Topcom TE-5733 handleiding

Topcom TE-5733

Bekijk hier de Topcom TE-5733 handleiding. Het bekijken en downloaden van deze Niet gecategoriseerd handleiding is geheel gratis.

Merk
Topcom
Model
TE-5733
Product
Niet gecategoriseerd
Taal
Nederlands, Engels, Duits, Frans, Spaans, Italiaans, Zweeds, Portugees, Deens, Pools, Noors, Fins, Slowaaks
Bestandstype
PDF
TOPCOM MANUAL TE-5730 + TE-5731 + TE-5732 + TE-5733
WWW.TRISTAR.EU
In this short manual you can find a brief explanation of how to install and use your telephone. If you would to discover all information
about this product, you can download the full user guide from our website www.tristar.eu.
1 Getting started
1.1 Installing the base (Picture 1)
For installation, do the following:
1 Plug one end of the adaptor into the mains power outlet and the other end into the adaptor jack on the back of the base. !!!
The mains power must be close and easy accesible.
2 Connect one end of the telephone cord with the wall phone jack and the other end to the bottom of the base.
3 Put the telephone- and AC power line cord in the base guides as shown on picture 1A.
1.2 Installing the handset (Picture 2)
1 Open the battery compartment.
2 Insert the supplied rechargeable NiMH batteries respecting the polarity (+ and -).
3 Close the battery compartment.
4 Leave the handset on the base unit for 15 hours before use.
1.3 Installing the charger (Only for TE-5732, TE-5733) (Picture 3)
1 Plug one end of the adaptor in the power outlet and the other end into the adaptor jack at the bottom of the charger.!!! The
mains power must be close and easy accesible.
1.4 Keys / LED’s
Handset (Picture 4)
1.5 Icons descriptions
* For this feature to work, subscribe to the caller ID from the network operator. A subscription fee may be payable.
2 Using the telephone
2.1 Switching the handset on/off
1 Press and hold the On/Off key (I) until the display turns on. The handset will search the base.
2 Press and hold the On/Off key (I) for 5 seconds. The display will go off.
2.2 Changing the menu language
1 Press Menu (D), scroll down (J) to [handset] and press Menu (D) to confirm.
2 Scroll down to [language] and press Menu (D).
3 Press up or down to select the preferred language and press menu (D) to confirm.
2.3 Receiving a telephone call
Press talk (E) to answer the call, or simply lift up the handset from the charger to answer the call. Press End call (I) to finish the call.
2.4 Making a telephone call
Press talk (E). When there is the dial tone, dial the number.
2.5 Call from the redial list
The last 10 entries dialed are stored in the redial list.
1 Press redial (M) to open the redial list.
2 Press up (C) or down (J) to scroll through the list.
3 Press talk (E) to dial the displayed entry. Press End call (I) to return to standby.
3 Date and time
3.1 Set the date
1 Press menu (D). Scroll down to [date-time] and press menu (D) to confirm. The display shows date set.
2 Press menu (D) to select.
3 Enter the date (e.g. 12-08 for 12th of August) and press menu (D) to confirm.
3.2 Set the time
1 Press menu (D) , scroll down to [date time] and press menu (D) to confirm.
2 Scroll down to [clock set] and press menu (D).
3 Enter the time in 24 hour format (e.g. 18--30 for 6.30pm) and press menu (D) to confirm.
4 Phonebook store a name and number
1 Press menu (D). Scroll down to [phonebook].
2 Press menu (D) to select. The display show [add entry]
3 Press menu (D) to select. The display shows [name?]
4 Enter the name using the alphanumerical keypad and press menu (D). The display shows [number?].
5 Enter the number and press menu (D). The display shows [melody1]
6 Press up (C) or down (J) to select the required ringer melody and press menu (D). the display shows [add entry]
7 Enter the next name and number entry that needs to be stored in the phonebook or press end call (I) to return to standby.
To dial a number from the phonebook. Press the phonebook key (H), press up (C) or down (J) to scroll and press talk (E). The number
will be dialed automatically.
This product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of the R&TTE directive 1999/5/EC. The
Declaration of conformity can be found on: www.tristar.eu
In deze beknopte handleiding treft u een korte uitleg aan over het installeren en gebruiken van uw telefoon. Als u de beschikking wilt
hebben over alle informatie over dit product, dan kunt u de volledige gebruiksaanwijzing downloaden van onze website www.tristar.eu.
1 Hoe te beginnen
1.1 Het installeren van de basis (Afbeelding 1)
Installeer hem als volgt:
1 Steek de adapter in een stopcontact en sluit de kabel aan op de aansluiting aan de achterkant van de basis!!! Het
stopcontact dient dichtbij en gemakkelijk bereikbaar te zijn.
2 Sluit een kant van het telefoonsnoer aan op de wandcontactdoos en het andere eind op de connector aan de achterkant van
de basis.
3 3Leid de snoeren van de telefoonaansluiting en de adapter door de geleidingen zoals getoond in afbeelding 1A.
1.2 Het installeren van de handset (Afbeelding 2)
1 Open het batterijvak.
2 Plaats de meegeleverde herlaadbare NiMH batterijen met inachtneming van de polariteit (+ en -).
3 Sluit het batterijvak.
4 Laat de handset voor gebruik gedurende 15 uur op de basiseenheid.
1.3 Het installeren van de oplader (Uitsluitend voor TE-5732, TE-5733)
(Afbeelding 3)
1 Steek de adapter in een stopcontact en sluit de kabel aan op de aansluiting voor de adapter aan de onderkant van de lader!!!
Het stopcontact dient dichtbij en gemakkelijk bereikbaar te zijn.
1.4 Toetsen / LED's
Handset (Afbeelding 4)
1.5 Omschrijving iconen
* Deze functie werkt alleen met een abonnement op belleridentificatie. Het kan zijn dat hiervoor apart moet worden betaald.
2 Gebruik van de telefoon
2.1 In-/uitschakelen van de handset
1 Houd de aan-/uittoets (I) ingedrukt totdat het scherm aan gaat. De handset zoekt contact met de basis.
2 Houd de aan-/uittoets (I) gedurende 5 seconden ingedrukt. Het scherm gaat uit.
2.2 Wijzigen van de taal van het menu
1 Druk Menu (D), rol naar beneden (J) naar [handset] en druk Menu (D) om de keuze te bevestigen.
2 Rol naar beneden naar [taal] en druk Menu (D).
3 Rol naar boven of beneden om de gewenste taal te selecteren en druk Menu (D) om de keuze te bevestigen.
2.3 Het aannemen van een telefoongesprek
Druk opnemen (E) om het gesprek aan te nemen of neem gewoon de handset van de lader om het gesprek aan te nemen.
Druk gesprek beëindigen (I) om het gesprek te beëindigen.
2.4 Het voeren van een telefoongesprek
Druk de toets voor opnemen (E). Kies zodra u de kiestoon hoort het nummer.
2.5 Bellen van de herhaallijst
De laatste 10 nummers die zijn gekozen worden opgeslagen in de herhaallijst.
1 Druk herhalen (M) om de herhaallijst te openen.
2 Druk op (C) of neer (J) om door de lijst te rollen.
3 Druk de toets voor opnemen (E) om het weergegeven nummer te kiezen. Druk gesprek beëindigen (I) om terug te keren naar stand-
by.
3 Datum en tijd
3.1 Instellen van de datum.
1 Druk menu (D). Rol naar beneden naar [datum-tijd] en druk menu (D) om de keuze te bevestigen. Het scherm geeft de ingestelde
tijd weer.
2 Druk menu (D) om te selecteren.
3 Voer de datum in (bijv. 12-08 voor 12 augustus) en druk menu (D) om de keuze te bevestigen.
3.2 Instellen van de tijd
1 Druk Menu (D), rol naar beneden naar [datum tijd] en druk Menu (D) om de keuze te bevestigen.
2 Rol naar beneden naar [klok instellen] en druk Menu (D).
3 Voer de tijd in in 24-uursformaat (bijv. 18--30 voor 6.30 's avonds) en druk menu (D) om de keuze te bevestigen.
4 Opslaan naam en nummer in telefoonboek
1 Druk menu (D). Rol naar beneden naar [telefoonboek]
2 Druk menu (D) om te selecteren. Het scherm geeft weer: [post toevoegen].
3 Druk menu (D) om te selecteren. Het scherm geeft weer: [naam?].
4 Voer de naam in m.b.v. het alfanumerieke toetsenbord en druk menu (D). Het scherm geeft weer: [nummer?].
5 Voer het nummer in en druk menu (D). Het scherm geeft weer: [melodie1].
6 Druk op (C) of neer (J) om de gewenste beltoon en druk Menu (D) . Het scherm geeft weer: [Post toevoegen].
7 Voer de volgende naam en het volgende nummer in die u in het telefoonboek wilt opslaan of druk gesprek beëindigen (I) om terug
te keren naar stand-by.
Het kiezen van een nummer uit het telefoonboek. Druk de toets voor het telefoonboek (H), druk op (C) of neer (J) om het gewenste
nummer te selecteren en druk de toets voor opnemen (E). Het nummer wordt automatisch gekozen.
Dit product voldoet aan de belangrijkste eisen en andere relevante voorzieningen van de richtlijn eindapparatuur voor radio- en telecom-
municatie 1999/5/EC. U treft de verklaring van conformiteit aan op: www.tristar.eu
Vous trouverez dans ce petit guide une explication rapide de la méthode d’installation et d’utilisation de votre téléphone. Si vous désirez
trouver toutes les informations sur ce produit, il vous est possible de télécharger le guide d’utilisateur complet depuis notre site internet
www.tristar.eu.
1 Pour commencer
1.1 Installation de la base (Image 1)
Procédez comme suit pour l’installation :
1 Branchez une extrémité de l’adaptateur à une prise de secteur et l’autre extrémité dans la prise de l’adaptateur à l’arrière
de la base. !!! La prise de secteur doit être à proximité et facilement accessible.
2 Branchez une extrémité du cordon du téléphone à la prise de téléphone murale et l’autre extrémité sous la base.
3 Mettez les cordons du téléphone et d’alimentation CA dans les rainures de la base tel affiché sur l'image 1A.
1.2 Installation du combiné (Image 2)
1 Ouvrez le compartiment des piles.
2 Insérez les piles rechargeables NiMH fournies en respectant la polarité (+ et -).
3 Refermez le compartiment des piles.
4 Laissez le combiné sur la base pendant 15 heures avant l’utilisation.
1.3 Installation du chargeur (Uniquement pour TE-5732, TE-5733) (Image 3)
1 Branchez une extrémité de l’adaptateur à une prise de secteur et l’autre extrémité dans la prise de l’adaptateur au bas du
chargeur !!! La prise de secteur doit être à proximité et facilement accessible.
1.4 Touches / DEL
Combiné (Image 4)
1.5 Descriptions des Icones
* Pour que cette fonction soit opérationnelle, souscrivez à l’ID d’appel entrant de l’opérateur du réseau. Des frais de souscription peu-
vent être redevables.
2 Utilisation du téléphone
2.1 Allumer/Eteindre le combiné
1 Maintenez la touche Marche/Arrêt (I) enfoncée jusqu’à ce que l’écran s’allume. Le combiné recherchera la base.
2 Maintenez la touche Marche/Arrêt (I) enfoncée pendant 5 secondes. L’écran s’éteindra.
2.2 Changer la langue du menu
1 Appuyez sur Menu (D), défilez vers le bas (J) jusqu’à [combiné] et appuyez sur Menu (D) pour valider.
2 Défilez vers le bas sur [langue] et appuyez sur Menu (D).
3 Appuyez vers le haut ou bas pour sélectionner la langue préférée et appuyez sur menu (D) pour valider.
2.3 Réception d’un appel téléphoniquel
Appuyez sur ‘Appel’ (E) pour répondre à l’appel ou levez simplement le combiné du chargeur pour répondre à l’appel.
Appuyez sur ‘Fin d’appel (I) pour terminer l’appel.
2.4 Effectuer un appel téléphonique
Appuyez sur ‘Appel’ (E).Lorsque la tonalité est entendue, composez le numéro.
2.5 Appel de la liste de Rappel
Les 10 derniers numéros composés sont mémorisées dans la liste de rappel.
1 Appuyez sur ‘Rappel’ (M) pour ouvrir la liste de rappel.
2 Appuyez vers haut (C) ou bas (J) pour faire défiler la liste.
3 Appuyez sur ‘Appel’ (E). pour composer le numéro affiché. Appuyez sur ‘Fin d’appel’ (I) pour revenir en veille.
3 Date et heure
3.1 Réglage de la date
1 Appuyez sur menu (D). Faites défiler vers le bas [date-heure] et appuyez sur menu (D) pour valider. L’écran affiche le format de
la date.
2 Appuyez sur menu (D) pour sélectionner.
3 Saisissez la date (ex : 12-08 pour le 12 Août) et appuyez sur menu (D) pour valider.
3.2 Réglage de l’heure
1 Appuyez sur Menu (D), faites défiler vers le bas sur [date heure] et appuyez sur Menu (D) pour valider.
2 Faites défiler vers le bas sur [réglage d’heure] et appuyez sur Menu (D).
3 Saisissez l’heure en format de 24 heures (ex : 18--30 pour 18h30) et appuyez sur menu (D) pour valider.
4 Mémorisation d’un nom et numéro dans le répertoire
1 Appuyez sur menu (D). Faites défiler vers le bas sur [répertoire].
2 Appuyez sur menu (D) pour sélectionner. L’écran affiche [ajouter contact]
3 Appuyez sur menu (D) pour sélectionner. L’écran affiche [nom ?]
4 Saisissez le nom en utilisant le pavé alphanumérique et appuyez sur menu (D). L’écran affiche [numéro ?]
5 Saisissez le numéro et appuyez sur menu (D). L’écran affiche [mélodie1]
6 Appuyez vers le haut (C) ou bas (J) pour sélectionner la mélodie de sonnerie souhaitée et appuyez sur menu (D), l’écran affiche
[ajouter contact]
7 Saisissez le nom et le numéro suivants qui doivent être mémorisés dans le répertoire et appuyez sur ‘Fin d'appel’ (I) pour revenir
sur veille.
Pour composer un numéro du répertoire Appuyez sur la touche Répertoire (H), appuyez vers le haut (C) ou bas (J) pour faire défiler et
appuyez sur 'Appel' (E). Le numéro sera automatiquement composé.
Cet appareil est conforme aux conditions requises et autres provisions en vigueur de la Directive R & TTE 19999/5/CE. La Déclaration
de conformité peut être trouvée sur : www.tristar.eu
In diesem kurzen Handbuch finden Sie eine kurze Erklärung, wie Sie Ihr Telefon installieren und benutzen. Wenn Sie alle Informationen
zu diesem Produkt lesen möchten, können Sie den vollständigen Benutzerleitfaden von unserer Internetseite, www.tristar.eu, herunter-
laden.
1 Erste Schritte
1.1 Installation der Basisstation (Bild 1)
Zur Installation gehen Sie folgendermaßen vor:
1 Stecken Sie ein Ende des Adapters in die Netzsteckdose und das andere Ende in die Adpaterbuchse an der Rückseite der
Basisstation. !!! Das Netz muss in der Nähe und einfach zugänglich sein.
2 Schließen Sie ein Ende des Telefonkabels an die Wand-Telefondose und das andere Ende an den Boden der Basisstation
an.
3 Stecken Sie das Telefon- und das Wechselstrom-(AC)-Kabel in die Führungen der Basisstation, wie gezeigt in Abbildung
1A.
1.2 Installation des Handgeräts (Abbildung 2)
1 Öffnen Sie das Batteriefach.
2 Legen Sie die gelieferten, wiederaufladbaren NiMH-Batterien unter Berücksichtigung der Polarität (+ und -) ein.
3 Schließen Sie das Batteriefach.
4 Lassen Sie das Handgerät vor der Verwendung für 15 Stunden in der Basisstation.
1.3 Installation des Ladegeräts (nur für TE-5732, TE-5733) (Abbildung 3)
1 Stecken Sie ein Ende des Adapters in die Netzsteckdose und das andere Ende in die Adapterbuchse am Boden des
Ladegeräts !!! Das Netz muss in der Nähe und einfach zugänglich sein.
1.4 Tasten / LEDs
Handgerät (Abbildung 4)
1.5 Beschreibung der Symbole
Icon Meaning
Flashes to indicate an incoming external call
External call in progress
Flashes to indicate an incoming internal call
Internal call in progress
3-way call in progress or transfer an external call to another handset registered to the base
Eco mode is ON
Flashes to indicate new voicemail messages received Off when there is no voicemail messages
Indicates signal strength Flashes when handset is not registered to the base or if it goes out of range
Press
down
Slide
MENU
OK
LNR
R
A
B
D
C
E
F
G
H
I
J
K
L
M
1
2
3
4
ENGLISH
A Earpiece speaker
BDisplay
C Up key
D Menu / OK / Mute key
ETalk key
F */Pulse to Tone dialling/Keylock
G Recall key
H Phonebook / delete / back key
I End call / Menu Exit / handset On/Off key
J Down / Enter calls list key
K # / Pause key
L Internal call key
A Redial key
Menu is opened
Phone book is opened
Flashes to indicate new calls list entries received*
Answered call (when viewing the Calls list)*
Unanswered call (when viewing the Calls list)*
Keypad is locked
Displayed number is longer than 12 digits
Battery power level
Icoon Betekenis
Knippert om een inkomend extern gesprek aan te geven.
Extern gesprek is bezig.
Knippert om een inkomend intern gesprek aan te geven.
Intern gesprek is bezig.
3-weggesprek bezig of overdragen van een extern gesprek naar een andere op de basis geregistreerde
handset.
Eco-stand is uit.
Knippert om aan te geven dat er nieuwe voicemailberichten zijn ontvangen; Uit als er geen
voicemailberichten zijn.
NEDERLANDS
A Luidspreker
B Beeldscherm
CToetsop
D Toets menu / OK / Dempen
E Toets voor opnemen
F */Wisselen van puls- naar toonkiezen/
Vergrendelen toetsen
G Geheugentoets
H Toets voor telefoonboek / verwijderen / terug
I Toets voor beëindigen gesprek / Verlaten menu /
handset aan/ uit
J Toets neer / ga naar gesprekkenlijst
K # / pauzetoets
L Toets voor intern gesprek
M Herhaaltoets
Geeft de signaalsterkte aan. Knippert wanneer de handset niet is geregistreerd bij de basis of buiten bereik is.
Menu wordt geopend
Telefoonboek wordt geopend
Knippert om aan te geven dat er nieuwe posten op de lijst met gesprekken zijn*
Beantwoord gesprek (in de lijst met gesprekken)*
Niet beantwoord gesprek (in de lijst met gesprekken)*
Toetsenbord vergrendeld
Weergegeven nummer is langer dan 12 cijfers
Niveau batterij
Icone Signification
Clignote pour signaler un appel entrant externe
Appel externe en cours
Clignote pour signaler un appel entrant interne
Appel interne en cours
Conférence à 3 en cours ou transfert d’un appel externe vers un autre combiné mémorisé sur la base.
FRANÇAIS
A Ecouteur micro
B Ecran
CTouche Haut
D Menu / OK/Touche Sourdine
E Touche d’appel
F */Composition pulsation à tonalité/Verrouillage
de touche
G Touche de Rappel
H Touche Répertoire/Supprimer/Retour
I Touche Fin d’appel/Quitter le menu/Marche/Arrêt
du combiné
J Touche Bas/Accès liste d’appels
K Touche #/Pause
L Touche appel interne
M Touche Rappel
L’Eco mode est en MARCHE
Clignote pour signaler de nouveaux messages vocaux reçus. Arrêté lorsqu'aucun message vocal.
Signale la puissance de signal. Clignote lorsque le combiné n’est pas mémorisé sur la base ou lorsqu’il est
hors de portée.
Le menu est ouvert
Le répertoire est ouvert
Clignote pour signaler la liste de nouveaux appels entrants reçus’.
Appel répondu (lors de la visualisation de la liste des Appels)*
Appel manqués (lors de la visualisation de la liste des Appels)*
Le pavé est bloqué
Le numéro affiché est plus long que 12 chiffres.
Niveau de puissance de la batterie
Symbol Bedeutung
Blinkt, um ein eingehenden externen Anruf anzuzeigen
Externer Anruf
DEUTSCH
A Hörmuschel-Lautsprecher
BDisplay
C Taste Aufwärts
D Menu / OK / Taste Stumm
E Sprechtaste
F */Impuls zu Tonwahl/Tastenverriegelung
G Rückruftaste
H Telefonbuch / löschen / Taste Zurück
I Anruf beenden / Menü verlassen / Taste
Handgerät Ein / Aus
J Abwärts / Taste Anrufliste eingeben
K# / Pausentaste
LInterne Ruftaste
M Taste Wahlwiederholung

Vraag over de Topcom TE-5733?

Wanneer u een vraag heeft over de "Topcom TE-5733" kunt u die hier stellen. Zorg voor een duidelijke omschrijving van uw probleem zodat andere gebruikers en/of de redactie u van een passend antwoord kunnen voorzien.

Koop gerelateerde producten:

Product specificaties

Prestatie
Soort DECT-telefoon
Antwoordapparaat yes
Type ringtone Monofoon
Compatibel met GAP: yes
Design
Kleur van het product Zwart
Montagewijze Bureau
Ouderentelefoon -
Telefoonfuncties
Luidspreker   yes
Aantal handsets mogelijk 4
Capaciteit telefoonboek 50 entries
Oproep-management
Nummerherkenning yes
Conferentiegesprek mogelijk yes
Aantal items in belgeschiedenis 40
Opnieuw bellen yes
Beheerfuncties
Navigatietoets yes
Wekker yes
Volumeregeling Digitaal
Beeldscherm
Ingebouwd display yes
Beeldscherm   LCD
Backlight display   yes
Backlight-kleur Blauw
Poorten & interfaces
Draadloze verbindingen -
Energie
Gesprekstijd 6
Standby tijd 120
Certificaten
Energy Star-certificaat -
Gewicht en omvang
Gewicht   260 g
Breedte verpakking 70 mm
Diepte verpakking 165 mm
Hoogte verpakking 146 mm
Gewicht verpakking   344 g
Inhoud van de verpakking
Inclusief basisstation yes
Gebruikershandleiding yes
Aantal handsets inclusief -

Gerelateerde producten: