
toepassing
op schade die is veroorzaakt door onvoorzichtige behandeling.
Houd u aan de volgende richtlijnen om gevaarlijke of onwettige situaties te voorkomen en ervoor te zorgen dat uw mobiele telefoon altijd topprestaties kan leveren.

Vraag over de Samsung E1150?

Wanneer u een vraag heeft over de "Samsung E1150" kunt u die hier stellen. Zorg voor een duidelijke omschrijving van uw probleem zodat andere gebruikers en/of de redactie u van een passend antwoord kunnen voorzien.

Hoe kan ik een geblokkerd (spam) nummer weer vrij geven?

, 1 jaar geleden
0

Kunt u mij vertellen hoe ik nummerherkenning ) of naam?) aan kan zetten? Als ik nu bel staat er bij de andere partij " privenummer" .

, 4 jaar geleden
0

Koop gerelateerde producten:

Product specificaties

Beeldscherm
Resolutie   128 x 128
Beeldscherm, aantal kleuren 65536 kleuren
Beeldscherm type CSTN
Beeldschermdiagonaal   1.43
Touchscreen no
Extern beeldscherm no
Geheugen
Intern geheugen   0
Flash card support no
Compatibele geheugenkaarten Niet ondersteund
Camera
Camera achterzijde no
Resolutie camera achterzijde (numeriek) - MP
Berichten
MMS   no
E-mail no
Audio
FM-radio no
Type ringtone Polyfonisch
Aantal polyfone beltonen 40
Telefoonfuncties
Luidspreker   yes
Java-technologie no
Trilalarm yes
Capaciteit telefoonboek 500 entries
Vormfactor   Clamshell
Text voorspellingssysteem T9
Persoonlijke informatie management Alarm clock, Calculator, Calendar, Countdown timer, Notes, Stopwatch
Conferentiegesprek mogelijk yes
Tekstvoorspellingssysteem yes
Technische details
Kleur van het product Zilver
Abonnementstype Geen abonnement
Soort -
Gewicht en omvang
Gewicht   72.5 g
Breedte 44 mm
Diepte 19.8 mm
Hoogte   88 mm
Energie
Gesprekstijd (2G) 8.5
Standby time (2G) 740
Capaciteit van de accu/batterij 800 mAh
Energie-opslagtechnologie accu/batterij   Lithium-Ion (Li-Ion)
GPS-prestaties
GPS no
Assisted GPS (A-GPS) no
Locatie positie no
Data-uitwisseling
Infrarood datapoort   no
Bluetooth   no
Netwerk
WAP -
GSM bands ondersteund 900, 1800 MHz
SIM-kaart-capaciteit Single SIM
Datanetwerk GSM
Wi-Fi no
2G bands (primary SIM) 1800, 900 MHz
Video
Video call no
Certificaten
Hoofd SAR   0.72 W/kg
Hoofd SAR categorie ( EU) -
Lichaams-SAR categorie ( EU) -