TriStar TE-5851 handleiding

TriStar TE-5851

Bekijk hier de TriStar TE-5851 handleiding. Het bekijken en downloaden van deze Dect/voip-telefoon handleiding is geheel gratis.

Merk
TriStar
Model
TE-5851
Product
Dect/voip-telefoon
Taal
Nederlands, Engels, Duits, Frans, Spaans, Italiaans, Zweeds, Portugees, Deens, Pools, Noors, Fins, Turks
Bestandstype
PDF
Ultra S1200C & Ultra Outdoor 2010C www.topcom.net This product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of the R&TTE directive 1999/5/EC. The Declaration of conformity can be found on: http://www.topcom.net/cedeclarations.asp MD7300356
Ultra S1200C & Ultra Outdoor 2010C
1
1 Getting started
Thank you for purchasing this TOPCOM product. This product has been
designed and assembled with utmost care for you and the environment.
Because we at TOPCOM like to think of the future of our planet and our
children, we aim to do our best to help saving the environment. This is why
we decided to reduce the number of pages of our user guides and product
manuals. In this short manual provided with your TOPCOM device you can
find a brief explanation of how to install and use your TOPCOM device. If
you would still like to discover all the features of your new TOPCOM device,
please visit our website (www.topcom.net) where you can download the
complete user manual in your language. By doing this TOPCOM hopes to
do its share to make our planet a better place, but we can only succeed with
your help!
2 Installation
2.1 Commissioning the charger
Perform the following steps:
Plug the mains adapter into a 230 V socket. Plug the connector into
the adapter jack on the bottom of the charger.
2.2 Inserting rechargeable battery pack into a cordless
handset
1. Open the battery compartment.
2. Line up the battery connector with the jack inside the handset and
push the connector in until it clicks into place. Tug gently on the wires
to make sure the battery pack is securely connected.
3. Close the battery compartment.
4. To charge the batteries for the first time, place the handset on the
charging station for 15 hours. The charging indicator icon on the
handset will scroll to indicate the charging.
3 Controls and menu structure
3.1 Keys / LED’s
Handset
3.2 Menu structure
The handset has an easy-to-use menu structure. Every menu opens a list
of options. To open the main menu, press the menu key when
the handset is on and in standby mode. Press the up or down
key to scroll through to the menu option you want. The instructions in
this user guide show the key symbols and the position number on the device
overview. Then press the menu key again to open other options
or to confirm the setting that is displayed.
Exit menu or go up a menu level
Press escape key ESC to go to the previous menu option.
You can press the ESC key at any time to cancel and return to standby
mode. If you do not press any key for 20 seconds, the handset automatically
reverts to standby mode.
4 Handset - registration and operation
4.1 Registering the handset
Hold down the paging key on the base station for more than 5 seconds
until the message counter display on the base station begins to flash with
‘’-‘’.
Registration mode on the base station is now activated for approx.
3 minutes. You must perform the following steps to register a handset:
1. Press .
2. Press or repeatedly, select ‘REGISTRATION’.
3. Press to confirm.
4. Press or repeatedly, select ‘REGISTER’.
5. Press to confirm.
6. Enter the base station PIN code (system PIN, default 0000) and
press .
The handset will now search for the base station and register when it
has found it. Following successful registration, the display shows
standby mode and the handset name and number.
4.2 Powering up (Set up mode)
At the first insertion of the battery or after a reset operation, the handset
shall enter the set up mode.
1. WELCOME’ is shown for the first seconds followed by the country
setting menu.
2. Press to confirm.
3. Use or to select the country.
4. Press to confirm.
5. Press again to confirm or press the escape key ESC
to go back.
6. Use or to select the language
7. Press to confirm.
8. Enter the date and press to confirm.
9. Enter the time and press to confirm.
4.3 Switching the handset on/off
1. Press the on/off key until the display turn on.
2. To switch off the handset, hold down the on/off key for
more than 5 seconds until the device switches off.
4.4 Menu language selection
The telephone has 14 menu languages, to set the language, proceed as
follows:
1. Press .
2. Press or repeatedly, select ‘HS SETTINGS’.
3. Press to confirm.
4. Press or repeatedly, select ‘LANGUAGE’.
5. Press to confirm.
The language setting appears in the display
6. Press or repeatedly, select the desired language.
Press to confirm.
4.5 Making calls
4.5.1 External calls
1. Press .
The call symbol appears in the display.
2. When you hear the dialling tone, dial the number you want.
The number appears in the display and is dialled.
3. To end the call, press .
4.6 Answering a call
The handset starts to ring during an incoming external or internal call.
All registered handsets ring when there is an incoming call.
The call symbol flashes in the display.
The caller's number appears in the display if you have caller ID
(CLIP). Contact your telephone line provider for more information.
The caller's name is also shown in the display if the number is stored
with the name in the phone book or if the network transmits the name
along with the phone number.
1. Press to answer the call.
2. To end the call, press .
4.7 Activate / deactivate hands free mode
This function allows you to make a call without having to hold the handset
in your hand.
1. Press during a call to activate hands free mode.
2. Press again to deactivate hands free mode.
4.8 Setting the loudspeaker volume
Press or during the call to adjust the loudspeaker volume.
You can choose between 5 different settings. :
5 Phone book
You can store 200 numbers (up to 24 digits long) with an associated name
(up to 12 characters long) in the phone book.
5.1 Save a new entry in the phone book by the phonebook
menu
1. Press .
2. To add a new entry, press the menu key and select ‘NEW
ENTRY’ with .
•‘ENTER NAME’ appears in the display. Enter the name using the
alphanumeric keys.
3. Press and enter the telephone number.
4. Press to store the entry in the phonebook or press
ESC to cancel without saving the entry.
5.2 Finding and calling a number in the phone book
1. Press .
2. Enter the initial letters of the name using the alphanumeric keys.
The first name in the list with these letters appears in the display.
3. Press or repeatedly to scroll through the other
numbers in the phone book.
4. Call the subscriber found: the desired number is highlighted. Press
.
1 Om te beginnen
Hartelijk dank voor de aankoop van dit TOPCOM-toestel. Dit product is met
uiterste zorg voor u en het milieu ontworpen en gemonteerd. Bij TOPCOM
zijn we begaan met de toekomst van onze planeet en onze kinderen, en
daarom doen we ons uiterste best om het milieu te sparen. We hebben om
die reden besloten het aantal pagina's van onze gebruikershandleidingen
en producthandleidingen te beperken. In deze korte handleiding die bij uw
TOPCOM-toestel wordt geleverd, wordt kort uitgelegd hoe u uw TOPCOM-
toestel moet installeren en gebruiken. Als u alle functies van uw nieuwe
TOPCOM-toestel wilt ontdekken, raden wij u aan om naar onze website te
gaan (www.topcom.net); daar kunt u de volledige gebruikershandleiding in
uw taal downloaden. Op die manier hoopt TOPCOM een bijdrage aan een
betere toekomst voor onze planeet te leveren, maar dat kan alleen met uw
hulp!
2 Installatie
2.1 De lader in gebruik nemen
Voer de volgende stappen uit:
Steek de netstroomadapter in een stopcontact van 230 V. Steek de
stekker in de adapteraansluiting aan de onderkant van de lader.
2.2 De oplaadbare batterij in een draadloze handset steken
1. Open het batterijgedeelte.
2. Plaats de batterijstekker bij de aansluiting in de handset en druk de
stekker naar binnen totdat deze op zijn plaats klikt. Trek voorzichtig
aan de draden om te controleren of de batterij goed is aangesloten.
3. Sluit het batterijvak.
4. Als u de batterijen voor het eerst oplaadt, moet u de handset
15 uur in het laadstation opladen. Het laadsymbool op de handset
knippert om aan te geven dat de batterijen worden opgeladen.
3 Bedieningen en menustructuur
3.1 Toetsen / Leds
Handset
3.2 Menustructuur
De handset heeft een eenvoudige menustructuur. Elk menu bevat een
aantal opties. Als u het hoofdmenu wilt openen, drukt u op de menutoets
terwijl de handset is ingeschakeld en in de stand-bymodus
staat. Druk op de toets omhoog of omlaag om naar de
gewenste menuoptie te gaan. Bij de instructies in deze
gebruikershandleiding staan de toetssymbolen en het positienummer op
het overzicht van het toestel. Druk daarna nog een keer op de menutoets
om andere opties te openen of om de weergegeven instelling te
bevestigen.
Sluit het menu af of ga naar een hoger menuniveau
Druk op de toets ESC om naar de vorige menuoptie te gaan.
U kunt altijd op de toets ESC drukken om een handeling te annuleren
en terug naar de stand-bymodus te gaan. Als u 20 seconden lang niet op
een toets drukt, gaat de handset terug naar de stand-bymodus.
4 Handset – aanmelden en gebruiken
4.1 De handset aanmelden
Houd de toets Paging op het basisstation langer dan 5 seconden
ingedrukt, totdat de display met de berichtenteller op het basisstation begint
te knipperen met ‘ ’-‘ ’.
De aanmeldmodus op het basisstation is nu ongeveer 3 minuten actief. U
moet de volgende stappen uitvoeren om een handset aan te melden:
1. Druk op .
2. Druk herhaaldelijk op of en selecteer ‘AANMELDEN
(REGISTRATION).
3. Druk op om te bevestigen.
4. Druk herhaaldelijk op of en selecteer ‘AANMELDEN
(REGISTER).
5. Druk op om te bevestigen.
6. Voer de pincode van het basisstation in (pincode systeem; standaard
0000) en druk op .
De handset zoekt het basisstation en meldt zich aan als het
basisstation is gevonden. Als de aanmelding is gelukt, staat de stand-
bymodus, samen met de naam en het nummer van de handset, op
de display.
4.2 Inschakelen (modus voor instellen)
Als u de batterij voor het eerst plaatst of een reset hebt uitgevoerd, gaat de
handset in de modus voor instellen.
1. WELKOM (WELCOME) wordt enkele seconden weergegeven,
gevolgd door het instellingenmenu voor het land.
2. Druk op om te bevestigen.
3. Druk op of om het land te selecteren.
4. Druk op om te bevestigen.
5. Druk nog een keer op om te bevestigen of druk op de
toets ESC om terug te gaan.
6. Gebruik of om de taal te selecteren
7. Druk op om te bevestigen.
8. Voer de datum in en druk op om te bevestigen.
9. Voer de tijd in en druk op om te bevestigen.
4.3 De handset aan- en uitzetten
1. Druk op de aan/uit-toets totdat de display wordt
ingeschakeld.
2. Als u de handset wilt uitschakelen, houdt u de aan/uit-toets
langer dan 5 seconden ingedrukt, totdat het toestel wordt
uitgeschakeld.
4.4 Menu voor taal selecteren
De telefoon heeft 14 menutalen. U kunt de gewenste taal als volgt instellen:
1. Druk op .
2. Druk herhaaldelijk op of en selecteer ‘HS. INSTEL.
(HS SETTINGS).
3. Druk op om te bevestigen.
4. Druk herhaaldelijk op of en selecteer ‘TAAL
(LANGUAGE)..
5. Druk op om te bevestigen.
Het taalinstelling wordt op de display weergegeven:
6. Druk herhaaldelijk op of en selecteer de gewenste taal.
Druk op om te bevestigen.
4.5 Oproepen maken
4.5.1 Externe oproep
1. Druk op .
Het oproepsymbool verschijnt op de display.
2. Als u de kiestoon hoort, kunt u het gewenste nummer kiezen.
Het nummer wordt op de display weergegeven en wordt gekozen.
3. Als u de oproep wilt beëindigen, drukt u op .
4.6 Een oproep beantwoorden
De handset rinkelt bij een inkomende externe of interne oproep.
Alle aangemelde handsets rinkelen bij een inkomende oproep.
Het oproepsymbool knippert op de display.
Het nummer van de beller wordt op de display aangegeven, als u
nummerweergave hebt. Neem contact op met uw
telefoonmaatschappij voor meer informatie. De naam van de beller
wordt ook op de display weergegeven als het nummer met naam in
het telefoonboek is opgeslagen of als het netwerk de naam samen
met het telefoonnummer verzendt.
1. Druk op om de oproep te beantwoorden.
2. Als u de oproep wilt beëindigen, drukt u op .
4.7 De handenvrije modus activeren/deactiveren
Met deze functie kunt u bellen zonder dat u de handset in uw hand hoeft te
houden.
1. Druk op tijdens een oproep om de handenvrije modus te
activeren.
2. Druk nog een keer op om de handenvrije modus uit te
schakelen.
4.8 Het volume van de luidspreker instellen
Druk tijdens de oproep op of om het volume van de
luidspreker aan te passen. U kunt uit 5 verschillende instellingen kiezen. :
5 Telefoonboek
U kunt 200 nummers (van maximaal 24 cijfers) met een bijbehorende naam
(van maximaal 12 tekens) in het telefoonboek opslaan.
5.1 Een nieuwe invoer in het telefoonboek via het
telefoonboekmenu opslaan
1. Druk op .
2. Als u een nieuwe invoer wilt toevoegen, drukt u op de menutoets
en selecteert u ‘NWE GEGEVENS’ (NEW ENTRY) met
.
•‘NAAM INVOEREN (ENTER NAME) wordt op de display
weergegeven. Voer de naam in met de alfanumerieke toetsen.
3. Druk op en voer het telefoonnummer in.
4. Druk op om de invoer in het telefoonboek op te slaan of
druk op ESC om te annuleren zonder de invoer op te slaan.
5.2 Een nummer in het telefoonboek zoeken en bellen
1. Druk op .
2. Voer de eerste letters van de naam met de alfanumerieke toetsen in.
De eerste naam in de lijst met deze letters wordt op de display
weergegeven.
3. Druk herhaaldelijk op of om de andere nummers in het
telefoonboek te bekijken.
4. Bel de gevonden abonnee: het gewenste nummer is gemarkeerd.
Druk op .
1 Avant de commencer
Nous vous remercions d'avoir choisi ce produit TOPCOM. Cet appareil a
été conçu et monté avec le plus grand soin pour répondre à vos besoins et
dans le respect de l'environnement. Soucieux de l'avenir de notre planète
et de nos enfants, nous tentons de faire le maximum pour préserver
l'environnement. C'est la raison pour laquelle nous avons réduit le nombre
de pages de nos manuels d'utilisation et de nos guides de produits. Dans
ce petit manuel fourni avec votre appareil TOPCOM, vous trouverez un
résumé du mode d'installation et d'utilisation de celui-ci. Toutefois, si vous
souhaitez découvrir toutes les fonctionnalités de votre nouvel appareil
TOPCOM, vous pouvez visiter notre site web (www.topcom.net) et
télécharger le manuel d'utilisation complet dans votre langue. De cette
manière, TOPCOM espère contribuer à la préservation de notre planète,
mais nous ne pouvons y arriver sans votre aide !
2Installation
2.1 Mise en service du chargeur
Procédez comme suit :
Insérez l'adaptateur secteur dans une prise de 230 V. Branchez le
connecteur à la prise de l'adaptateur située sous le chargeur.
2.2 Mise en place du bloc de piles rechargeables dans le
combiné sans fil
1. Ouvrez le compartiment à piles.
2. Alignez le connecteur de piles et la prise située à l'intérieur du
combiné et branchez-y le connecteur jusqu'à ce qu'un déclic
retentisse. Tirez légèrement sur les fils pour vous assurer que le bloc
de piles est correctement connecté.
3. Refermez le compartiment à piles.
4. Pour charger les piles pour la première fois, placez le combiné sur la
station de charge pendant 15 heures. L'indicateur de charge défile
sur le combiné pour indiquer le chargement.
3 Commandes et structure du menu
3.1 Touches/voyants
Combiné
3.2 Structure du menu
Le combiné intègre une structure de menu très conviviale. Chaque menu
aboutit à une série d'options. Pour accéder au menu principal, appuyez sur
la touche Menu lorsque le combiné est allumé et en mode de
veille. Appuyez sur la touche Haut ou sur la touche Bas pour
faire défiler le menu et sélectionner l'option souhaitée. Les instructions
contenues dans ce manuel d'utilisation indiquent les symboles des touches
et leur numéro sur le schéma de l'appareil. Appuyez de nouveau sur la
touche Menu pour accéder à d'autres options ou pour valider le
réglage affiché.
Sortie du menu ou retour à un niveau de menu précédent
Appuyez sur la touche d'échappement ESC pour revenir à l'option de
menu précédente.
Vous pouvez utiliser à tout moment la touche ESC pour annuler une
action et revenir en mode de veille. Si vous n'appuyez sur aucune touche
pendant 20 secondes, le combiné repasse automatiquement en mode de
veille.
4 Combiné - Enregistrement et fonctionnement
4.1 Enregistrement du combiné
Maintenez la touche Paging de la station de base enfoncée pendant
plus de 5 secondes jusqu'à ce que le compteur de messages de la station
de base se mette à clignoter comme suit : « »-« ».
Le mode d'enregistrement sur la station de base s'active pendant
approximativement 3 minutes. Pour enregistrer un combiné, procédez
comme suit :
1. Appuyez sur la touche .
2. Appuyez plusieurs fois sur la touche ou et sélectionnez
«ANNONCER» (REGISTRATION).
3. Appuyez sur pour confirmer.
4. Appuyez plusieurs fois sur la touche ou pour
sélectionner «SOUSCRIRE» (REGISTER).
5. Appuyez sur pour confirmer.
6. Saisissez le code PIN de la station de base (code PIN du système,
par défaut '0000') et appuyez sur la touche .
Le combiné recherche la station de base et s'enregistre lorsqu'il l'a
trouvée. Une fois l'enregistrement terminé, l'écran indique le mode de
veille, ainsi que le nom et le numéro du combiné.
4.2 Mise sous tension (Mode Configuration)
Lors de la première insertion des piles ou après une réinitialisation, le
combiné passe en mode Configuration.
1. «BIENVENUE» (WELCOME) s'affiche pendant les premières
secondes, suivi du menu de configuration du pays.
2. Appuyez sur pour confirmer.
3. Utilisez la touche ou pour sélectionner votre pays.
4. Appuyez sur pour confirmer.
5. Appuyez de nouveau sur pour confirmer ou sur la touche
d'échappement ESC pour revenir en arrière.
6. Utilisez la touche ou pour sélectionner votre langue.
7. Appuyez sur pour confirmer.
8. Saisissez la date et appuyez sur pour confirmer.
9. Saisissez l'heure et appuyez sur pour confirmer.
4.3 Mise en/hors service du combiné
1. Appuyez sur la touche Marche/Arrêt jusqu'à ce que
l'écran s'allume.
2. Pour désactiver le combiné, appuyez sur la touche Marche/
Arrêt et maintenez-la enfoncée pendant plus de
5 secondes jusqu'à ce que l'appareil s'éteigne.
4.4 Sélection de la langue du menu
Ce téléphone propose 14 langues de menu. Pour configurer la langue,
procédez comme suit :
1. Appuyez sur la touche .
2. Appuyez plusieurs fois sur la touche ou et sélectionnez
«CONF.COMBINE» (HS SETTINGS).
3. Appuyez sur pour confirmer.
4. Appuyez plusieurs fois sur ou et sélectionnez
«LANGUE» (LANGUAGE).
5. Appuyez sur pour confirmer.
Le paramétrage de la langue apparaît à l'écran.
6. Appuyez plusieurs fois sur ou et sélectionnez la langue
désirée.
Appuyez sur pour confirmer.
4.5 Composition d'un appel
4.5.1 Appel externe
1. Appuyez sur .
Le symbole d'appel apparaît à l'écran.
2. Lorsque vous entendez la tonalité, composez le numéro désiré.
Le numéro apparaît à l'écran et est composé.
3. Pour terminer l'appel, appuyez sur .
4.6 Prise d'un appel
Le combiné se met à sonner lors d'un appel entrant externe ou interne.
Tous les combinés enregistrés sonnent lors d'un appel entrant.
Le symbole d'appel clignote sur l'écran.
Le numéro de l'appelant s'affiche à l'écran si vous bénéficiez du
service de présentation du numéro (CLIP). Contactez votre opérateur
téléphonique pour en savoir davantage. Le nom de l'appelant
s'affiche également à l'écran s'il est mémorisé dans le répertoire ou si
le réseau transmet le nom avec le numéro de téléphone.
1. Appuyez sur pour prendre l'appel.
2. Pour terminer l'appel, appuyez sur .
4.7 Activation/désactivation du mode Mains-libres
Cette fonction vous permet de passer un appel sans avoir à tenir le
combiné.
1. Appuyez sur lors d'un appel pour activer le mode
Mains-libres.
2. Appuyez de nouveau sur pour désactiver le mode Mains-
libres.
4.8 Réglage du volume du haut-parleur
Appuyez sur ou lors d'un appel pour modifier le volume du
haut-parleur. Vous pouvez choisir parmi 5 réglages différents. :
5 Répertoire
Vous pouvez mémoriser 200 numéros (de 24 chiffres maximum) et les
associer à un nom (de 12 caractères maximum) dans le répertoire.
5.1 Mémorisation d'une nouvelle entrée dans le répertoire par
le menu Répertoire
1. Appuyez sur .
2. Pour ajouter une nouvelle entrée, appuyez sur la touche Menu
et sélectionnez «NOUV. ENTREE» (NEW ENTRY) avec
la touche .
•«ENTRER NOM» (ENTER NAME) s'affiche à l'écran. Saisissez le
nom à l'aide des touches alphanumériques.
3. Appuyez sur et saisissez le numéro de téléphone.
4. Appuyez sur pour mémoriser l'entrée dans le répertoire
ou appuyez sur ESC pour annuler sans sauvegarder celle-ci.
5.2 Recherche et appel d'un numéro du répertoire
1. Appuyez sur .
2. Saisissez les premières lettres du nom à l'aide des touches
alphanumériques.
Le premier nom de la liste commençant par ces lettres s'affiche à
l'écran.
3. Appuyez plusieurs fois sur ou pour faire défiler les
autres numéros du répertoire.
4. Appel de l'abonné trouvé : Le numéro désiré est mis en surbrillance.
Appuyez sur .
1 Erste Schritte
Vielen Dank, dass Sie sich zum Kauf dieses Produkts von TOPCOM
entschieden haben. Dieses Produkt wurde mit der höchsten Sorgfalt für Sie
und die Umwelt entwickelt und hergestellt. Da wir uns bei TOPCOM über
die Zukunft unseres Planeten und unserer Kinder Gedanken machen, tun
wir unser Bestes, um die Umwelt zu schützen. Daher haben wir uns
entschieden, die Seitenzahl unserer Bedienungsanleitungen und
Produkthandbücher zu reduzieren. In dem kurzen Handbuch, das Ihrem
TOPCOM-Gerät beiliegt, finden Sie eine kurze Anleitung zur Installation
und Bedienung Ihres TOPCOM-Gerätes. Wenn Sie gerne mehr über die
Funktionen Ihres neuen TOPCOM-Gerätes erfahren möchten, besuchen
Sie uns bitte im Internet (www.topcom.net). Dort können Sie die
vollständige Bedienungsanleitung in Ihrer Sprache herunterladen. Hiermit
möchte TOPCOM seinen Anteil dazu leisten, unseren Planeten Erde etwas
besser zu machen, doch das gelingt nur mit Ihrer Hilfe!
2 Installation
2.1 Inbetriebnahme des Ladegerätes
Gehen Sie bitte folgendermaßen vor:
Stecken Sie das Netzteil in eine 230-V-Steckdose. Stecken Sie den
Netzteilstecker in die entsprechende Anschlussbuchse an der
Unterseite des Ladegerätes.
2.2 Einlegen der Akkus in das schnurlose Mobilteil
1. Öffnen Sie das Akkufach.
2. Verbinden Sie den Akkustecker mit der Buchse im Mobilteil und
achten Sie darauf, dass der Stecker einrastet. Überprüfen Sie den
sicheren Anschluss des Akkusatzes durch vorsichtiges Ziehen an
den Kabeln.
3. Schließen Sie das Akkufach.
4. Für das erstmalige Aufladen der Akkus setzen Sie das Mobilteil für 15
Stunden auf die Ladestation. Der Ladevorgang wird durch das
blinkende Akkuladesymbol am Mobilteil angezeigt.
3 Bedienelemente und Menüstruktur
3.1 Tasten/LEDs
Mobilteil
3.2 Menüstruktur
Das Mobilteil verfügt über eine bedienerfreundliche Menüstruktur. Jedes
Menü öffnet eine Liste mit Optionen. Um das Hauptmenü aufzurufen,
drücken Sie die Menütaste , wenn das Mobilteil eingeschaltet ist
und sich im Standby-Modus befindet. Drücken Sie die Nach-oben-Taste
oder die Nach-unten-Taste , um zur gewünschten Menüoption
zu blättern. In den Handlungsanweisungen dieser Bedienungsanleitung
werden die Symbole der Tasten sowie die jeweilige Positionsnummer der
Geräteübersicht gezeigt. Drücken Sie anschließend erneut die Menütaste
, um weitere Optionen aufzurufen oder die angezeigte
Einstellung zu bestätigen.
Menü verlassen oder eine Menüebene zurückgehen
Um zur vorherigen Menüoption zu gelangen, drücken Sie die ESC-Taste
. Zum Abbrechen und Zurückkehren in den Standby-Modus können Sie
jederzeit die ESC-Taste drücken. Wenn Sie 20 Sekunden lang keine
Taste drücken, kehrt das Mobilteil automatisch in den Standby-Modus
zurück.
4 Anmeldung und Bedienung des Mobilteils
4.1 Mobilteil anmelden
Halten Sie die Paging-Taste an der Basisstation für mind. 5 Sekunden
gedrückt, bis das Nachrichtenzähler-Display an der Basisstation zu blinken
beginnt (' '-' ').
Die Basisstation befindet sich nun ca. 3 Minuten lang im Anmeldemodus.
Zur Anmeldung des Mobilteils gehen Sie nun folgendermaßen vor:
1. Drücken Sie .
2. Drücken Sie mehrmals oder und wählen Sie
"ANMELDEN" (REGISTRATION).
3. Bestätigen Sie mit .
4. Drücken Sie mehrmals oder und wählen Sie
"ANMELDEN" (REGISTER).
5. Bestätigen Sie mit .
6. Geben Sie die PIN-Nummer der Basisstation (System PIN;
standardmäßig 0000) ein und drücken Sie .
Das Mobilteil sucht nun nach der Basisstation und meldet sich dort
an. Nach erfolgreicher Anmeldung zeigt das Display den Standby-
Modus sowie Name und Nummer des Mobilteils an.
4.2 Einschalten (Einstellmodus)
Nach dem erstmaligen Einlegen des Akkus oder nach einem Zurücksetzen
der Einstellungen befindet sich das Mobilteil im Einstellmodus.
1. Zunächst erscheint für einige Sekunden die Anzeige
"WILLKOMMEN" (WELCOME), gefolgt vom Menü für die
Ländereinstellung.
2. Bestätigen Sie mit .
3. Drücken Sie oder , um das Land auszuwählen.
4. Bestätigen Sie mit .
5. Bestätigen Sie erneut mit oder drücken Sie die Escape-
Taste ESC , um zum Menü zurückzukehren.
6. Drücken Sie oder , um die Sprache auszuwählen.
7. Bestätigen Sie mit .
8. Geben Sie das Datum ein und bestätigen Sie mit .
9. Geben Sie die Uhrzeit ein und bestätigen Sie mit .
4.3 Mobilteil ein- und ausschalten
1. Drücken Sie die EIN-/AUS-Taste , bis das Display
erscheint.
2. Um das Mobilteil auszuschalten, halten Sie die EIN-/AUS-Taste
mind. 5 Sekunden lang gedrückt, bis sich das Gerät
ausschaltet.
4.4 Auswahl der Menüsprache
Das Telefon verfügt über 14 verschiedene Menüsprachen. Zur Einstellung
Ihrer Menüsprache gehen Sie bitte folgendermaßen vor:
1. Drücken Sie .
2. Drücken Sie mehrmals oder und wählen Sie "MOBILT
EINST" (HS SETTINGS).
3. Bestätigen Sie mit .
4. Drücken Sie mehrmals oder und wählen Sie
"SPRACHE" (LANGUAGE).
5. Bestätigen Sie mit .
Das Spracheinstellungsmenü erscheint im Display.
6. Drücken Sie mehrmals oder , um die gewünschte
Sprache auszuwählen.
Bestätigen Sie mit .
4.5 Anrufen
4.5.1 Externe Anrufe
1. Drücken Sie .
Das Anrufsymbol erscheint im Display.
2. Wenn Sie den Wählton hören, wählen Sie die gewünschte
Rufnummer.
Die Rufnummer erscheint im Display und wird gewählt.
3. Um das Gespräch zu beenden, drücken Sie .
4.6 Einen Anruf annehmen
Bei einem eingehenden externen oder internen Anruf beginnt das Mobilteil
zu klingeln.
Alle angemeldeten Mobilteile klingeln bei einem eingehenden Anruf.
Das Anrufsymbol blinkt im Display.
Die Rufnummer des Anrufers erscheint im Display, sofern Sie über
Anruferkennung (CLIP) verfügen. Für weitere Informationen setzen
Sie sich bitte mit Ihrem Netzanbieter in Verbindung. Ferner wird der
Name des Anrufers im Display angezeigt, wenn die Nummer
zusammen mit dem Namen im Telefonbuch gespeichert ist oder
wenn das Netzwerk den Namen zusammen mit der Telefonnummer
überträgt.
1. Um den Anruf anzunehmen, drücken Sie .
2. Um das Gespräch zu beenden, drücken Sie .
4.7 Aktivieren/Deaktivieren des Freisprechmodus
Diese Funktion ermöglicht Ihnen zu telefonieren, ohne das Mobilteil in der
Hand halten zu müssen.
1. Um den Freisprechmodus zu aktivieren, drücken Sie während des
Gesprächs .
2. Um den Freisprechmodus zu deaktivieren, drücken Sie erneut
.
4.8 Einstellen der Lautsprecherlautstärke
Um die Lautsprecherlautstärke einzustellen, drücken Sie während des
Gesprächs oder . Sie können zwischen 5 verschiedenen
Einstellungen wählen:
5 Telefonbuch
Im Telefonbuch können Sie 200 Rufnummern (bis zu 24 Ziffern Länge) mit
jeweils einem zugehörigen Namen (bis zu 12 Zeichen Länge) speichern.
5.1 Speichern eines neuen Telefonbucheintrags über das
Telefonbuchmenü
1. Drücken Sie .
2. Um einen neuen Eintrag hinzuzufügen, drücken Sie die Menütaste
, wählen Sie "NEUER EINTRAG" (NEW ENTRY) und
bestätigen mit .
‘Im Display erscheint "NAME EINGEBEN" (ENTER NAME). Geben
Sie den Namen mit Hilfe der alphanumerischen Tasten ein.
3. Drücken Sie und geben Sie die Telefonnummer ein.
4. Drücken Sie , um den Eintrag im Telefonbuch zu
speichern, oder drücken Sie ESC , um ohne zu speichern
abzubrechen.
5.2 Eine Rufnummer im Telefonbuch suchen und anrufen
1. Drücken Sie .
2. Geben Sie die ersten Buchstaben des gewünschten Namens mit
Hilfe der alphanumerischen Tasten ein.
Der erste Name in der Liste mit diesen Buchstaben wird im
Display angezeigt.
3. Drücken Sie wiederholt oder , um durch die anderen
Rufnummern des Telefonbuchs zu blättern.
4. Gefundenen Teilnehmer anrufen: Die gewünschte Rufnummer ist
markiert. Drücken Sie .
1 Introducción
Gracias por adquirir este producto de TOPCOM. Este producto ha sido
diseñado y montado teniendo el máximo cuidado para con usted y el medio
ambiente. En TOPCOM, nos gusta pensar en el futuro de nuestro planeta
y nuestros hijos, por lo que hacemos lo que está en nuestras manos para
ayudar a conservar el medio ambiente. Por esta razón, hemos decidido
reducir el número de páginas de nuestras guías del usuario, así como de
nuestros manuales de producto. En este pequeño manual que se le facilita
junto con su dispositivo de TOPCOM, podrá encontrar una breve
descripción de cómo instalarlo y utilizarlo. No obstante, si desea conocer
todas las características de su nuevo dispositivo de TOPCOM, visite
nuestra página web (www.topcom.net), donde podrá descargar el manual
del usuario completo en su idioma. Gracias a esta opción, TOPCOM
espera contribuir a la mejora de nuestro mundo, ¡aunque solo podremos
lograrlo con su ayuda!
2 Instalación
2.1 Puesta en servicio del cargador
Lleve a cabo los siguientes pasos:
Conecte el adaptador de corriente a la toma de 230 V. Enchufe el
adaptador de corriente al conector para el adaptador de corriente de
la parte inferior del cargador.
2.2 Colocación de la batería en el terminal inalámbrico
1. Abra el compartimiento de las pilas.
2. Alinee el conector de la batería con el conector del interior del
terminal y empuje el conector hasta que quede correctamente
ajustado. Tire suavemente de los cables para asegurarse de que la
batería quede correctamente colocada.
3. Cierre el compartimento de las pilas.
4. Para cargar las pilas por primera vez, coloque el terminal en la
estación de carga durante 15 horas. El icono indicador de carga
del terminal se encenderá y apagará para indicar que se está
cargando la batería.
3 Controles y estructura de menú
3.1 Teclas / LED
Terminal (Handset)
3.2 Estructura de menú
La estructura de menú del terminal es muy fácil de manejar. Cada menú da
acceso a una lista de opciones. Para abrir el menú principal, pulse la tecla
de menú con el terminal encendido y en el modo de espera.
Pulse la tecla arriba o la tecla abajo para desplazarse hasta
la opción de menú que desee. En las instrucciones de este manual de
usuario se muestran tanto los símbolos de las teclas como los números de
ubicación de los mismos en la vista general del dispositivo. A continuación
pulse la tecla de menú para seleccionar más opciones o para
confirmar el ajuste seleccionado.
Salir del menú o retroceder un nivel en el menú
Para volver a la opción de menú anterior, pulse la tecla de escape ESC .
Para cancelar la selección y volver al modo de espera se puede pulsar en
cualquier momento la tecla ESC . Si no se pulsa ninguna tecla durante
20 segundos, el terminal vuelve automáticamente al modo de espera.
4 Registro y manejo del terminal
4.1 Registro del terminal
Mantenga pulsada la tecla de búsqueda de la estación base durante
más de 5 segundos hasta que la pantalla del contador de mensajes de la
estación base comience a parpadear con ‘ ’-‘ ’.
El modo de registro de la estación base se mantiene activado
aproximadamente 3 minutos a partir de este momento. Para registrar un
nuevo terminal, proceda como sigue:
1. Pulse .
2. Pulse o repetidamente y seleccione «BUSCANDO»
(REGISTRATION).
3. Pulse para confirmar.
4. Pulse o repetidamente y seleccione «REGISTRAR»
(REGISTER).
5. Pulse para confirmar.
6. Introduzca el código PIN de la estación base (PIN del sistema, por
defecto «0000») y pulse .
El terminal buscará ahora la estación base y se registrará en ella al
encontrarla. Tras haber realizado el registro correctamente, en la
pantalla se indica el modo de espera y se muestran el nombre y el
número del terminal.
4.2 Encendido (modo de ajuste)
Tras haber introducido la batería por primera vez o tras una operación de
restauración, el terminal entrará en modo de ajuste.
1. Se mostrará el mensaje «BIENVENIDO» (WELCOME) durante los
primeros segundos seguido del menú de ajuste del país.
2. Pulse para confirmar.
3. Use o para seleccionar el país.
4. Pulse para confirmar.
5. Vuelva a pulsar para confirmar o pulse la tecla de escape
ESC para volver atrás.
6. Use o para seleccionar el idioma
7. Pulse para confirmar.
8. Introduzca la fecha y pulse para confirmar.
9. Introduzca la hora y pulse para confirmar.
4.3 Encender / apagar el terminal
1. Pulse la tecla de encendido / apagado hasta que se
encienda la pantalla.
2. Para apagar el terminal, mantenga pulsada la tecla de encendido /
apagado hasta que el dispositivo se apague.
4.4 Seleccionar el idioma del menú
El teléfono dispone de 14 idiomas del menú. Siga estos pasos para definir
el idioma que desee:
1. Pulse .
2. Pulse o repetidamente y seleccione
«CONF. TELEF.» (HS SETTINGS).
3. Pulse para confirmar.
4. Pulse o repetidamente y seleccione «IDIOMA»
(LANGUAGE).
5. Pulse para confirmar.
El idioma configurado aparecerá en la pantalla.
6. Pulse o repetidamente y seleccione el idioma
deseado.
Pulse para confirmar.
4.5 Realizar llamadas
4.5.1 Llamadas externas
1. Pulse .
Aparecerá el símbolo de llamada en la pantalla.
2. Marque el número deseado cuando oiga el tono de línea disponible.
El número aparece en pantalla y se marca.
3. Para finalizar la llamada, pulse .
4.6 Aceptar una llamada
Al recibir llamadas externas o internas, el terminal suena.
Todos los terminales registrados suenan cuando se recibe una
llamada.
El símbolo de llamada parpadea en la pantalla.
El número de teléfono de la persona que llama aparecerá en la
pantalla si dispone del servicio de identificación de llamada (CLIP). Si
desea más información, póngase en contacto con su operador de
telefonía. También se mostrará en la pantalla el nombre del
interlocutor si dicho número está almacenado junto con el nombre en
la agenda de teléfonos o si la red transmite el nombre junto con el
número de teléfono.
1. Pulse para aceptar la llamada.
2. Para finalizar la llamada, pulse .
4.7 Activar / desactivar la función de manos libres
Esta función permite hablar por teléfono sin necesidad de coger el terminal.
1. Pulse durante una llamada para activar el modo de manos
libres.
2. Pulse de nuevo para desactivar el modo de manos libres.
4.8 Ajustar el volumen del altavoz
Pulse o durante la llamada para ajustar el volumen del
altavoz. Puede elegir entre 5 ajustes distintos. :
5 Agenda
En la agenda se pueden guardar hasta 200 números de teléfono
(de hasta 24 cifras) con un nombre cada uno (de hasta 12 caracteres).
5.1 Guardar una entrada nueva en la agenda mediante el
menú Agenda
1. Pulse .
2. Para añadir una nueva entrada, pulse la tecla Menú y
seleccione «NUEVA ENTRADA» (NEW ENTRY) con .
‘En la pantalla aparecerá «INTROD. NOMBRE» (ENTER NAME).
Introduzca el nombre con el teclado alfanumérico.
3. Pulse e introduzca el número de teléfono.
4. Pulse para guardar la entrada en la agenda o pulse
ESC para cancelar sin guardar la entrada.
5.2 Buscar un número de teléfono en la agenda y llamar
1. Pulse .
2. Introduzca las primeras letras del nombre con el teclado
alfanumérico.
En la pantalla aparecerá el primer nombre de la lista que contenga
esas letras.
3. Pulse o repetidamente para desplazarse por los
demás números de la agenda.
4. Cuando aparezca el número que desea en la pantalla y esté
marcado, pulse .
1 Förberedelser
Tack för att du köpt den här TOPCOM-produkten. Denna produkt har
utformats och monterats med största omsorg om dig och om miljön.
Eftersom vi på TOPCOM är måna om vår planets framtid och våra barn
strävar vi efter att göra vårt bästa för att hjälpa till att rädda miljön. Det är
därför vi har beslutat att minska antalet sidor i våra bruksanvisningar och
produkthandböcker. I denna korta bruksanvisning som följer med din
TOPCOM-enhet hittar du en kort beskrivning av hur du installerar och
använder din TOPCOM-enhet. Om du ändå vill upptäcka alla funktioner i
din nya TOPCOM-enhet kan du besöka vår webbplats (www.topcom.net)
där du kan ladda ner den fullständiga användarhandboken på ditt språk.
TOPCOM hoppas på detta sätt dra vårt strå till stacken för att göra vår
planet till en bättre plats, men vi behöver din hjälp för att lyckas!
2 Installation
2.1 Förbereda laddaren
Genomför följande steg:
Koppla adaptern till ett 230 V-uttag. Koppla kontakten till
adapteruttaget på undersidan av laddaren.
2.2 Placera de uppladdningsbara batterierna i den sladdlösa
handenheten
1. Öppna batterifacket.
2. Koppla samman batterikontakten med uttaget inuti handenheten och
tryck på kontakten så att den klickar på plats. Dra försiktigt i kablarna
för att försäkra dig om att batterierna är säkert anslutna.
3. Stäng batterifacket.
4. När du ska ladda batterierna för första gången placerar du
handenheten i laddningsstationen i 15 timmar.. Laddningsindikatorn
på handenheten skiftar för att visa att enheten laddas.
3 Reglage och menystruktur
3.1 Knappar/lysdioder
Handenhet
3.2 Menystruktur
Handenheten har en menystruktur som är enkel att använda. I varje meny
finns en lista med alternativ. För att öppna huvudmenyn trycker du på
menyknappen när handenheten är påslagen och i vänteläge.
Tryck på uppknappen eller nedknappen för att bläddra till
önskat menyalternativ. Instruktionerna i denna användarhandbok visar
knappsymbolerna och nummerplacering i produktöversikten. Tryck på
menyknappen igen för att visa fler alternativ eller för att bekräfta
den visade inställningen.
Lämna menyn eller gå upp en nivå i meny
Tryck på escape-knappen ESC för att återgå till föregående
menyalternativ.
Du kan när som helst trycka på ESC för att avbryta och återgå till
vänteläge. Om du inte trycker på någon knapp inom 20 sekunder, återgår
handenheten automatiskt till standbyläge.
4 Handenhet – registrering och funktion
4.1 Registrera handenheten
Håll sökknappen på basenheten nedtryckt i 5 sekunder tills displayen
med meddelanderäknaren på basenheten börjar att blinka " "-
"".
Registreringsläget på basenheten är nu aktiverat i cirka 3 minuter. Du
måste genomföra följande steg för att registrera handenheten:
1. Tryck på .
2. Tryck på eller upprepade gånger, välj "REGISTRERA"
(REGISTRATION).
3. Tryck på för att bekräfta.
4. Tryck på eller upprepade gånger, välj "REGISTRERA"
(REGISTER).
5. Tryck på för att bekräfta.
6. Ange basenhetens PIN-kod (system PIN-kod, förvald "0000") och
tryck på .
Handenheten söker i detta läge efter basenheten och signalerar när
den hittas. Efter slutförd registrering visar displayen vänteläge,
handenhetens namn och nummer.
4.2 Att ladda upp (Inställningsläge)
Första gången batteriet sätts in efter att en funktion har återställts, ska
handenheten gå in i inställningsläget.
1. "VÄLKOMMEN" (WELCOME) visas under några sekunder och följs
av menyn för landsinställningar.
2. Tryck på för att bekräfta.
3. Använd eller för att välja land.
4. Tryck på för att bekräfta.
5. Tryck på igen för att bekräfta eller tryck på escape-
knappen ESC för att gå tillbaka.
6. Använd eller för att välja språk.
7. Tryck på för att bekräfta.
8. Välj datum och tryck på för att bekräfta.
9. Välj tid och tryck på för att bekräfta.
4.3 Sätta på och stänga av handenheten
1. Tryck på av-/påknappen tills displayen slås på.
2. Stäng av handenheten genom att hålla av-/påknappen
nedtryckt i mer än 5 sekunder tills den stängs av.
4.4 Meny för språkval
Telefonen har 14 menyspråk. För att ställa in en språk utför du följande:
1. Tryck på .
2. Tryck på eller upprepade gånger, välj "INSTÄLLN
LUR" (HS SETTINGS).
3. Tryck på för att bekräfta.
4. Tryck på eller upprepade gånger och välj "SPRÅK"
(LANGUAGE).
5. Tryck på för att bekräfta.
Språkinställningen visas på displayen.
6. Tryck på eller upprepade gånger och välj önskat språk.
Tryck på för att bekräfta.
4.5 Ringa samtal
4.5.1 Externa samtal
1. Tryck på .
Samtalssymbolen visas på displayen.
2. När du hör kopplingstonen slår du önskat nummer.
Numret visas på displayen och rings upp.
3. För att avsluta samtalet trycker du på .
4.6 Besvara ett samtal
Handenheten ringer vid ett internt eller externt inkommande samtal.
Alla registrerade handenheter ringer vid ett inkommande samtal.
Samtalssymbolen visas på displayen.
Uppringarens telefonnummer anges på displayen om du har
nummerpresentation (CLIP). Kontakta din telefonoperatör för mer
information. Uppringarens namn visas också på displayen om numret
finns lagrat tillsammans med namnet i telefonboken eller om
nätverket sänder namnet tillsammans med telefonnumret.
1. Tryck på för att svara på samtalet.
2. För att avsluta samtalet trycker du på .
4.7 Aktivera/inaktivera handsfree-läge
Med den här funktionen kan du ringa ett samtal utan att hålla i handenheten.
1. Tryck på under ett samtal för att aktivera handsfree-läget.
2. Tryck på igen för att inaktivera handsfree-läget.
4.8 Ställa in högtalarvolymen
Tryck på eller under samtalet för att justera högtalarvolymen.
Du kan välja mellan 5 olika inställningar. :
5 Telefonbok
Du kan lagra 200 nummer (upp till 24 siffror långa) med tillhörande namn
(upp till 12 tecken långa) i telefonboken.
5.1 Spara en ny post i telefonboken via telefonboksmenyn
1. Tryck på .
2. För att lägga till en post trycker du på menyknappen och
väljer "NY POST" (NEW ENTRY) med .
•"SKRIV NAMN" (ENTER NAME) visas på displayen. Ange namnet
med hjälp av de alfanumeriska knapparna.
3. Tryck på och ange telefonnumret.
4. Tryck på för att lagra posten i telefonboken eller på
ESC för att avbryta utan att spara posten.
5.2 Hitta och ringa upp ett nummer i telefonboken
1. Tryck på .
2. Ange begynnelsebokstäverna i namnet med hjälp av de
alfanumeriska knapparna.
Det första namnet i listan med dessa bokstäver visas på displayen.
3. Tryck på eller upprepade gånger för att söka efter
andra nummer i telefonboken.
4. Ring den funna mottagaren: när du har markerat det önskade numret
trycker du på .
1 Sådan kommer du i gang
Tak, fordi du valgte dette TOPCOM-produkt. Dette produkt er udviklet og
samlet med den størst mulige omtanke for dig og for miljøet. Da vi her hos
TOPCOM tænker på vores børns og planetens fremtid, gør vi vores bedste
for at skåne miljøet. Dette er grunden til, at vi har besluttet at reducere
antallet af sider i vores brugervejledninger og produktmanualer. I denne
korte vejledning, der følger med din TOPCOM-enhed, finder du en kort
forklaring på, hvordan du installerer og bruger din TOPCOM-enhed. Hvis
du alligevel skulle have lyst til at lære mere om alle funktionerne på din nye
TOPCOM-enhed, kan du besøge vores websted (www.topcom.net), hvor
du kan downloade en komplet brugervejledning på dit sprog. På denne
måde håber TOPCOM på at kunne bidrage til at gøre vores planet til et
bedre sted, men det kan vi kun med din hjælp!
2Installation
2.1 Ibrugtagning af opladeren
Udfør følgende trin:
Sæt adapteren i en 230 V stikkontakt. Sæt stikket i opladerens
bøsning i bunden af opladeren.
2.2 Isætning af genopladelig batteripakke i et trådløst
håndsæt
1. Åbn batterikammeret.
2. Sæt batterikonnektoren med stikket i håndsættet og skub
konnektoren ind, indtil den klikker på plads. Træk forsigtigt i
ledningerne for at sikre dig, at batteriet er ordentligt tilsluttet.
3. Luk batterirummet.
4. Når batterierne oplades første gang, skal du lade håndsættet stå i
baseenheden i 15 timer. Ikonet for opladning håndsættet ruller
for at angive, at enheden oplader.
3 Taster og menustruktur
3.1 Taster/lysdioder
Håndsæt
3.2 Menustruktur
Håndsættet har et brugervenligt menusystem. Alle menuer åbner en række
valgmuligheder. Tryk på menutasten for at åbne hovedmenuen,
når håndsættet er tændt og i standbytilstand. Tryk på tasterne op
eller ned for at rulle til det menupunkt, du ønsker. Anvisningerne i
denne brugervejledning viser tastsymbolerne og positionsnummeret på
enhedsillustrationen. Tryk derefter på menutasten igen for at
åbne andre valgmuligheder eller for at bekræfte den viste indstilling.
Forlad menuen eller gå et menuniveau op
Tryk på tasten ESC for at gå til det forrige menupunkt.
Du kan trykke på tasten ESC på et hvilket som helst tidspunkt for at
annullere eller gå tilbage til standby. Hvis du ikke trykker på nogen tast i 20
sekunder, vender håndsættet automatisk tilbage til standby.
4 Håndsæt - registrering og betjening
4.1 Registrering af håndsættet
Hold håndsætsøgetasten på basestationen nede i mere end
5 sekunder, indtil beskedtælleren på basestationen begynder at blinke med
‘’-‘’.
Registreringstilstand på basestationen aktiveres nu i ca. 3 minutter.
Du skal udføre følgende trin for at registrere håndsættet:
1. Tryk på .
2. Tryk på eller gentagne gange, og vælg ‘´REGISTRER
(REGISTRATION).
3. Tryk på for at bekræfte.
4. Tryk på eller gentagne gange, og vælg ‘´REGISTRER
(REGISTER).
5. Tryk på for at bekræfte.
6. Indtast basestationens PIN-kode (base PIN-kode: standard 0000) og
tryk på .
Håndsættet søger nu efter basestationen og registrerer, når
basestationen er fundet. Efter korrekt registrering viser displayet
standby samt håndsættets navn og nummer.
4.2 Sådan tændes håndsættet (indstillingstilstand)
Når batterierne først isættes eller efter at håndsættet er nulstillet, skal
håndsættet indstilles.
1. VELKOMMEN (WELCOME) vises i nogle få sekunder, hvorefter
landeindstillingsmenuen vises.
2. Tryk på for at bekræfte.
3. Brug eller til at vælge det ønskede land.
4. Tryk på for at bekræfte.
5. Tryk på igen for at bekræfte eller tryk på tasten ESC
for at gå tilbage.
6. Brug eller til at vælge det ønskede sprog.
7. Tryk på for at bekræfte.
8. Indtast datoen, og tryk på for at bekræfte.
9. Indtast tiden, og tryk på for at bekræfte.
4.3 Sådan sættes håndsættet på on/off
1. Tryk på on/off-tasten , indtil displayet tændes.
2. Håndsættet slukkes ved at holde on/off-tasten nede i mere
end 5 sekunder, indtil enheden slukkes.
4.4 Menuen Sprogvalg
Telefonen har 14 menusprog. Sproget indstilles som vist nedenfor:
1. Tryk på .
2. Tryk på eller gentagne gange, og vælg ‘´HS-INDST.
(HS SETTINGS).
3. Tryk på for at bekræfte.
4. Tryk på eller gentagne gange, og vælg ‘SPROG
(LANGUAGE).
5. Tryk på for at bekræfte.
Det indstillede sprog vises på displayet.
6. Tryk på eller gentagne gange for at vælge det ønskede
sprog.
Tryk på for at bekræfte.
4.5 Sådan fortager du telefonopkald
4.5.1 Eksterne opkald
1. Tryk på .
Opkaldssymbolet vises på displayet.
2. Når du hører opkaldstonen, skal du indtaste det ønskede
telefonnummer.
Nummeret vises på displayet, og der ringes til det.
3. Tryk på for at afslutte opkaldet.
4.6 Besvarelse af opkald
Ved et internt eller eksternt indgående opkald begynder håndsættet at
ringe.
Alle registrerede håndsæt ringer ved indgående opkald.
Opkaldssymbolet blinker på displayet.
Telefonnummeret på den, der ringer op, vises på displayet, hvis du
har nummervisningstjeneste (CLIP). Kontakt din teleudbyder for at få
flere oplysninger. Den opkaldendes navn vises på displayet, hvis
nummeret er gemt sammen med navnet i telefonbogen eller hvis det
sendes af netværket sammen med telefonnummeret.
1. Tryk på for at besvare opkaldet.
2. Tryk på for at afslutte opkaldet.
4.7 Aktivering/deaktivering af håndfri-tilstanden
Denne funktion giver dig mulighed for at foretage et opkald uden at skulle
holde håndsættet i hånden.
1. Tryk på under et opkald for at aktivere håndfri-tilstanden.
2. Tryk på igen for at deaktivere håndfri-tilstanden.
4.8 Indstilling af lydstyrken på højttaleren
Tryk på eller under opkaldet for at justere lydstyrken på
højttaleren. Du kan vælge imellem fem forskellige indstillinger. :
5 Telefonbog
Du kan lagre op til 200 numre (på op til 24 tegn) med et tilknyttet navn (på
op til 12 tegn) i telefonbogen.
5.1 Gem en ny kontaktperson i telefonbogen vha.
telefonbogsmenuen
1. Tryk på .
2. Tryk på menutasten for at tilføje en kontaktperson og
vælg ‘NY POST (NEW ENTRY) med .
•‘INDTAST NAVN (ENTER NAME) vises på displayet. Indtast navnet
med de alfanumeriske taster.
3. Tryk på og indtast telefonnummeret.
4. Tryk på for at gemme kontaktpersonen i telefonbogen,
eller tryk på tasten ESC for at annullere uden at gemme posten.
5.2 Lokalisering af og opkald til et nummer i telefonbogen
1. Tryk på .
2. Indtast de første bogstaver i navnet med de alfanumeriske taster.
Det første navn i listen med disse bogstaver vises i displayet.
3. Tryk på eller gentagne gange for at rulle igennem de
andre numre i telefonbogen.
4. Kald funden deltager: det ønskede nummer er fremhævet. Tryk på
.
1 Komme i gang
Takk for at du valgte dette produktet fra TOPCOM. Dette produktet er
konstruert og montert med omtanke for deg og miljøet. Fordi vi i TOPCOM
tenker på fremtiden for miljøet og våre barn, prøver vi å gjøre vårt beste for
å verne miljøet. Derfor har vi besluttet å redusere antall sider i
brukerveiledninger og brukerhåndbøker for produktene. I denne korte
brukerhåndboken som følger med ditt TOPCOM-produkt finner du en kort
forklaring av hvordan du installerer og bruker TOPCOM-apparatet. Hvis du
vil vite mer om alle funksjonene og egenskapene til det nye TOPCOM-
produktet, kan du gå til vårt webområde (www.topcom.net), hvor du kan
laste ned den fullstendige brukerhåndboken på ditt eget språk. På denne
måten håper vi i TOPCOM at vi kan bidra til å verne om miljøet, men vi kan
bare lykkes med din hjelp!
ENGLISH
For the Outdoor 2010C handset you don’t have to insert the
batteries, because these are already placed inside. Turn on
the handset by pressing the power key at the bottom of the
handset (see also the sticker on the handset bottom).
1. Display
2. Answering machine / mute key
3. Escape key
4. Up key
5. Right key / call list key
6. Hang-up / on/off key
7. Alphanumeric keys
8. Ringer off / pause key
9. Redial key
10. Microphone
11. Handsfree key
12. Internal key
13. Keypad lock key
14. Answer call / flash key
15. Down key
16. Left key / phonebook
17. Menu / OK key
18. Event LED
You can only register this handset on a Ultra SR1250/
Outdoor 2010 base station.
If you want to change the volume while in hands free
mode, press or several times.
1
8
3
2
5
6
7
4
9
11
15
10
12
13
14
16
17
18
1
8
3
2
5
6
7
4
9
11
15
10
12
13
14
16
17
18
17
4
15
17
3
3
17
4
15
17
4
15
17
17
17
4
15
17
17
3
4
15
17
17
17
6
6
17
4
15
17
4
15
17
4 15
17
14
6
14
6
14
14
4
15
4
15
The volume is adjusted in the same way in hands free
mode.
NEDERLANDS
Bij de Outdoor 2010C-handset hoeft u geen batterijen te plaat-
sen, de batterijen zitten al in het toestel. Schakel de handset
in door op de aan/uit-toets op de onderkant van de handset te
drukken (zie ook de sticker op de onderkant van de handset).
1. Display
2. Toets antwoordapparaat /
microfoon uit
3. Toets Escape
4. Toets Omhoog
5. Toets rechts / toets oproeplijst
6. Toets ophangen / aan-uit
7. Alfanumerieke toetsen
8. Toets belgeluid uit / pauze
9. Nummerherhalingstoets
10. Microfoon
11. Toets Handenvrij
12. Toets intern
13. Toets voor
toetsenbordvergrendeling
14. Toets oproep beantwoorden /
Flash
15. Toets Omlaag
16. Toets links / telefoonboek
17. Toets Menu / OK
18. Led gebeurtenis
U kunt deze handset alleen aanmelden op een Ultra
SR1250/Outdoor 2010-basisstation.
16
17
17
17
17
3
16
4
15
14
17
4 15
3
3
17
4
15
17
4
15
17
17
17
4
15
17
17
3
4
15
17
17
17
6
6
17
4
15
17
4
15
17
4 15
17
14
6
Als u het volume wilt aanpassen in de handenvrije modus,
drukt u meerdere keren op of .
Het volume kan in de handenvrije modus op dezelfde
manier worden aangepast.
FRANÇAIS
Pour le combiné Outdoor 2010C, vous ne devez pas
introduire de piles, celles-ci étant déjà mises en place.
Allumez le combiné en appuyant sur la touche
d'alimentation située sous le combiné (voir également
l'autocollant placé sous le combiné).
1. Écran
2. Touches Répondeur/Sourdine
3. Touche Échappement
4. Touche Haut
5. Touche Droite/Liste d'appels
6. Touche Fin d'appel/Marche-Arrêt
7. Touches alphanumériques
8. Touche Désactivation sonnerie/
Pause
9. Touche Rappel
10. Micro
11. Touche Mains-libres
12. Touche Interne
13. Touche de verrouillage du
clavier
14. Touche Réponse/Flash
15. Touche Bas
16. Touche Gauche/Répertoire
17. Touche Menu/OK
18. Voyant Événement
Vous ne pouvez enregistrer ce combiné que sur une
station de base Ultra SR1250/Outdoor 2010.
14
6
14
14
4
15
4
15
16
17
17
17
17
3
16
4
14
17
15
17
3
3
17
4
15
17
4 15
17
17
17
4
15
17
3
4
15
17
17
6
6
17
4
15
Si vous souhaitez modifier le volume en mode Mains-
libres, appuyez plusieurs fois sur ou .
Le volume se règle de la même façon en mode
Mains-libres.
DEUTSCH
Beim Outdoor 2010C befinden sich die Akkus bereits ab
Werk im Mobilteil. Schalten Sie das Mobilteil durch
Drücken der Einschalttaste an der Unterseite ein (beachten
Sie bitte auch das Etikett an der Unterseite des Mobilteils).
1. Display
2. Anrufbeantworter/
Stummschalttaste
3. Esc-Taste
4. Nach-oben-Taste
5. Nach-rechts-Taste/Anrufliste
6. Auflegen/EIN-/AUS-Taste
7. Alphanumerische Tasten
8. Rufton-aus-Taste/Pause
9. Wahlwiederholung
10. Mikrofon
11. Freisprechtaste
12. Interner Anruf
13. Tastatursperre
14. Gespräch annehmen/Flash
15. Nach-unten-Taste
16. Nach-links-Taste/Telefonbuch
17. Menü/OK
18. Ereignis-LED
Sie können dieses Mobilteil nur an einer
Ultra SR1250/Outdoor 2010-Basisstation anmelden.
4
15
17
4
15
17
14
6
14
6
14
14
4
15
4
15
16
17
17
17
17
3
16
4 15
14
17
4 15
17
3
3
17
4 15
17
4 15
17
17
Wenn Sie im Freisprechmodus telefonieren und die Lautstärke
ändern möchten, drücken Sie mehrmals oder .
Die Lautstärke des Freisprechmodus wird auf die gleiche
Art und Weise eingestellt.
ESPAÑOL
En el caso del terminal Outdoor 2010C no tendrá que
introducir las pilas, dado que estas ya se encontrarán
colocadas. Encienda el terminal pulsando la tecla de
encendido de la parte inferior del terminal (véase también
la pegatina de la parte inferior del terminal)
1. Pantalla
2. Tecla de contestador / silencio
3. Tecla de escape
4. Tecla arriba
5. Tecla derecha / lista de llamadas
6. Tecla de colgar / encender/
apagar
7. Teclas alfanuméricas
8. Tecla timbre de llamada
desactivado / pausa
9. Tecla de rellamada
10. Micrófono
11. Tecla de manos libres
12. Tecla interna
13. Tecla de bloqueo de
teclado
14. Tecla de responder
llamada / flash
15. Tecla abajo
16. Tecla izquierda / agenda
17. Tecla Menú / OK
18. LED de evento
17
4
15
17
17
3
4
15
17
17
17
6
6
17
4
15
17
4
15
17
4
15
17
14
6
14
6
14
14
4 15
4
15
16
17
17
17
17
3
16
4
15
14
17
4 15
17
3
Solamente puede registrar este terminal en una estación
base Ultra SR1250/Outdoor 2010.
Si desea ajustar el volumen mientras se encuentre en
modo manos libres, pulse varias veces o .
En el modo de manos libres el volumen se ajusta de la
misma forma.
SVENSKA
I handenheten för Outdoor 2010C behöver du inte sätta in
batterier eftersom dessa redan finns inuti enheten. Sätt på
handenheten genom att trycka på strömknappen på
undersidan av handenheten (se även klistermärket på
undersidan av handenheten).
3
17
4
15
17
4
15
17
17
17
4
15
17
17
3
4
15
17
17
17
6
6
17
4
15
17
4
15
17
4
15
17
14
6
14
6
14
14
4 15
4
15
16
17
17
17
17
3
16
4
15
14
1. Display
2. Telefonsvarare/sekretessknapp
3. Escape-knapp
4. Uppknapp
5. Högerknapp/knapp för samtalslista
6. Lägg på-/av-/påknapp
7. Knappsats (alfanumerisk)
8. Ringsignal av-/pausknapp
9. Återuppringningsknapp
10. Mikrofon
11. Handsfree
12. Internknapp
13. Knapplås
14. Svara på samtal/R-knapp
15. Nedknapp
16. Vänsterknapp/telefonbok
17. Meny/OK
18. Lysdiod för händelser
Du kan endast registrera handenheten i en Ultra SR1250/
Outdoor 2010 basenhet.
Om du vill ändra volymen i handsfree-läget trycker du på
eller upprepade gånger.
Volymen justeras på samma sätt i handsfree-läget.
DANSK
Du behøver ikke at installere batterier i håndsættet til
Outdoor 2010C, da disse allerede sidder i håndsættet.
Tænd for håndsættet ved at trykke på on-tasten i bunden
af håndsættet (se også mærkaten på bunden af
håndsættet).
17
4
15
17
3
3
17
4
15
17
4
15
17
17
17
4
15
17
17
3
4
15
17
17
17
6
6
17
4
15
17
4
15
17
4 15
17
14
6
14
6
14
14
4
15
4
15
16
17
17
17
17
3
16
4
15
14
1. Display
2. Automatisk telefonsvarer / mute-tast
3. Escape-tast
4. Op-tast
5. Højre-tast / opkaldslistetast
6. Rør lagt på / tænd/sluk-tast
7. Alfanumeriske taster
8. Ringelyd slået fra / pause-tast
9. Genkaldstast
10. Mikrofon
11. Håndfri-tast
12. Intern tast
13. Tastaturlås-tast
14. Besvar opkald / flash-tast
15. Ned-tast
16. Venstre-tast / telefonbog
17. Menu-/OK-tast
18. Lysdiode for hændelse
Du kan kun registrere dette håndsæt på en Ultra SR1250-
/Outdoor 2010basestation.
Hvis du vil ændre lydstyrken i håndfri-tilstand, skal du
trykke på eller flere gange.
Lydstyrken justeres på samme måde som i håndfri-
tilstand.
NORSK
17
4
15
17
3
3
17
4 15
17
4 15
17
17
17
4
15
17
17
3
4
15
17
17
17
6
6
17
4
15
17
4
15
17
4
15
17
14
6
14
6
14
14
4
15
4
15
16
17
17
17
17
3
16
4 15
14

Vraag over de TriStar TE-5851?

Wanneer u een vraag heeft over de "TriStar TE-5851" kunt u die hier stellen. Zorg voor een duidelijke omschrijving van uw probleem zodat andere gebruikers en/of de redactie u van een passend antwoord kunnen voorzien.

Koop gerelateerde producten:

Gerelateerde producten: