Samsung E1170 handleiding

Samsung E1170

Bekijk hier de Samsung E1170 handleiding. Het bekijken en downloaden van deze Smartphone handleiding is geheel gratis.

Merk
Samsung
Model
E1170
Product
Smartphone
EAN
8806071284293, 8806071315775
Taal
Nederlands
Bestandstype
PDF
Website
http://www.samsung.com/
Informatie over veiligheid en gebruik
Veiligheidsinformatie
Verkeersveiligheid voor alles
Gebruik uw telefoon bij voorkeur niet tijdens het rijden
en houd u aan alle regels voor het gebruik van mobiele
telefoons in de auto. Gebruik handsfree accessoires
waar mogelijk.
Volg alle veiligheidsvoorschriften
en regelgevingen op
Houd u aan alle voorschriften die het gebruik van een
mobiele telefoon in een bepaald gebied beperken.
Gebruik alleen door Samsung goedgekeurde
accessoires
Het gebruik van incompatibele accessoires kan de telefoon
beschadigen of letsel veroorzaken.
Schakel de telefoon uit als u zich in de nabijheid
van medische apparatuur bevindt
De telefoon kan storingen veroorzaken in medische
apparatuur in ziekenhuizen en andere zorginstellingen.
Volg alle voorschriften, waarschuwingsmededelingen
en aanwijzingen van medisch personeel op.
Zet de telefoon uit of schakel de draadloze functies
uit wanneer u zich in een vliegtuig bevindt
De telefoon kan storing in de apparatuur van het vliegtuig
veroorzaken. Houd u aan alle voorschriften van de
luchtvaartmaatschappij en zet uw telefoon uit of schakel
deze over naar een modus waarin alle draadloze functionaliteit
is uitgeschakeld als dit door de bemanning van het vliegtuig
wordt gevraagd.
Bescherm batterijen en opladers tegen beschadiging
Vermijd blootstelling van batterijen aan extreme temperaturen
(onder 0 °C/32 °F of boven 45 °C/113 °F). Extreme
temperaturen kunnen het oplaadvermogen en de levensduur
van uw batterijen verminderen.
Voorkom dat batterijen in aanraking komen met metalen
voorwerpen. Een metalen voorwerp kan een verbinding
vormen tussen de
plus- en minpolen van uw batterij en
tijdelijke of permanente
kortsluiting veroorzaken.
Gebruik nooit een beschadigde oplader of batterij.
Behandel de telefoon voorzichtig en verstandig
Haal de telefoon niet uit elkaar. Daardoor kunt u een
elektrische schok krijgen.
Laat uw telefoon niet nat worden. Vloeistoffen kunnen
ernstige schade veroorzaken; hierbij verandert het label
in de telefoon dat waterschade aanduidt, van kleur.
Raak het apparaat niet aan met natte handen.
Waterschade aan het apparaat kan de garantie
van de fabrikant laten vervallen.
Gebruik of bewaar de telefoon niet in een stofge, vuile
locatie om beschadiging van de bewegende onderdelen
te voorkomen.
Uw telefoon is een gevoelig elektronisch apparaat dat
door blootstelling aan externe invloeden en onvoorzichtige
behandeling ernstig kan worden beschadigd.
Gebruik geen verf op de telefoon, omdat verf bewegende
delen kan verstoppen, waardoor de telefoon niet goed
meer kan worden gebruikt.
Gebruik de cameraitser of het cameralicht van de
telefoon niet dicht bij de ogen van kinderen of dieren.
De telefoon en geheugenkaarten kunnen worden beschadigd
bij blootstelling aan magnetische velden. Gebruik geen
telefoonhoesjes of accessoires met magnetische sluitingen
en laat de telefoon niet gedurende langere tijd in contact
komen met magnetische velden.
Voorkom interferentie met andere elektronische
apparatuur
De telefoon zendt radiofrequentiesignalen (RF-signalen)
uit die kunnen interfereren met niet of onvoldoende
afgeschermde elektronische apparaten, zoals pacemakers,
gehoorapparaten, medische apparatuur in het algemeen
en andere elektronische apparatuur in woning of auto.
Neem in het geval van interferentie contact op met de
fabrikant van de betreffende apparatuur.
Belangrijke gebruiksinformatie
Gebruik de telefoon in de normale positie
Voorkom contact met de interne antenne van de telefoon.
Interne antenne
Laat de telefoon alleen repareren door bevoegd
personeel
Wanneer u de telefoon laat repareren door onbevoegd
personeel, kan de telefoon worden beschadigd en geldt
de garantie niet meer.
Zorg voor een maximale levensduur van batterij
en oplader
Laat batterijen niet langer dan een week achtereen
opladen, aangezien te veel opladen niet bevorderlijk
is voor de levensduur.
Batterijen die niet worden gebruikt, ontladen zich
na verloop van tijd en moeten voor gebruik opnieuw
worden opgeladen.
Laat de stekker van de oplader niet in het stopcontact
zitten als u de oplader niet gebruikt.
Gebruik de batterijen alleen voor het doel waarvoor
ze zijn bedoeld.
Wees voorzichtig met SIM-kaarten
en geheugenkaarten
Verwijder een kaart niet wanneer via de telefoon
gegevens
worden overgedragen of geraadpleegd. Dit
kan leiden tot verlies van gegevens en/of beschadiging
van de kaart of telefoon.
Bescherm SIM- en geheugenkaarten tegen
elektrische schokken, statische elektriciteit en
elektronische ruis van andere apparaten.
Raak geen goudkleurige contactpunten of polen aan
met uw vingers of met metalen voorwerpen. Veeg, indien
nodig, geheugenkaarten schoon met een zachte doek.
Schakel de telefoon uit in omgevingen met
potentieel explosiegevaar
Gebruik de telefoon niet bij een tankstation of in de buurt
van brandstoffen of chemicaliën. Schakel de telefoon
uit wanneer dit wordt aangegeven met waarschuwings-
aanwijzingen of -instructies. De telefoon kan explosies of
brand veroorzaken in en bij opslaglocaties voor brandstof
en chemicaln en gebieden waarin explosies plaatsvinden.
Bewaar geen ontvlambare vloeistoffen, gassen of
explosief
materiaal in dezelfde ruimte als de telefoon
of de onderdelen
of accessoires van de telefoon.
Beperk het risico van letsel door vaak herhaalde
bewegingen
Wanneer u de telefoon gebruikt, houdt u de telefoon
ontspannen
vast, drukt u licht op de toetsen, gebruikt
u speciale functies waardoor u op minder toetsen hoeft
te drukken (zoals standaardberichten en voorspellende
tekst) en pauzeert u regelmatig.
Gebruik de telefoon niet als het scherm
gebarsten of gebroken is
Glas- of acrylaatscherven kunnen leiden tot letsel aan uw
hand
en gezicht. Laat het scherm vervangen bij een Samsung
Service
Center. De garantie van de fabrikant is niet van
toepassing
op schade die is veroorzaakt door onvoorzichtige
behandeling.
Zorg dat contact met alarmdiensten mogelijk blijft
In bepaalde gebieden of omstandigheden kunt u mogelijk
geen alarmnummers bellen. Voordat u naar afgelegen
of minder ontwikkelde gebieden afreist, moet u daarom
een alternatieve manier plannen om contact op te kunnen
nemen met alarmdiensten.
Informatie over het SAR-certicaat
(Specic Absorption Rate)
Uw telefoon voldoet aan de standaarden die in de EU
zijn opgesteld voor blootstelling aan radiofrequentie-
energie die wordt afgegeven door radio- en
telecommunicatie-apparatuur. Deze standaarden
verbieden de verkoop van
mobiele telefoons die het
maximumniveau voor blootstelling
overschrijden, de
zogenaamde SAR (Specic Absorption Rate), van
2,0 watt per kilogram lichaamsgewicht.
Tijdens testen is de maximum-SAR voor dit model vastgesteld
op 0,571 watt per kilogram. Bij normaal gebruik is de feitelijke
SAR waarschijnlijk veel lager, omdat de telefoon zo is
ontworpen dat slechts de minimaal benodigde hoeveelheid
RF-energie wordt gebruikt voor het verzenden van een
signaal naar het dichtstbijzijnde basisstation. Door waar
mogelijk automatisch lagere niveaus te gebruiken, wordt
de blootstelling aan RF-energie nog verder beperkt.
De conformiteitsverklaring achter in deze gebruiksaanwijzing
geeft aan dat de telefoon voldoet aan de Richtlijn van
de EU betreffende radioapparatuur en telecommunicatie-
eindapparatuur. Ga naar de website van Samsung over
mobiele telefoons voor meer informatie over SAR en de
gerelateerde EU-standaarden.
Correcte verwijdering van dit product
(Elektrische & elektronische afvalapparatuur)
(Van toepassing in de Europese Unie en andere
Europese landen waar afval gescheiden wordt
ingezameld)
Dit merkteken op het product, de accessoires
of het informatiemateriaal duidt erop dat het
product en zijn elektronische accessoires (bv. lader, headset,
USB-kabel) niet met ander huishoudelijk afval verwijderd
mogen worden aan het einde van hun gebruiksduur.
Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke
gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te
voorkomen, moet u deze artikelen van andere soorten
afval scheiden en op een verantwoorde manier recyclen,
zodat het duurzame hergebruik van materiaalbronnen
wordt bevorderd.
Huishoudelijke gebruikers moeten contact opnemen met
de winkel waar ze dit product hebben gekocht of met de
gemeente waar ze wonen om te vernemen waar en hoe
ze deze artikelen milieuvriendelijk kunnen laten recyclen.
Zakelijke gebruikers moeten contact opnemen met hun
leverancier en de algemene voorwaarden van de
koopovereenkomst nalezen. Dit product en zijn elektronische
accessoires mogen niet met ander bedrijfsafval voor
verwijdering worden gemengd.
Correcte behandeling van een gebruikte batterij uit
dit product
(Van toepassing op de Europese Unie en andere
Europese landen met afzonderlijke
inzamelingssystemen voor accu’s en batterijen)
Dit merkteken op de batterij, handleiding
of verpakking geeft aan dat de batterij in dit
product aan het einde van de levensduur niet
samen met
ander huishoudelijk afval mag worden
weggegooid. De
chemische symbolen Hg, Cd of Pb geven aan dat het
kwik-, cadmium- of loodgehalte in de batterij hoger is dan
de referentieniveaus in de Richtlijn 2006/66/EC. Indien
de gebruikte batterij niet op de juiste wijze wordt
behandeld, kunnen deze stoffen
schadelijk zijn voor de
gezondheid van mensen of het milieu.
Ter bescherming van de natuurlijke hulpbronnen en ter
bevordering van het hergebruik van materialen, verzoeken
wij u afgedankte batterijen en batterijen te scheiden van
andere soorten afval en voor recycling aan te bieden bij
het gratis inzamelingssysteem voor batterijen en batterijen
in uw omgeving.
Veiligheidsmaatregelen
Houd de telefoon buiten het bereik van kleine
kinderen en huisdieren
Houd de telefoon en alle bijbehorende onderdelen en
accessoires buiten het bereik van kleine kinderen en huisdieren.
Kleine onderdelen kunnen verstikkingsgevaar opleveren
of schadelijk zijn wanneer zij worden ingeslikt.
Bescherm uw gehoor
Overmatige blootstelling aan harde geluiden
kan leiden tot gehoorbeschadiging.
Zet het geluidsvolume altijd laag voordat
u de oortelefoons in de geluidsbron steekt.
Gebruik alleen het minimale geluidsniveau
dat nodig is om uw gesprek of muziek
te kunnen horen.
Wees voorzichtig bij het installeren van mobiele
telefoons en apparatuur
Zorg ervoor dat mobiele telefoons en accessoires veilig
in de auto zijn bevestigd. Plaats de telefoon en accessoires
niet over de airbag heen of in de ruimte waar de airbag
wordt opgeblazen. Verkeerd geïnstalleerde draadloze
apparaten kunnen ernstig letsel veroorzaken doordat
de airbags snel worden opgeblazen.
Behandel batterijen en oplader voorzichtig
en voer deze af volgens de voorschriften
Gebruik alleen batterijen en opladers die door Samsung
zijn goedgekeurd en die speciek voor uw telefoon zijn
ontworpen.
Incompatibele batterijen en opladers kunnen ernstige
verwondingen veroorzaken of de telefoon beschadigen.
Gooi batterijen of de telefoon nooit in het vuur. Volg alle
lokale regelgevingen wanneer u gebruikte batterijen of de
telefoon verwijdert.
Leg batterijen of telefoons nooit in of op verwarmingsapparaten,
zoals een magnetron, kachel of radiator. Batterijen kunnen
exploderen als ze te heet worden.
Voorkom vervorming of beschadiging van batterijen.
Stel batterijen niet bloot aan overmatige externe druk.
Dit kan leiden tot kortsluiting of oververhitting.
Voorkom storingen in pacemakers
Houd minimaal 15 cm afstand tussen mobiele telefoons
en pacemakers om mogelijke storingen te voorkomen.
Dit wordt aangeraden door fabrikanten en de onafhankelijke
onderzoeksgroep Wireless Technology Research. Als
u enige reden hebt om aan te nemen dat uw telefoon
interfereert met de werking van een pacemaker of andere
medische apparatuur, schakelt u de telefoon onmiddellijk
uit en neemt u voor nader advies contact op met de
fabrikant van de pacemaker of medische apparatuur.
Houd u aan de volgende richtlijnen om gevaarlijke of onwettige situaties te voorkomen
en ervoor te zorgen dat uw mobiele telefoon altijd topprestaties kan leveren.
Printed in Korea
Code No.: GH68-27595A
Dutch. 02/2010. Rev. 1.0
GT-E1170
Mobiele telefoon
Gebruiksaanwijzing
Uw telefoon en de accessoires kunnen afwijken van de
beschrijvingen in deze gebruiksaanwijzing. Dit is afhankelijk
van de geïnstalleerde software of uw serviceprovider.
www.samsungmobile.com
Conformiteitsverklaring (R&TTE-richtlijn)
Wij,
Samsung Electronics
verklaren onder onze eigen verantwoordelijkheid dat het product
GSM mobiele telefoon: GT-E1170
waarop deze verklaring van toepassing is, voldoet aan de volgende standaarden en/of
andere normatieve documenten.
Veiligheid EN 60950- 1 : 2001 +A11:2004
EMC EN 301 489- 01 V1.8.1 (04-2008)
EN 301 489- 07 V1.3.1 (11-2005)
SAR EN 50360 : 2001
EN 62209- 1 : 2006
RADIO EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
Hierbij verklaren we dat [alle essentiële radiotests zijn uitgevoerd en dat] bovengenoemd
product voldoet aan alle essentiële eisen die er in Richtlijn 1999/5/EC aan worden
gesteld.
De conformiteitsbeoordelingsprocedure waarnaar wordt verwezen in Artikel 10 en die
wordt beschreven in Bijlage [IV] van Richtlijn 1999/5/EC is uitgevoerd in samenwerking
met de volgende aangemelde instantie(s):
BABT, Forsyth House,
Churcheld Road,
Walton-on-Thames
Surrey, KT12 2TD – UK*
Kenmerk: 0168
De technische documentatie wordt beheerd door:
Samsung Electronics QA Lab.
en wordt op verzoek ter beschikking gesteld.
(Vertegenwoordiging in de EU)
Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2010.01.23 Yong-Sang Park / S. Manager
(plaats en datum van uitgifte) (naam en handtekening van bevoegde persoon)
* Dit is niet het adres van het Samsung Service Center. Zie de garantiekaart of neem
contact op met de winkel waar u de telefoon hebt aangeschaft voor het adres van het
Samsung Service Center.

Vraag over de Samsung E1170?

Wanneer u een vraag heeft over de "Samsung E1170" kunt u die hier stellen. Zorg voor een duidelijke omschrijving van uw probleem zodat andere gebruikers en/of de redactie u van een passend antwoord kunnen voorzien.

Koop gerelateerde producten:

Product specificaties

Beeldscherm
Touchscreen no
Resolutie   128 x 128
Beeldscherm, aantal kleuren 65536 kleuren
Beeldscherm type CSTN
Beeldschermdiagonaal   1.52
Geheugen
Compatibele geheugenkaarten Niet ondersteund
Intern geheugen   -
Flash card support no
Camera
Camera achterzijde no
Resolutie camera achterzijde (numeriek) - MP
Netwerk
WAP -
SIM-kaart-capaciteit Single SIM
Datanetwerk GSM
Wi-Fi -
Berichten
MMS   no
Support voor e-mail bijlages no
Video
Video call no
Audio
FM-radio no
Type ringtone Polyfonisch
Muziekspeler no
Aantal polyfone beltonen 40
Telefoonfuncties
Luidspreker   yes
Vormfactor   Rechthoek
Java-technologie no
Trilalarm yes
Persoonlijke informatie management Alarm clock, Calculator, Calendar, Converter, Countdown timer, Stopwatch
Capaciteit telefoonboek 200 entries
Text voorspellingssysteem T9
Tekstvoorspellingssysteem yes
Technische details
Inclusief besturingssysteem -
Kleur van het product Zwart
Gewicht en omvang
Gewicht   72 g
Breedte 46.1 mm
Diepte 14.1 mm
Hoogte   108.7 mm
Energie
Capaciteit van de accu/batterij 1000 mAh
Gesprekstijd (2G) 10.5
Standby time (2G) 830
Overige specificaties
- no
GPS-prestaties
GPS no
Locatie positie no
Data-uitwisseling
Bluetooth   no
Infrarood datapoort   no
Oproep-management
Gesprekstijd timer yes
Certificaten
SAR-waarde 0.571 W/kg